Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

'חברת העובדים בנגב', מתוך הדו"ח השנתי של חברת העובדים לשנת 1984, המחלקה הכלכלית, חברת העובדים 1984, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

Peter .Y. Medding, Mapai in Israel, 1972,

שייך למדורים:היסטוריה

א' אביעזר, מ"ה ואן-איזנדורן, א' שגיא וק' שואנגל, בחזרה אל "ילדי החלום": שבעים שנות חינוך משותף של תינוקות ופעוטים בקיבוצים, ידיעות המכון לחקר החינוך הקיבוצי, 12/1995,

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אביגל, מ., זרם העובדים, ספר היובל של הסתדרות המורים, תרס"ג - תשי"ג, הסתדרות המורים, , עמ' 174-157. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אביזהר מאיר, שלושת שעוני החול בהיערכות למלחמת העצמאות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 60-41 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

אביזהר מאיר, תנועות הנוער והפילוג ההתיישבותי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 344-315. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

אביזהר, מאיר, שלושת שעוני החול בהיערכות למלחמת העצמאות, עיונים בתקומת ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 1991, עמ' 60-41. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

אביטבול מיכאל:, הפעילות הציונית בצפון אפריקה עד סוף מלחמת העולם השנייה, פעמי מערב: מחקרים על יהדות צפון אפריקה, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, , (ערך: יצחק בצלאל) [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

אבינרי, שלמה, דרכו של הרצל לגיבוש תודעה לאומית יהודית, אלפיים: כתב עת רב תחומי לעיון , הגות וספרות, גל' 15, עם עובד ועיריית תל-אביב, 1997, המאמר מחולק ל-9 חלקים. לקריאת המשכיו - הקליקו על שמות הפרקים בתחתית העמוד. [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

אביצור שמואל, הגורם היהודי בתהליכי קדם התיעוש בארץ, שלם - מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה, , עמ' 499-481

שייך למדורים:היסטוריה

אדן ש', חברות הילדים הראשונות בארץ ישראל ומקורות יניקתן, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, 1999, עמ' 24-7

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אהרוני רחל, יוצר בטוריה ובמכחול, אמנות בשירות רעיון, יד יערי, , עמ' 45-55

שייך למדורים:היסטוריה

אהרונסון, שלמה, אור חדש על דוקטרינת 'המחסה ליום סגריר', עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 165-141. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אוסצקי - לזר, שרה,, עיצוב יחסי יהודים - ערבים בעשור הראשון, מדינה בדרך: החברה הישראלית בעשורים הראשונים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 2001, (ערכה: אניטה שפירא). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אופז אביבה, עולם הסמלים של קהילתנו, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 59, יד בן-צבי, ירושלים, 1991, עמ' 143-126. [מתוך אתר 'סנונית']לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות

אופז אביבה, שאלת האישה וקולן של נשים בחברה החלוצית, לאור קובץ 'קהיליתנו', קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 95, יד בן צבי, , עמ' 101-118 [באדיבות יד יצחק בן צבי]לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

אופז גד, בין 'הלכה' ל'הגדה' ובין 'דרך' ל'חיים' בהתיישבות הקיבוצית, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 58, יד בן-צבי, 1990, [מתוך אתר 'סנונית'] לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

אופז גד, הקיבוץ והקבוצה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 65, יד בן צבי, 1992, עמ' 176-168 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

אופז, גד, ארבעה מייסדים ומנהיגים - מחוללי התנועות הקיבוציות בעמק, עמק יזרעאל 1967-1900: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1993, (ערך: מרדכי נאור) ,סידרת עידן 17. [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

אופק, אוריאל, 'והייתם לאנשים עברים!' צמיחתה של ספרות -ילדים טבעית בארץ-ישראל', קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, חוב 3, 1977, עמ' 116-73 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אורן אלחנן, שלוחות אל הגליל, עת-מול עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' י"ח 3 (107), אונ' תל-אביב, 1993, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

אורן אלחנן, תגובות לתכנית החלוקה (1937) וחלקה של 'ההגנה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 53-35. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אורן, אלחנן, תגובות לתכנית החלוקה (1937) וחלקה של 'ההגנה', עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 53-35. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אטינגר שמואל, ישראל ברטל, שורשי הישוב החדש בארץ ישראל, ספר העלייה הראשונה, א, (עורך: מרדכי אליאב), יד יצחק בן צבי, משרד הביטחון ההוצאה לאור, ,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

אידלמן י', חברת הילדים בגוש זבולון תש"א-תש"ך, הבטים, (עורך: ד' ורדי), 1986, לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

