Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

אביזוהר מאיר, בראי סדוק, אידיאלים חברתיים ולאומיים והשתקפותם בעולמה של מפא"י, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער

אביזוהר מאיר ובראלי אבי (עורכים), עכשיו או לעולם לא, דיוני מפא"י בשנה האחרונה למנדט הבריטי, מבוא ותעודות, בית ברל, תשמ"ט

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

אבן שושן צבי (עורך), ההסתדרות, מאסף, ההסתדרות הכללית, תש"ו, 1946

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

אבן שושן, צבי, תנועת הפועלים בארץ ישראל, עם עובד, תל-אביב תשכ"ג-תשכ"ו, 1963

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבנרי שלמה (עורך ומקדים מבואות), דוד בן-גוריון: דמותו של מנהיג תנועת פועלים, עם-עובד, תל-אביב 1988

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

איזנשטדט שמואל, פרקים בתולדות תנועת הפועלים היהודית, א-ב, ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי, ירושלים תש"ד

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

אליאב בנימין (עורך), היישוב היהודי בימי הבית הלאומי, כתר, ירושלים, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אליאב, מרדכי (עורך), ספר העליה הראשונה, א-ב,, יד יצחק בן צבי ומשרד הביטחון, ירושלים תשמ"ב, 1981

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

ביילין יוסי, בנים בצל אבותם, רביבים, 1984

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ביין אלכס, עליה והתישבות במדינת ישראל, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ביין, אלכס, תולדות ההתישבות הציונית, מתקופת הרצל ועד ימינו, מהדורה רביעית, רמת גן 1970

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בלאו י', הפרט בתפיסת החינוך של "השומר הצעיר" - התמורות שחלו במעבר מתנועת נוער חופשית לקיבוץ מפלגה 1946-1918', אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1990

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

בן אברם ברוך, התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות, יד טבנקין, 1973

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

בן אברם ברוך, התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות 1928-1951, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"א, 1971

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

בן אברם ברוך, גורדוניה, תנועת נוער עממית חלוצית, ארכיון גורדוניה - מכבי הצעיר, 1982

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן אברם, ברוך; ניר הנרי, עיונים בעלייה השלישית: דימוי ומציאות, יד יצחק בן צבי, ירושלים 1995

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בן אריה יהושוע, ברטל ישראל (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל, שלהי התקופה העת'מנית 1917-1799, כתר, יד יצחק בן צבי, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

בן מאיר דב, ההסתדרות, כרטא, ירושלים 1978

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

בן נחום י', תנועת הנוער "השומר הצעיר" בארץ-ישראל 1939-1929, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1997

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

בר- זהר , מיכאל, כעוף החול : שמעון פרס - הביוגרפיה, משכל, תל-אביב 2006

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

בראלי אבי, בין מרות לשיתוף: המאבק על המיסוד הפוליטי במפא"י 1948-1953, אוניברסיטת תל-אביב,

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

ברטל גבריאל, ההסתדרות הכללית: מבנה ופעולות, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הועד הפועל, תל-אביב 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גולדשטיין יעקוב, מפלגת פועלי ארץ ישראל - גורמים להקמתה, תשל"ה

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גולדשטיין יעקוב, בדרך להגמוניה, מפא"י - התגבשות מדיניותה 1930-1936, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גורני יוסף, מראש-פינה ודגניה ועד דימונה, שיחות על מפעל הבנייה הציוני, גלי צה"ל- אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף, אחדות העבודה 1930-1919: היסודות הרעיוניים והשיטה המדינית, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשל"ג 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

גורני יוסף וגרינברג יצחק (עורכים וכותבי המבואות), תנועת העבודה הישראלית: היסודות הרעיוניים, המגמות החברתיות והשיטה הכלכלית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1997

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף, בראלי אבי וגרינברג יצחק (עורכים), מחברת עבודה לארגון עובדים: לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה, המרכז למורשת בן-גוריון, קריית שדה-בוקר 2000

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גלעדי דן, היישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גת ר', תנועות הנוער של א"י העובדת 1945-1930 - דרך התהוותן ומעורבותן הפוליטית, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1974

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

דון-יחיא א', שיתוף פעולה וקונפליקט בין מחנות פוליטיים: המחנה הדתי ותנועת העבודה ומשבר החינוך בישראל, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשל"ז.

שייך למדורים:מפלגות, חינוך

דרור ל', ספר השומר הצעיר, א; ב; ג,, מרחביה 1956; 1961; 1964.

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

הורוביץ דן וליסק משה, מצוקות באוטופיה: ישראל - חברה בעומס-יתר, עם עובד, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

הורוביץ דן וליסק משה, מישוב למדינה: יהודי ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית, עם עובד, תל-אביב 1977

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

ינאי נתן, קרע בצמרת, המשבר שזיעזע את מפא"י והביא להקמת רפ"י, תל-אביב 1969

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

ישי יעל, קבוצות אינטרס בישראל: מבחנה של דמוקרטיה, עם עובד, תל-אביב 1986

שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

ישי יעל, סיעתיות בתנועת העבודה, סיעה ב' במפא"י, עם עובד, 1978

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

כפכפי איל, לבון: אנטי-משיח, עם עובד, תל-אביב 1998

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

לבון, פנחס, בנתיבי עיון ומאבק, ע"ע, תשכ"ח 1968

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

מרחב, פרץ, תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל, ספרית פועלים, 1967

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

נאור מרדכי וגלעדי דן, ארץ ישראל במאה העשרים, מיישוב למדינה 1900-1950, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, הגנה וביטחון

ניר הנרי, הקיבוץ והחברה: הקיבוץ המאוחד, 1933-1923, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ"ד, 1984

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

סבוראי י', פרקים בתולדות הסתדרות השומר הצעיר בישראל, תל אביב 1955

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

סלוצקי, יהודה, מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פורת יהושע ושביט יעקב (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל: המאנדט והבית הלאומי 1917-1947, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פלד ר', "האדם החדש" של "השומר הצעיר" מראשיתה של התנועה באירופה ב1913- עד הקמת "מפלגת השומר הצעיר" בארץ-ישראל ב1946-, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1955

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

פלד ר', האדם החדש" של המהפכה הציונית - "השומר הצעיר" ושורשיו האירופיים, תל אביב 2002

שייך למדורים:מפלגות, חינוך, תנועות נוער

צחור זאב, בדרך להנהגת היישוב: ההסתדרות בראשיתה, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קולת-קופילוביץ ישראל, אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה בארץ ישראל 1919-1905, האוניברסיטה העברית תשכ"ד, 1964

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

רבינוביץ אהרן (רוניה), בשרות העובד העברי, תרבות וחינוך, תל אביב 1962
.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

שוחט אליעזר שורר חיים (עורכים), פרקי הפועל הצעיר, טברסקי, תל-אביב תרצ"ה-תרצ"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

שלום וורם ודו ליבשיץ, אנתולוגיה של המחשבה הסוציאליסטית 1789-1939, עם עובד, תל-אביב 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

שפירא יונתן, אחדות העבודה ההיסטורית: עצמתו של ארגון פוליטי, עם עובד, תל-אביב 1975

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

מאגר: ספרים (54/307)