Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

אביזהר מאיר, שלושת שעוני החול בהיערכות למלחמת העצמאות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 60-41 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

אביזהר, מאיר, שלושת שעוני החול בהיערכות למלחמת העצמאות, עיונים בתקומת ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 1991, עמ' 60-41. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

אהרונסון, שלמה, אור חדש על דוקטרינת 'המחסה ליום סגריר', עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 165-141. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אוסצקי - לזר, שרה,, עיצוב יחסי יהודים - ערבים בעשור הראשון, מדינה בדרך: החברה הישראלית בעשורים הראשונים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 2001, (ערכה: אניטה שפירא). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אורן אלחנן, תגובות לתכנית החלוקה (1937) וחלקה של 'ההגנה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 53-35. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אורן, אלחנן, תגובות לתכנית החלוקה (1937) וחלקה של 'ההגנה', עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 53-35. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אל-פלג, צבי, 'המרד הערבי' - סיבות ותוצאות, ימי חומה ומגדל 1939-1936, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר,, יד יצחק בן צבי, , עמ' 72-61, (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 9. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

בוגנר נחום, גירוש קפריסין 1948-1946, עליה ב' 1948-1934, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור), עמ' 157-142. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

גוטמן ישראל, שארית הפליטה - בעיות והבהרות, שארית הפליטה 1948-1944: השיקום והמאבק הפוליטי, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 1990, (ערכו: ישראל גוטמן ועדינה דרכסלר). [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

גולדשטיין יעקב, 'השומר' באצבע הגליל, צבע הגליל, 1900 - 1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , סידרת 'עידן'. [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גולדשטיין יעקב, ישראל שוחט, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גולני, מוטי, דיין מוביל למלחמה: מקומו של הרמטכ"ל בהחלטת ממשלת ישראל לצאת למלחמה באוקטובר 1956, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 135-117. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גלבר, יואב, המודיעין והערכתו ערב מלחמת העצמאות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קריית שדה בוקר, 1991, 102-61 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גלבר, יואב, התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא הבריטי בארץ ישראל ערב מלחמת העולם השנייה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, , עמ' 72-40. [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גלבר, יואב, ראשיתה של הברית היהודית-דרוזית (1948-1930), קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 60, יד יצחק בן צבי, 1990, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גנזך המדינה, על המיעוט הערבי, המיעוט הדרוזי והממשל הצבאי: פרסום ראשון מתוך יומן בן גוריון 1960, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 454-449. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גרינברג, יצחק, ביטחון לאומי ועוצמה צבאית: בין מדינאי למצביא, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 190-170 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון

דואר יאיר, הנח"ל ותנועות הנוער, תנועות הנוער 1960-1929, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1989, (ערך: מרדכי נאור). סידרת עידן 13. עמ' 190-182. לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

דורון א', גדנ"ע (גדודי נוער), צה"ל בחילו, אנציקלופדיה לצבא וביטחון, 15, (עורכים: צ' כהן, א' דורון וא' שלו), 1988, עמ' 145-113

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

הר, משה דוד, הרקע להקמת מדינת ישראל ולהתערבות הצבאית מצד מדינות ערב: ההכרעות על הקמת המדינה ועל פלישת צבאות ערב, ההיסטוריה של ארץ ישראל, יד יצחק בן צבי, כתר, 1983, כרך 10, (ערך: יהושע בן אריה). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

וכסלר בנימין, זאב, מלחמת ששת הימים - מהלכים עיקריים: המערכה בחזית המצרית, העשור השני תשי:ח-תשכ"ח, 2000, עמ' 40-379, (ערכו: צבי צמרת וחנה יבלונקה). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

כפכפי אייל, על היסטוריוגרפיה של ארגון השומר, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 73,, 1994, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

לוריא, יהושע, תל-עמל ראשונה לחומה ומגדל, ימי חומה ומגדל 1939-1936, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , ערך: מרדכי נאור), עמ' 46-35, סידרת עידן 9. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

לורך נתנאל, בעיית ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 1, , עמ' 161-101. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

ליפמן, מוסיה, פרשת קפריסין, שנה ראשונה לעצמאות 1949-1948: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , עמ' 166-157. (ערך: מרדכי נאור) [באדיבות אתר מטח ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

לסקוב, שולמית, יוסף טרומפלדור - יומן גדוד נהגי הפרדות, קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, חוב' 7, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 232-203 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

מיכלסון מ', נח"ל - נוער חלוצי לוחם, צה"ל בחילו, 5, 1981,

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

מינץ מתתיהו, (ערך: פנחס גינוסר), 'השומר' ורעיון ההתנדבות לצבא העות'מאני, עיונים בתקומת ישראל, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 1991, עמ' 27-15, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

מינץ, מתתיהו, יצחק בן צבי, העלייה השנייה : אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

מרגלית, אלקנה, גדוד העבודה - מטווח הדימיון של הקומונה הכללית להתנסות במעשה, קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, חוב' 7, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 97-49. {מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, 'השומר' - המיתוס נולד כבר בעלייה השנייה, העלייה השניה, 1903-1914 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, , (עורך: נאור מרדכי) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, ארבע פנים לאקסודוס, עלייה ב', 1948-1934: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , עמ' 141-11 . (ערך: מרדכי נאור). המאמר מחולק לפרקים. לקריאת ההמשך הקליקו על שם הפרק בתחתית העמוד. [באדיבות אתר מטח ויד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, היישוב היהודי בשנת 1936, ימי חומה ומגדל 1936 - 1939 מקורות סיכומים פרשיות נבחרות וחומר עזר סדרת עידן (עורך: מרדכי נאור), יד יצחק בן צבי, 1987, עמ' 3 - 12.

