Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אגרת לחינוך [תשי"ב-תשנ"ג] 1952-1993
בשפה: עברית. כתב עת לעניני חינוך של האיחוד הקבוצות והקיבוצים ואחרי כן של התק"ם. תת כותר: רבעון לחינוך קיבוצי. בטאון לחינוך קיבוצי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

אגרת למחנכים [תשכ"ה - תשל"ו] 1964-1975
בשפה: עברית. כתב עת בנושאי חינוך של "הקיבוץ המאוחד".
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

אורים [תרצ"ה-תשכ"ו] 1935-1966
בשפה: עברית. ירחון פדגוגי למורים. תת כותר: קובץ לשאלות חינוך והוראה. חוברות אחדות יצאו לאור בשם: קובץ לשאלות חינוך והוראה. תוספת ל'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אורים להורים [תש"ו-תש"ם] 1946-1979
בשפה: עברית. ירחון בנושאי חינוך להורים (ראשון מסוגו בארץ). תת כותר: קוים לחנוך ילדינו. תת כותר נוסף: ירחון לחנוך ילדים במשפחה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אל סנדבאבד
בשפה: ערבית. ירחון לתלמידי הכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים. יצא לאור על-ידי בית ההוצאה הערבי ההסתדרותי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אמר [תשי"א-תשמ "ו] 01-07-1951-15-01-1986
בשפה: עברית. עיתון מנוקד בעברית קלה. יצא לאור מטעם 'דבר'. עיתון יומי בשנים תשי"א-תשל"ט. שבועון בשנים תש"ם-תשמ"ו. ‫
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

אפקים, לחינוך ולתרבות 1943-1961
בשפה: עברית.עורך: צבי זהר.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

במעלה [תרפ"ו] 1925-1996
בשפה: עברית. עיתון הסתדרות 'הנוער העובד' ובהמשך של 'הנוער העובד והלומד'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

בעיות החינוך המשותף 1937-1957
בשפה: עברית.רבעון לעניני חינוך של ה'הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר'. ‫ ‬
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דבר - מוסף לילדים [תרצ"ב - תרצ"ו] 02-01-1931-10-01-1936
בשפה: עברית. מוסף לעיתון 'דבר'. המשכו: השבועון 'דבר לילדים'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, ההסתדרות

דבר לילדים [תרצ"ו - תשמ"ה] 1936-1985
בשפה: עברית. שבועון לילדים של העתון 'דבר'. תחילתו כמוסף לילדים של'דבר'.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

דפים ללימוד טעמי המקרא [תשכ"ב -] 1952-
בשפה: עברית.עורך: מיכאל פרלמן
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דפים למדריך בשכבה הצעירה [תרצ"ח] -
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער

דפים למדריכים במעברות וישובי העולים [תשי"ד - תשט"ו] 1954-
בשפה: עברית.כותר משתנה: השכלה; דפים למדריכים במעברות וישובי-עולים. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - ההסתדרות הכללית של הנוער העובד העברי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

דפים למחנך [תשט"ו] 1955-
בשפה: עברית.בעריכת זבולון מיכאלי.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

דפים למחנכים [תשי"ח - תשג"כ] 1958-
בשפה: עברית.בראש המעטפת: המדרשה לחינוך המשותף - המעבדה הפדגוגית, איחוד הקבוצות והקבוצים - מחל’ החינוך - החוג למתודיקה. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

הגה [ת"ש-תש"ט] 22-04-1940-14-05-1949
בשפה: עברית. יומון מנוקד ומבואר בעברית קלה. בשנים תש"ח-תש"ט יצא לאור כשבועון לא מנוקד.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

הד הגן [תרצ"ה-] 1934-
בשפה: עברית. רבעון. תת כותר: בטאון לבעיות הגיל הרך. מתש"ס גם במהדורה אלקטרונית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

הד החינוך [תרפ"ז-] 1926-
בשפה: עברית. בטאון הסתדרות המורים. תת כותר: ירחון לענייני חינוך וחברה. בעבר שבועון ודו-שבועון. כיום ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

זהראת אל שבאב (פרח הנעורים)
בשפה: ערבית. ירחון לתלמידי בתי הספר התיכוניים. יצא לאור מטעם בית ההוצאה הערבי ההסתדרותי.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

[ה]חינוך [תר"ע-תשמ"א] 1920-1981
בשפה: עברית. רבעון לנושאי פדגוגיה ופסיכולוגיה. כותר נוסף: במשעולי החינוך.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

[ה]חינוך המשותף 1958-1993
בשפה: עברית. רבעון לעניני חינוך של 'הקיבוץ הארצי השומר הצעיר'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

חקיקת אל אמר [האמת שבדבר] 1937-1960
בשפה: ערבית. שבועון מצויר של ההסתדרות הכללית.
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