אידן רינה, מנהלל לכפר-יהושע : התפתחות רעיון מושב העובדים ויישומו בשנות ה-20 בעמק יזרעאל, עמק יזרעאל, 1900-1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1993, (עורך: נאור מרדכי) סדרת 'עידן' 17 [מתוך אתר 'תולדוט']. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

איל, אמיר, חדר-בית: אידיאולוגיה ותיכנון בדירת המגורים בקיבוץ, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 95,, , עמ' 140-119. [באדיבות יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

אל-פלג, צבי, 'המרד הערבי' - סיבות ותוצאות, ימי חומה ומגדל 1939-1936, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר,, יד יצחק בן צבי, , עמ' 72-61, (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 9. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

אלבוים דרור ר', החינוך בסדר הקדימה הציוני: פאראדוכסים והתרתם, רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף ז"ל, תל-אביב, 1991, עמ' 20-3. (עורכים: ר' שפירא וא' כשר)

שייך למדורים:היסטוריה

אלבוים דרור ר', מוקדי-החלטה במערכת החנוך העברי בארץ-ישראל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, 1992, עמ' 156-125

שייך למדורים:היסטוריה

אלבוים דרור רחל, נשים באוטופיות הציוניות, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 66, יד בן-צבי, 1992, עמ' 143-11 לקריאה....

שייך למדורים:פועלות ונשים, תרבות ואמנות

אלבוים-דרור ר', אשנבי-הזדמנות": ניצול והחמצה - ארועים מתולדות החינוך, מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים,, , עמ' 71-29

שייך למדורים:היסטוריה

אלבוים-דרור ר', יצירת המרכז החינוכי בארץ-ישראל, העלייה השניה - מחקרים, , עמ' 405-386. (עורך: י' ברטל)

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אלבוים-דרור ר', קביעת מדיניות חינוך ותרבות בראי החקיקה, עיונים בחינוך, 10/1980, עמ' 42-5.

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אלבוים-דרור ר', להעפיל עם הסלע אל ראש ההר ולדרדר אותו בחזרה: ראשית ההיסטוריוגרפיה של החינוך בישראל, עיונים בתקומת ישראל, 1999, עמ' 36-1.

שייך למדורים:היסטוריה

אלבוים-דרור ר', "הוא הולך ובא, מקרבנו הוא בא העברי החדש" - על תרבות הנוער של העליות הראשונות, אלפיים, 1996, עמ' 135-104.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

אלבוים-דרור ר', תרבות וחינוך באוטופיות הציוניות (עורך: צבי לם), עיצוב ושיקום ירושלים, , עמ' 118-99

שייך למדורים:היסטוריה

אלבוים-דרור ר', ממשלת המנדט והחינוך העברי: תגובות היישוב לקולוניאליזם תרבותי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 75, יד יצחק בן צבי, 1995, עמ' 120-93

שייך למדורים:היסטוריה

אלון חמדה, תנועת הצופים מראשית ועד 1960, תנועות הנוער 1960-1920 : מקורות סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, עמ' 36-19. לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

אלכסנדר, א, גבריאל, ייסודה של חברת הימנותא בע"מ ותפקידיה הראשונים (1940-1938), קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 68, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 97-80 . [מאתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

אלמוג ע', דמות הצבר והמאפיינים הסמליים של הטיול, בינוי אומה, (עורכים : ד' יעקובי), , עמ' 102-91

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אלסברג, פאול, אברהם, גנזך המדינה כמקור לתולדות ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 1 יד יצחק בן צבי, , עמ' 181-172. [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

אלסברג, פאול אברהם, השאלה הערבית במדיניות ההנהלה הציונית לפני מלחמת העולם הראשונה,, שיבת ציון, , עמ' 161-129

שייך למדורים:היסטוריה

אלרואי גור, מבוא: ארץ ישראל בתקופת העליה השניה, אימיגרנטים: ההגירה היהודית לארץ ישראל בראשית המאה העשרים., יד יצחק בן צבי, כתר, 1981, [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי], בהמשך מובאים פרקים נוספים של המאמר: 'ההגירה היהודית ההמונית של יהודי אירופה 1870 - 1914' ; 'ארץ-ישראל ערב תקופת 'העלייה השנייה'(פריט זה) ; הגורמים לעזיבה . לקריאה הקליקו בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

אלרואי גור, חלוצות שאינן פועלות: הגירת נשים לארץ-ישראל בראשית המאה העשרים, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 118, יד יצחק בן צבי, , עמ' 88-67, [באדיבות יד בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים

אפרת אלישע, עיירות הפיתוח, העשור הראשון תש"ח-תשי"ח, יד יצחק בן צבי, 1997, (ערכו: צבי צמרת וחנה יבלונקה), עמ' 112-103. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

אפרת גדעון, מכחולים וטוריות: ראשיתה של אמנות הקיבוץ 1935-1960, סטודיו ,, 26, 1991, עמ' 12-8.

