Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

אביזוהר מאיר, בראי סדוק, אידיאלים חברתיים ולאומיים והשתקפותם בעולמה של מפא"י, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

אבן נ', הצהרות ומעשים - תנועות הנוער החלוציות במדינת ישראל בהתמודדותן עם משימת הדרכת הנוער העולה במעברות ובשיכוני העולים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1993

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אבן שושן, צבי, תנועת הפועלים בארץ ישראל, עם עובד, תל-אביב תשכ"ג-תשכ"ו, 1963

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אדמתי מ', במעלה נעורים: הנוער העובד 1924 - 1931, תל אביב 1974

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

אדן (אייזנבוד) ש', העדה המחנכת - פרקים בחינוך חברתי, תל אביב 1950

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אלון ח', היה נכון! - צופיות עברית בארץ-ישראל 1969-1919, תל אביב 1976

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אשכול ד', הנוער העובד - קובץ, תל-אביב תש"י.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

בלאו י', הפרט בתפיסת החינוך של "השומר הצעיר" - התמורות שחלו במעבר מתנועת נוער חופשית לקיבוץ מפלגה 1946-1918', אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1990

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

בן אברם ברוך, גורדוניה, תנועת נוער עממית חלוצית, ארכיון גורדוניה - מכבי הצעיר, 1982

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן נחום י', תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ-ישראל 1939-1929, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1997

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

בר- זהר , מיכאל, כעוף החול : שמעון פרס - הביוגרפיה, משכל, תל-אביב 2006

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

בר-לב מ', כהן י' ורוזנר ש' (עורכים), במשוך היובל - חמישים שנות בני עקיבא בישראל, תל-אביב תשמ"ז.,

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גלעד זרובבל, ספר הפלמח, ארגון חברי הפלמ"ח והקיבוץ המאוחד, תשי"ג (2 כרכים).,

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גת ר', תנועות הנוער של א"י העובדת 1945-1930 - דרך התהוותן ומעורבותן הפוליטית, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1974

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

דינור, בן ציון ו-סלוצקי, יהודה (עורכים), ספר תולדות ההגנה, הספריה הציונית, מערכות,עם עובד, תשט"ו-תשל"ב (3 ספרים ב-8 כרכים),

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

דרור י', תנועות הנוער - אתמול, היום מחר, חיפה 1979

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

דרור ל', ספר השומר הצעיר, א; ב; ג,, מרחביה 1956; 1961; 1964.

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

כפכפי י', שנות המחנות העולים, א; ב, תל-אביב תשל"ה; תשמ"ה.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

לב י', ספר בני עקיבא, תל-אביב תשי"ז.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

לוז קדיש, הקבוצה והנוער, חבר הקבוצות, 1944

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

לם צ', תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור, גבעת חביבה 1991

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

מנדל מאיר, חבר הקבוצות, יסודותיו ומפעליו, תנועת גורדוניה - מכבי הצעיר,

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

מרגלית אלקנה, תנועת הנוער גורדוניה - רעיון ואורח חיים, הקיבוץ המאוחד, 1986

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

נאור מ', בתנועה מתמדת - אלבום 60 שנות הנוער העובד והלומד, תל אביב 1984

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

נאור מ', תנועות הנוער 1960-1920, ירושלים 1989

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

סבוראי י', פרקים בתולדות הסתדרות השומר הצעיר בישראל, תל אביב 1955

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

פלד ר', "האדם החדש" של "השומר הצעיר" מראשיתה של התנועה באירופה ב1913- עד הקמת "מפלגת השומר הצעיר" בארץ-ישראל ב1946-, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1955

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

פלד ר', האדם החדש" של המהפכה הציונית - "השומר הצעיר" ושורשיו האירופיים, תל אביב 2002

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

פרוור א', דרכו של הטיול לידיעת הארץ תרמ"ח - תרע"ח - ראשיתו של הטיול החינוכי בארץ-ישראל על רקע התפיסות החינוכיות של בתי הספר הראשונים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1992

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

קרן ש', בין השיבולים והחרב - תנועות הנוער והקמת הנח"ל, תל אביב 1991

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, הגנה וביטחון

רוטנברג מ', נאור מ', תנועות הנוער בישראל ובעולם, תל אביב 1962

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

שוחט אליעזר שורר חיים (עורכים), פרקי הפועל הצעיר, טברסקי, תל-אביב תרצ"ה-תרצ"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

מאגר: ספרים (33/307)