יד לקורא [תש"ו-תשס"ג] 1946-2003
בשפה: עברית.תת כותר: כתב עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות. תת כותר נוסף: ‫כתב עת לספרנות, למידע ולארכיונאות. רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, ההסתדרות

ידיעות המחלקה ?196-1976
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

ידיעות המחלקה לחינוך של הקבוצות והקיבוצים [תשכ"ג - תשכ"ו] -
בשפה: עברית.המשכו: ידיעות למחנכים
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

ידיעות למחנכים [תשכ"ח - תשל"ד] -
בשפה: עברית.המשכו: ידיעות המחלקה לחינוך של הקבוצות והקיבוצים
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

ילקוט לבעיות החינוך בגיל הנעורים 1970-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

משמר לילדים [תש"ו-תשמ"ה] 07-09-1945-1985
בשפה: עברית. שבועון לילדים של 'על המשמר'.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

נעמת [תשל"ז-תשנ"ו] 1976-1995
בשפה: עברית.בטאון ארגון נעמת. תתי כותר:‫ 'הירחון לאשה ולמשפחה', 'ירחון האשה בעבודה ובחברה'. כותר נוסף: 'ירחון נעמת'.
שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, חינוך, ההסתדרות

עלון החניכים 1955-
בשפה: עברית.בראש השער: האוניברסיטה העברית בירושלים. ‬ מס’ 1 הופיע בשם: עלון חניכי האוניברסיטה. ‬ יצא לאור מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - הנוער העובד. ‬ בהכפלה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

עלון המוסדות החינוכיים 1949-1977
בשפה: עברית.עלון המוסדות: 1952- 1967. מס' 12, 1949- 1- 52/ 1951: עלון לאינפורמציה וביבליוגרפיה.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים [תשט"ו - תשל"ח] -
בשפה: עברית.מס' 1 יצא לאור בשם: בעיות החינוך המשותף. מס' 2 יצא לאור בשם: עלון המטפלת- גננת. התאחד עם 'עלון המחנכים בחברות הילדים' הצעירים ונוצר מהם החינוך המשותף.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון המחנכים בחברות הילדים הצעירות 1953-1957
בשפה: עברית.התאחד עם 'עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים' ונוצר מהם 'החינוך המשותף'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון המטפלת 1950-1955
בשפה: עברית.התאחד עם 'עלון הגננת' ונוצר מהם 'החנוך המשותף:עלון לגננת ולמטפלת בגיל הרך' (מאוחר יותר: 'עלון המחנכות בגיל הרך ובגנים').
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון לגננת ולמטפלת בגיל הרך 1956-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עלון לענייני חינוך [תרפ"ו-תרפ"ז] 1926-1927
בשפה: עברית.הוצאת עובדי החינוך של ההסתדרות בעמק יזרעאל, יצא בהקטוגרף, פורסמו שבע חוברות.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

עלי חינוך 1993-2000
בשפה: עברית. דו-ירחון בנושאי חינוך של התנועות הקיבוציות.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

פי העיתון 1967-1976
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

צדה א-תרביה (הד החינוך) 1952-
בשפה: ערבית. ירחון של הסתדרות המורים. עסק בנושאי חינוך ובבעיות מקצועיות של ציבור המורים הערבים בישראל. הופץ בכ-5,000 עותקים.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

צרור מכתבים לשאלות החינוך המשותף [תרצ"ח-] 1938-1969
בשפה: עברית.כותר משתנה: 'צרור מכתבים לשאלות החינוך המשותף', 'צרור לחינוך המשותף', 'צרור לחינוך'.
שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

[ה]שדה לנוער [תש"ג-תשט"ז] 1943-1957
בשפה: עברית. ירחון מדעי פופולרי לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ. תת כותר: ירחון לחקלאות ולטבע.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, חינוך, ההסתדרות

שדמות [תשכ"א-תשנ"ה] 1960-1994
בשפה: עברית ואנגלית. רבעון של "איחוד הקבוצות והקיבוצים". מוקדש לנושאי חברה, פוליטיקה, ספרות ואומנות. תתי כותר: "במה לחינוך תנועתי", "במה לתנועה הקיבוצית", "במה קיבוצית לחברה ותרבות". כותר נוסף: "שדמות למדריך".
שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

שערים [תרצ"ה-תשמ"א] 1934-1995
בשפה: עברית. בטאון של תנועת פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עד 1950 הופיע בתדירות משתנה. 1981-1951 יומון. מ-1982 הופיע כשבועון. עורכיו: אברהם גולדראט, בנימין מינץ, קלמן כהנא ויהודה נחשוני.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

מאגר: עיתונות (44/355)