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

אפרת גדעון, הקליניקות של האמנות, אמנות בשירות רעיון, יד יערי, , עמ' 71-57

שייך למדורים:היסטוריה

ב.ב, ארגון עובדי החינוך בזרם העובדים, ספר היובל של הסתדרות המורים, תרס"ג - תשי"ג, הסתדרות המורים, , עמ' 485-478. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

באומל יהודית, קיבוץ בוכנוולד בארץ שיראל 1948-1946, בשביל הזיכרון, גל' 27, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 1998, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בארי שבתאי, הבניה בקומונה ותיכנונה במחשבה הסוציאליסטית, מבפנים,, כרך ט"ו, חוב' ג/ד, 1951,

שייך למדורים:היסטוריה

בובר מרטין, דרכו של הכפר השיתופי, הכפר העברי בארץ ישראל,לדמותו החברתית של הכפר העברי בארץ ישראל, קובץ,, , עמ' 57-48;

שייך למדורים:היסטוריה

בובר מרטין, נסיון שלא נכשל, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, שדה בוקר, 2006, עמ' 20-13 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בוגנר נחום, הקואורדינציה הציונית לגאולת ילדים יהודיים, בחסדי זרים: הצלת ילדים בזהות שאולה בפולין., יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 2000, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בוגנר נחום, גירוש קפריסין 1948-1946, עליה ב' 1948-1934, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור), עמ' 157-142. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

בלס, גילה, אוסף יעקב פרמן וראשית הציור המודרני בארץ ישראל (1922-1920), קתרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, חוב' 7, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 202-177 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

בן אברם ברוך, התגבשותה של האידיאולוגיה הקבוצתית, שרשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ד',, , ד, עמ' 71-39 [המשך מאמרו מחוב' ג'].

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

בן אברם ברוך, צמיחתה של הקבוצה מתוך מאוייהם של בני העליה השניה לעבודה עצמית, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה,, 18, ,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בן אריה יהושוע, השכונות היהודיות שנבנו בירושלים שמחוץ לחומות בשנות השמונים של המאה הי"ט, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2 , יד בן צבי, 1976, עמ' 58-20 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

בן אריה, י', שנים-עשר הישובים הגדולים בארץ ישראל במאה התשע-עשרה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, , עמ' 148-83

שייך למדורים:היסטוריה

בן נחום יזהר, השומר הצעיר - צופיות, הגשמה ומעורבות פוליטית, תנועות הנוער 1960-1920: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1989, סידרת 'עידן' 13 [מתוך אתר תולדוט]לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן נחום, יזהר, השומר הצעיר - צופיות, הגשמה ומועורבות פוליטית, תנועות הנוער 1960-1920, יד יצחק בן צבי, 1989, עמ' 74-62, סידרת עידן 13 (ערך: מרדכי נאור). לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

בן-אברם ברוך, התגבשותה של האידיאולוגיה הקבוצתית, שרשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ג, מכון טבנקין לחקר ולימוד הקיבוץ, הקיבוץ המאוחד, , עמ' - 80-37

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בן-אברם, ברוך, הקבוצה - יצירה ארץ ישראלית שנוצרה מתוך החיים, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 23, ,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בן-רפאל, אליעזר; וייטמן , סשה, נשים וצמיחתה מחדש של המשפחה בקיבוץ, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 633-617. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

בקי, רות, סג'רה, הקולקטיב הראשון : מניה וילבושביץ, להתחיל מבראשית, משרד הביטחון, 1988, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

בר לב מ', החינוך התיכון בקיבוץ הדתי - בין קולקטיביזם לאינדיווידואליזם, עיונים בתקומת ישראל, 6, 1996, עמ' 425-402

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי, החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: יובל דרור), 1997, עמ' 105 - 132.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', במגמה אינדבידואליסטית: החינוך התורני-ישיבתי בקיבוץ הדתי, חינוך בקיבוץ משתנה, היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, (עורך: יחזקאל דר), , עמ' 178 - 190.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', הישיבה התיכונית ושיטת תורה עם דרך ארץ, תורה עם דרך ארץ - התנועה, אישיה, רעיונותיה, ב', (עורך: מ' ברויאר), , עמ' 253-237

