Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

אביגור, שאול, עם דור ההגנה – פרשיות ודמויות, מערכות, תל-אביב תשי"א-תשל"ז, (2 כרכים)

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אבן שושן, צבי, תנועת הפועלים בארץ ישראל, עם עובד, תל-אביב תשכ"ג-תשכ"ו, 1963

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אורן , אלחנן, התיישבות בשנות מאבק – אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, 1947-1936, יד יצחק בן צבי, תשל"ח,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

אליאב בנימין (עורך), היישוב היהודי בימי הבית הלאומי, כתר, ירושלים, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אליאב, מרדכי (עורך), ספר העליה הראשונה, א-ב,, יד יצחק בן צבי ומשרד הביטחון, ירושלים תשמ"ב, 1981

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

ביין אלכס, עליה והתישבות במדינת ישראל, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ביין, אלכס, תולדות ההתישבות הציונית, מתקופת הרצל ועד ימינו, מהדורה רביעית, רמת גן 1970

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בן אריה יהושוע, ברטל ישראל (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל, שלהי התקופה העת'מנית 1917-1799, כתר, יד יצחק בן צבי, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

בר- זהר , מיכאל, כעוף החול : שמעון פרס - הביוגרפיה, משכל, תל-אביב 2006

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

ברנר אורי, הקיבוץ המאוחד בהגנה - 1939-1923, מכון טבנקין לחקר ולימוד הקיבוץ, אפעל 1980

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברנר אורי, לצבא יהודי עצמאי - הקיבוץ המאוחד 1945-1939, יד טבנקין, 1985

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברנר אורי, ההכשרות המגוייסות בפלמ"ח 1948-1942, יד טבנקין, המכון לחקר כח המגן, אפעל 1983

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גלעד זרובבל, ספר הפלמח, ארגון חברי הפלמ"ח והקיבוץ המאוחד, תשי"ג (2 כרכים).,

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גלעדי דן, היישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

דיין ד', כן, אנחנו נוער! ספר תולדות הגדנ"ע, תל אביב 1977

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

דינור, בן ציון ו-סלוצקי, יהודה (עורכים), ספר תולדות ההגנה, הספריה הציונית, מערכות,עם עובד, תשט"ו-תשל"ב (3 ספרים ב-8 כרכים),

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

וזה פנחס, המשימה רכש, מערכות, תל-אביב תשכ"ו,

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, ההגנה – ארגון המגן של היישוב היהודי בארץ-ישראל, משרד הביטחון, ההוצאה לאור, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור מרדכי וגלעדי דן, ארץ ישראל במאה העשרים, מיישוב למדינה 1900-1950, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור, מרדכי, ההעפלה – 1948-1934, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 1978

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

סלוצקי, יהודה, מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עברון, יוסף, התעשייה הביטחונית בישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עילם, יגאל, ההגנה – הדרך הציונית אל הכוח, זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב תשל"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פורת יהושע ושביט יעקב (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל: המאנדט והבית הלאומי 1917-1947, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פעיל, מאיר, מן ההגנה לצבא ההגנה, זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב תש"ם,

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צחור זאב, בדרך להנהגת היישוב: ההסתדרות בראשיתה, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קדיש א', למשק ולנשק - ההכשרות המגוייסות בפלמ"ח, תל אביב 1995

שייך למדורים:התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קורן ד', הנח"ל - צבא עם ערך מוסף, תל אביב 1997

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

קורן ד', הגדנ"ע מה'הגנה' לצה"ל, תל אביב 1995

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

קרן ש', בין השיבולים והחרב - תנועות הנוער והקמת הנח"ל, תל אביב 1991

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, הגנה וביטחון

שוחט אליעזר שורר חיים (עורכים), פרקי הפועל הצעיר, טברסקי, תל-אביב תרצ"ה-תרצ"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

שפירא אניטה, מפטורי הרמ"א עד פרוק הפלמ"ח, תל-אביב 1985

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שפירא אניטה, חרב היונה, הציונות והכח 1881-1948, תל-אביב 1992

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שקד ב', תמורות החינוך הקדם-צבאי בתקופת הישוב ובמדינת ישראל (-1918 1993), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ד.

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

תדמור י', תפיסות חינוך בגדנ"ע, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 1976

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

מאגר: ספרים (36/307)