Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

אליאב, מרדכי (עורך), ספר העליה הראשונה, א-ב,, יד יצחק בן צבי ומשרד הביטחון, ירושלים תשמ"ב, 1981

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

אלמוג ע', הפרידה משרוליק, חיפה ואור-יהודה 2004

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אלמוג ע', הצבר - דיוקן, תל-אביב 1997

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

הגני עמירה (עורכת), שולחן עבודה: ספרות מן הקיבוץ, התנועה הקיבוצית המאוחדת, תשנ"ב 1992

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

זיד ד', תפקיד התלמידים העל-יסודיים ב"מלחמת השפות" בארץ-ישראל (תרע"ד), אוניברסיטת חיפה, חיפה 1985

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

נאור מרדכי וגלעדי דן, ארץ ישראל במאה העשרים, מיישוב למדינה 1900-1950, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, הגנה וביטחון

נוי ב', ילדי ביכורים – זכרונות מבית-הספר בשנותיה הראשונות של המדינה, תל-אביב 1996

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

פרוור א', דרכו של הטיול לידיעת הארץ תרמ"ח - תרע"ח - ראשיתו של הטיול החינוכי בארץ-ישראל על רקע התפיסות החינוכיות של בתי הספר הראשונים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1992

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

רייכל נ', בין קרתנות' ל'אופקי תרבות' - מקומה של ההשכלה הכללית בחינוך העברי בא"י 1882 - 1935, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1994

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

שביט זהר (עורכת ומחברת ראשית), תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, ירושלים תשנ"ט, 1998

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שוחט אליעזר שורר חיים (עורכים), פרקי הפועל הצעיר, טברסקי, תל-אביב תרצ"ה-תרצ"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

מאגר: ספרים (12/307)