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ', נסיונות לממלכתיות ולדה-פוליטיזציה בתנועת הנוער הדתית בני-עקיבא (תש"ט-תשכ"ג), רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף ז"ל, (עורכים: ר' שפירא ו-א' כשר), 1991, עמ' 36-21.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

בר לב מ., החינוך התיכון בקיבוץ הדתי - בין קולקטיביזם לאינדיבידואליזם, עיונים בתקומת ישראל, 6, 1996, עמ' 425-402

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ., ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי, החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: יובל דרור), 1997, עמ' 105 - 132

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

בר לב מ., במגמה אינדיבידואליסטית: החינוך התורני - ישיבתי בקיבוץ הדתי, חינוך בקיבוץ משתנה - מבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים, (עורך: י' דר), , עמ' 178 - 190

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

ברטל ישראל, יישוב ישן / יישוב חדש - הדימוי והמציאות, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, יד בן צבי, 1976, עמ' 19-3 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

ברטל, י', יישוב ישן ויישוב חדש - הדימוי והמציאות, קתדרה לתולדות ארץ ישארל ויישובה, יד יצחק בן צבי, , עמ' 19-3

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

ברלוביץ יפה, אפוקליפסה קיבוצית - עיון ביז'אנרי, הרומן הסידרתי "אגדות המקום" לצבי לוז, מאזניים, ס"ו ( 3 ), , עמ' 58-54

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

ברלוביץ יפה, האישה בספרות-הנשים של העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 54, יד בן צבי, 12/1989, עמ' 124-107 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, תרבות ואמנות

גבע, ישי, ממושב עובדים לתנועת המושבים - התגבשותו של זרם התיישבות, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 230-197. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

גבע, ישי, ראשיתו של מושב העובדים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 480-462 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

גוטמן ישראל, תנועות הנוער היהודיות, האנציקלופדיה של השואה, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, ספרית פועלים, 1990, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער

גוטמן ישראל, תנועות הנוער במחתרת ובמרד הגיטאות, העמידה היהודית בתקופת השואה, יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 1968, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

גוטמן ישראל, שארית הפליטה - בעיות והבהרות, שארית הפליטה 1948-1944: השיקום והמאבק הפוליטי, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, 1990, (ערכו: ישראל גוטמן ועדינה דרכסלר). [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

גוטמן ישראל, 'החלוץ הלוחם', האנציקלופדיה של השואה, יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, ספרית פועלים, 1990, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

גולדשטיין יוסי, 'החדר המתוקן' ברוסיה כבסיס למערכת החינוך הציונית, עיונים בחינוך, גל' 45, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1986, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

גולדשטיין יעקב, 'השומר' באצבע הגליל, צבע הגליל, 1900 - 1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , סידרת 'עידן'. [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גולדשטיין יעקב, ישראל שוחט, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גולדשטיין, יעקב, שטרן, בת-שבע, פיק"א - ארגונה ומטרותיה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 59, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גולני, מוטי, דיין מוביל למלחמה: מקומו של הרמטכ"ל בהחלטת ממשלת ישראל לצאת למלחמה באוקטובר 1956, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 135-117. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גופר גילת, האלמנט היותר מתאים לתפקיד של איכרות ופועלות חקלאיות: נשיות ציונית במושבות בתקופת העליה השניה, ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, הסטוריה, תרבות, חברה, 5, , עמ' 150-123.

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, התיישבות

גורני יוסף, שורשיה של תודעת העימות הלאומי היהודי-ערבי והשתקפותה בעיתונות העברית בשנים 1900-1918, הציונות, ד', , עמ' 113-72.

שייך למדורים:היסטוריה

גורני יוסף, רעיון העבודה העברית וגילגוליו בקרב פועלי ציון בעליה השניה, אסופות, 4, 1973, עמ' 16-3

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

גורני יוסף, רעיון החלוציות באידיאולוגיה של פועלי ציון בתקופת העליה השניה, אסופות, קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל, 12 , ההסתדרות הכללית, 1968, עמ' 50-68

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, ריאליזם ואוטופיה בהגשמת הציונות, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ה', 1986, עמ' 32-27

שייך למדורים:היסטוריה

גורני יוסף, בין רציפות לתמורה: היחס אל תורתו של בר ברוכוב בהשקפת עולמם של פועלי ציון בתקופת העלייה השניה, ספר רפאל מאהלר, ספריית פועלים, 1974, עמ' 112-84