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

נבו יוסף, הנציב והמופתי: הרולד מקמייקל וחאג' אמין אל חוסייני, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 64 ,, 1992, באדיבות יד בן-צבי לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

נבו יוסף, על המקורות הערביים של מלחמת העצמאות, קתדרה, 1, יד יצחק בן צבי, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ט'): היערכות ה"הגנה" ופעולותיה מפירוק "תנועת המרי" ועד החלטת ה"חלוקה", ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט) מתוך אתר 'תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי, כתר ההוצאה לאור, 1982, ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט [באדיבות אתר 'תולדוט' ויד בן צבילקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ב'): ארגון ה"הגנה" במרות הסתדרות העובדים הכללית (1930-1920, ההיסטוריה של ארץ-ישראל,, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט). באדיבות אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק א): משמירה ו"גדודים" סדירים להגנה עצמית, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק י'): מארגון הגנה ב' ל'ארגון צבאי לאומי' רוויזיוניסטי (1939-1931), ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט) , 'מתוך אתר תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ז') : התמורות בהתגבשות הכוח הצבאי, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק י"ב) : משיתוף פעולה ל"מרד" - האצ"ל ולח"י במחתרת "עמוקה", ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ח'): ה"הגנה" בתקופת "המאבק" (1946-1945), ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט)מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת: ממאבק על ארץ ישראל למלחמה על ארץ ישראל, ההיסטוריה של ארץ ישראל, יד יצחק בן צבי, כתר, 1983, (ערך: יהושע בן אריה). המאמר מחולק ל-3 חלקים. לקריאת ההמשכים הקליקו בתחתית הדף. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ו'): משיתוף למאבק צמוד, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ד'): התארגנות ה"הגנה" אחרי מאורעות תרפ"ט כארגון כלל-יישובי והפילוג (1936-1929), ההיסטוריה של ארץ-ישראל,, יד יצחק בן צבי וכתר הוצאה לאור, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק י"א): התפתחות האצ"ל בארץ ובגולה עד מלחמת העולם השנייה, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט) , 'מתוך אתר תולדוט' לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ה'): שנות השיתוף והלגאליות למחצה (1939-1936),, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1983, (ערכו: רכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ג'): 'בין "מאורעות" ל"מאורעות": "השנים הרזות" של ה"הגנה", ההיסטוריה של ארץ-ישראל,, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט' לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

פורת חנינא, התיישבות בנגב ערב מלחמת העצמאות, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 62, יד בן-צבי, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

צויג, רון, הבריטים וההעפלה 1944-1939, עליה ב', 1948-1934, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , עמ' 80-62, (ערך: מרדכי נאור) [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צור מוקי, מניה שוחט, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, התיישבות, הגנה וביטחון

צורף חגי, מאורעות תרפ"א מזווית ההתרחשות בארץ, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף חגי, מתנועת המרי למאבק בפורשים, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל). [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף חגי, תכנית החלוקה, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, הנחת יסודות ארגוניים ליישוב היהודי, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל) [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, פרוץ המאורעות 1936, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, התחדשות הטרור הערבי - הבלגה או תגובה, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, בארץ לאחר מלחמת העולם השניה, יצחק בן-צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל) [מתוך אתר ולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צחור זאב, הויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס לגדוד העברי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, מס' 3, 1977, עמ' 39-30 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

צחור, זאב, הוויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס ל'גדוד העברי', קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 1977, באדיבות אתר 'תולדוט' ו'יד יצחק בן צבי'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

קולת, ישראל, התנועה הציונית והערבים, הציונות והשאלה הערבית: קובץ מאמרים, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, 1996, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

קרק, רות, תנופת ההתיישבות בנגב בעשור שקדם לקום המדינה, יישוב הנגב, 1900-1960 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן-צבי, 1985, מרכז רחל ינאית בן צבי ללמודי ירושלים. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

רובינשטיין אליקים, החינוך העברי, הישוב בימי הבית הלאומי, 1976, עמ' 222-213 (עורך: ב' אליאב)

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

רוגל נקדימון, מי הרג את יוסף ברל – על ארגון השומר, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 69, 1993, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

רוגל, נקדימון, מה ידע בן-גוריון על תל-חי, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קריית שדה בוקר, 1991, עמ' 40-28. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

רוזנטל ימימה, ממלחמה להסכם - שיחות שביתת הנשק בין ישראל לשכנותיה ,1949-1948, שנה ראשונה לעצמאות - 1948 : מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 10. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שלום, זכי, התנגדות בן-גוריון ושרת לתביעות הטריטוריאליות מישראל 1956-1949, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 213-197. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שלום, זכי, מדיניות הביטחון השוטף 1956-1948: דילמות מרכזיות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 169-141 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שמיר, משה, סופרי משא ויחסם אל בן-גוריון, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 426-411 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון

תגר יהודה, המרד הערבי בשנת 1936 בפרספקטיבה של העימות היהודי - ערבי בארץ-ישראל, הציונות והשאלה הערבית : קובץ מאמרים, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, 1996, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

מאגר: מאמרים (71/424)