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

גורני יוסף, היסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העליה השניה, אסופות, 10, 1966, עמ' 74-55

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, בחבלי תמורה (להתפתחות רעיון ההתיישבות העובדת), ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1990,, מכון בן גוריון לחקר ישראל, 2006, עמ' 21-42. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני)לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גורני יוסף, בזכות המרד הציוני המתמיד, אישים ןמעשים בארץ ישראל: ספר היובל, מקסם, 1998, (ערכו: אהרוני שרה , אהרוני מאיר). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

גורני יוסף, השינויים במבנה החברתי והפוליטי של העלייה השניה בשנים 1914-1904, הציונות, א', 1970, עמ' 246-204

שייך למדורים:היסטוריה

גורני יוסף, התהוות רעיון הסוציאליזם הקונסטרוקטיבי במפלגת פועלי ציון בתקופת העליה השניה, דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, כרך ב', 1972,

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות

גורני יוסף, הריאליזם האוטופי בציונות, רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף ז"ל, 1994, עמ' 49-37

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, המהות ההיסטורית של הסוציאליזם הקונסטרוקטיבי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, יד בן צבי, 1996, עמ' 191-182

שייך למדורים:היסטוריה

גורני יוסף, אחדות העבודה ורעיון חברת העובדים, רבעון לכלכלה, 117, 2001, עמ' עמ' 593-585

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

גורני יוסף, הפועל הצעיר ויחסו אל הסוציאליזם בתקופת העלייה השניה, בדרך, 1, 1971, עמ' 83-74

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

גורני יוסף, הרהורים על היסודות האוטופיים במחשבה הציונית, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל, ט', 1984, עמ' 54-45

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

גורני יוסף, האידיאולוגיה של כיבוש העבודה, קשת, רבעון לספרות , עיון וביקורת, ל"ח, 1968, עמ' 79-66

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

גטר תמר, בין אוטופיות, מחשבות על בניינו של משכן לאמנות עין חרוד, סטודיו, 98, 1998, עמ' 58-50

שייך למדורים:היסטוריה

גינוסר, פנחס, הריונו, לידתו, חייו ומותו של הירחון האדמה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 269-224. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תרבות ואמנות

גלבר יואב, מ'אל תעלו!' עד חוק השבות: לבטים ותמורות בגישה הציונית לעלייה, קיבוץ גלויות : עלייה לארץ ישראל - מיתוס ומציאות, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, , (עורכת: דבורה הכהן) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

גלבר, יואב, המודיעין והערכתו ערב מלחמת העצמאות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קריית שדה בוקר, 1991, 102-61 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גלבר, יואב, התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא הבריטי בארץ ישראל ערב מלחמת העולם השנייה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, , עמ' 72-40. [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גלבר, יואב, ראשיתה של הברית היהודית-דרוזית (1948-1930), קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 60, יד יצחק בן צבי, 1990, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גלעדי דן, הכלכלה עם קום המדינה, כלכלת ישראל, התפתחות, מאפיינים, מדיניות, משרד החינוך, שרות הפרסומים, מרכז ההסברה, 1993, (ערך: אופז דן). מחולק ל-8 חלקים . להמשך (הדן בכלכלה בין השנים 1997-1941) הקליקו בתחתית הדף. [מתוך אתר תולדוט ] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גלעדי דן, הברון, הפקידות והמושבות הראשונות בארץ ישראל – הערכה מחדש, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, יד בן צבי, 1976, עמ' 68-59 [מתוך אתר 'יד יצחק בן צבי'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

גנור-שביט, ורד, רחה פראייר: מפעלה של אישה לבדה, תיגר: מרד, חופש ויצירה, מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, 1990, (ערכה: אילה יפתח). [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:פועלות ונשים, תנועות נוער

גנזך המדינה, על המיעוט הערבי, המיעוט הדרוזי והממשל הצבאי: פרסום ראשון מתוך יומן בן גוריון 1960, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 454-449. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

גנין צ', בית הספר לילדי עובדים; תנועות הנוער, קרית חיים (ארלוזורוב), ניסיון באוטופיה עירונית 1933 - 1983, 1984, עמ' 114-72.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

גרוס נחום, כלכלת ארץ-ישראל בשלהי התקופה העות'מנית, לא על הרוח לבדה, עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל בעת החדשה, מאגנס - יד בן צבי, 1999, עמ' 52-19

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, המשק היהודי בארץ ישראל בשנים ללא תווית 1932-1928, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל, ט', 2000, עמ' 220-207

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, תמורות כלכליות בארץ ישראל בסוף התקופה העות'מנית, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, , עמ' 125-109 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

גרוס נחום, כלכלת ישראל 1967-1954, העשור השני תשי"ח-תשכ"ח (1967-1954), (עורכים: צבי צמרת וחנה יבלונקה), יד בן צבי, 2000, עמ' 46-29 [סידרת 'עידן']

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ ישראל, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 25, , עמ' 168-135 [המשך למאמר מחוב' 24]

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, קשרי כלכלה - הערות אחדות, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 67, יד בן-צבי, 1993, עמ' 92-90 - מתוך הדיון בחוברת זו: 'היישוב ומצרים - קשרים בטרם קום המדינה' [מתוך אתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

גרוס נחום, 'דיון' - תמורות כלכליות בא"י (סוף מאה 19- תחילת מאה 20), קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, יד בן-צבי, 1976, עמ' 138-109 [מתוך אתר 'סנונית']. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ ישראל, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 24, , עמ' 180-153

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, המדיניות הכלכלית בארץ ישראל : בעיות ההערכה המחודשת 1951-1948, לא על הרוח לבדה, עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל בעת החדשה, מאגנס - יד בן צבי, 1999, עמ' 341-325

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, חברת-העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 115-94. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

גרינברג, יצחק, מהחברה להתיישבות עובדים ל"ניר", גלגולי החברה להתיישבות עובדים בשנות העשרים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 650-635. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

גרינברג, יצחק, אוטופיה בנגב: העיר הקואופרטיבית רמון, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 324-299. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

גרינברג, יצחק, ביטחון לאומי ועוצמה צבאית: בין מדינאי למצביא, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 190-170 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון

גרינברג, יצחק, דוד בן-גוריון ופנחס לבון: שתי גישות במחשבת חברת העובדים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 167-154. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גת ר', מפעל עליית הנוער 1933 - 1939, קתדרה לתולדות ארץ שיראל ויישובה, 37, 1985, עמ' 149 - 176.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דה פריס דוד, שורשיה של 'חיפה האדומה', חיפה בהתפתחותה: 1948-1918 : מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחמר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, (ערכו: מרדכי נאור ויוסי בן ארצי). סידרן עידן 12. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דה-פריס דוד, שורשיה של 'חיפה האדומה', חיפה בהתפתחותה, 1918 - 1948 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, סידרת 'עידן' 12 [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דואר יאיר, הנח"ל ותנועות הנוער, תנועות הנוער 1960-1929, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1989, (ערך: מרדכי נאור). סידרת עידן 13. עמ' 190-182. לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

דורון א', גדנ"ע (גדודי נוער), צה"ל בחילו, אנציקלופדיה לצבא וביטחון, 15, (עורכים: צ' כהן, א' דורון וא' שלו), 1988, עמ' 145-113

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

דניאלי יובל, הזהות האידאית ועצמאות הביטוי, אמנות בשירות רעיון, כרזות השומר הצעיר 1937-1967, יד יערי, 1999, עמ' 25-44

שייך למדורים:היסטוריה

דר, יחזקאל, הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ט', יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד, 1995, עמ' 45-26. פורסם בשנית בקובץ: הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, הוצ' מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דר, יחזקאל, דגניה והתנועה הקיבוצית: עשר השנים הראשונות, שרשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ז, יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד, 1990, עמ' 19-13. [באדיבות המחבר]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

דר, יחזקאל, צדק חלוקתי משתנה: תמורות בהערכת העבודה בקיבוץ, אופקים בגיאוגרפיה, גל' 66, 2006, עמ' 64-44. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

דרור י', מקורות אווניסטיים-סוציאליסטיים ודיואניים במשנת החינוך הקיבוצי של מרדכי סגל, טורא, ד, 1996, עמ' 222-197

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', התגובה של זרם העובדים על השואה בשנים 1943- 1948, טורא, ב,, 1992, עמ' 250- 269.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, ההסתדרות

דרור י', תנועות הנוער וזרם העובדים בחינוך ההסתדרותי - "אמיתות" לעומת אמת עובדתית, עיונים בתקומת ישראל, 9, 1999, עמ' 613-591

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

דרור י', גידול מסגרות "החינוך המשותף", החינוך הקיבוצי בסביבתו, (עורך: י' דרור), 1997, עמ' 35-13

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור י', הצופיות, תנועות הנוער ופעולות אחרות מחוץ לבית הספר בחינוך העברי בתש"ה, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ה, 1992, עמ' 108-85

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

דרור י', התמודדות 'זרם העובדים' עם גל העליה ההמונית בראשית המדינה - גישה מערכתית חינוכית-חברתית, עיונים בתקומת ישראל, 4, 1994, עמ' 344-325

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

דרור י', החינוך החברתי-ערכי ב"זרם העובדים" בתקופת המנדט הבריטי (1948-1921), דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ו, 1994, עמ' 249-256

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

דרור י', החינוך החברתי כחינוך לערכים, רשפים, (עורכים: ר' שפירא ו-א' כשר ), 1991, עמ' 252-235

שייך למדורים:היסטוריה

דרור י', החינוך לקואופרציה" במעבר מהיישוב למדינה - ההגות וכישלון המעשה', דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ט, 1995, עמ' 26-7

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

דרור י', אמצעים" ו"מסגרות" כ"פוטנציאל רפלקטיבי" בהוראה - מה ניתן ללמוד מנסיונו ההיסטורי של זרם העובדים?', רפלקציה בהוראה - ציר מרכזי בהתפתחות המורה, (עורכים: מ' בן-פרץ, מ' זילברשטיין וש' זיו ), 1998, עמ' 55 - 82.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

דרור יובל, 'בית-הספר הכפרי' במושבות הגליל העליון בראשית המאה, אצבע הגליל, 1900 - 1967 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , (עורך: מרדכי נאור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

דרור, יובל, התגובה של זרם העובדים כלפי השואה בשנים 1948-1943, הצעת מודל לטיפול במשברים לאומיים קשים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 537-519. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

דרור, יובל, התמודדות זרם העובדים עם קליטת העלייה הגדולה בראשית המדינה: גישה מערכתית, חינוכית-חברתית, משלימה למחקר הקיים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 344-325. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות, ההסתדרות

דרורי יגאל, השתקפותם של העלייה השניה והמאבק ל'עבודה עברית' בעיתונות, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, יד בן-צבי, 1976, עמ' 80-69 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

הד מיכאל, אוטופיות המשתקפות במציאות, זמנים 13, 1983,

שייך למדורים:היסטוריה

הולצמן אבנר, 'אנשים אחרים הם': דיוקנה של שארית הפליטה בסיפורת דור תש"ח, יד ושם, קובץ מחקרים, גל' ל', יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, , (ערך: ד. זילברקלנג] [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

הולצמן, אבנר, בין מיכה יוסף ברדיצ'בסקי לדוד בן-גוריון, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 204-191. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

הכהן אליהו, ארץ חמדת אבות, אין זו אגדה: ציונות - הסיפור והמעשה, משכל, 1997, עורך: יואל רפל [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

הכהן אליהו, שירת המושבות, עת-מול: עיתון לתןלדות ארץ ישראל ועם ישראל, יד יצחק בן צבי, 1978, גל' 3 (17) [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

הכהן אליהו, שירת המושבות, עת-מול -עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, יד יצחק בן צבי, 1978, גל' 3(17) [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

הכהן, דבורה, עלייה והתיישבות - הקרב על העם היהודי : התנדבותם של בני מושבים וקיבוצים בקליטת עולים בשנים הראשונות למדינה, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., , עמ' 376-345. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

הכהן, דבורה, התכנית ל'קליטה ישירה' של העלייה ההמונית בשנות החמישים ותוצאותיה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 378-359. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

הלחמי יוסף, ראשית הסרט העלילתי בארץ ישראל, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 67, יד בן-צבי, 1993, [מתוך אתר 'סנונית'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

הלחמי, יוסף, ראשית הסרט העלילתי בארץ ישראל, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 67 , יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 190-188. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

הר ציון נחומי, ארץ חמדת אבות, אין זו אגדה: ציונות - הסיפור והמעשה, משכל, 1997, (ערך: יואל רפל) [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער

הר, משה דוד, הרקע להקמת מדינת ישראל ולהתערבות הצבאית מצד מדינות ערב: ההכרעות על הקמת המדינה ועל פלישת צבאות ערב, ההיסטוריה של ארץ ישראל, יד יצחק בן צבי, כתר, 1983, כרך 10, (ערך: יהושע בן אריה). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

הר, משה דוד, יצירתה של ארץ ישראל המנדטורית, ההיסטוריה של ארץ ישראל, יד יצחק בן צבי , כתר, 1981, ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט. המאמר מחולק ל-2 חלקים . ראו המשך בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

הר-ציון נחומי, מעל המגדל על שירי הזמר של תקופת 'חומה ומגדל' ועל האופרה העברית הראשונה 'דן שומר', ימי חומה ומגדל 1936 - 1939, יד יצחק בן צבי, 1987, 193 - 204 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

הרצוג , חנה, ארגוני נשים בחוגים האזרחיים - פרק נשכח בהיסטוריוגרפיה של היישוב, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל וישובה, גל' 70, יד יצחק בן צבי, 1994, עמ' 133-111. [מאתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:בריאות ורווחה, פועלות ונשים

הרצוג חנה, ארגוני נשים בחוגים האזרחיים - פרק נשכח בהיסטוריוגרפיה של היישוב, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 70, יד בן-צבי, 1994, [מתוך אתר 'סנונית'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

ויילר יעל, הקסם של השומר הצעיר, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 88, יד בן צבי, , עמ' 94-73. [באדיבות יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

וייץ יחיעם, התנועה הקיבוצית בין אוטופיה לפוליטיקה, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 73, יד בן-צבי, 1994, [מתוך אתר 'סנונית']. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

ויץ יחיעם, משה שרת והסכם השילומים עם גרמניה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 115, יד יצחק בן צבי, , חלק א': מבוא: הבמה והשחקנים. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

ויץ, יחיעם, נפש מפלגה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 59, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

וכסלר בנימין, זאב, מלחמת ששת הימים - מהלכים עיקריים: המערכה בחזית המצרית, העשור השני תשי:ח-תשכ"ח, 2000, עמ' 40-379, (ערכו: צבי צמרת וחנה יבלונקה). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

זית, דוד, התפתחות השומר הצעיר לכח פוליטי עצמאי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 282-263. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

זלקין מוטי, בין דת לאידיאולוגיה, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 62 , יד בן-צבי, 1991, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

זעירא, מוטי, ההתיישבות העובדת וזיקתה לתרבות היהודית - ניתוח תרבותי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 580-539. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

חזן, מאיר, גולדה מאיר: מנהיגה על כס מזכיר המפלגה, עיונים בתקומת ישראל, כרך 20, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 2010, 30-1 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות

חיים, אברהם, ארכיון ועד העדה הספרדית בירושלים כמקור לתולדות הישוב היהודי בארץ ישראל תחת השלטון העות’מאני, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 1יד יצחק בן צבי, 1976, עמ' 171-166. [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

חלמיש אביבה, ארץ ישראל המנדטורית: חברה דואלית או מציאות קולוניאלית, זמנים: רבעון להיסטוריה, גל' 92, אונ' תל-אביב, מרכז זלמן שז"ר, האוניברסיטה הפתוחה, 2005, (עורכת: מירי אליאב-פלדון) המאמר מחולק ל-6 חלקים. להמשך הקריאה הקליקו על שמות הפרקים בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

חלמיש אביבה, השפעתו הדיאלקטית של א"ד גורדון על השומר הצעיר, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 114, יד יצחק בן צבי, , עמ' 99-120. באדיבות יד יצחק בן צבי.לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

חלמיש, אביבה, אקסודוס: הסרט ששינה את ההיסטוריה, קונלונע וזיכרון - יחסים מסוכנים?, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, , (ערכו: חיים בראשית, שלמה זנד ומשה צימרמן) [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

חלמיש, אביבה, האם היתה שנת 1933 נקודת מפנה במדיניות העלייה הציונית?, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 113-98. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

חן מ', בין חינוך ממלכתי לבין חינוך תנועתי תשי"ג-תשמ"ג, אנשים ומדינה - החברה הישראלית, (עורך ש' סטמפלר), 1989, עמ' 111-95

שייך למדורים:היסטוריה

טופל, מנחם ; בן-רפאל, אליעזר, מהפכת מנהלים נוסח קיבוץ, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 670-651. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

טל עמנואל, פרקים בהתהוותו ועיצובו של חדר האוכל הקיבוצי (1935-1926), קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 70, יד בן-צבי, 1994, עמ' 160-134 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

יבלונקה חנה, עולי אירופה ותודעת השואה, העשור הראשון תש"ח תשי"ח, יד יצחק בן צבי, 1997, (ערכו: צבי צמרת וחנה יבלונקה). [באדיבות אתר 'תולדוט' ויד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

יונינה טלמון-גרבר , סטופ , ציפורה, הסתפקות במועט - דפוסי תמורה אידיאולוגית, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 446-401. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

יזרעאלי ד., תנועת הפועלות בארץ ישראל מראשיתה עד 1927, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 1984, עמ' 109-140

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים

יזרעאלי דפנה, הזורעות בדמעה, נגה: כתב עת פמניסטי, גל' 11, תל-אביב., 1985, באדיבות אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות, ההסתדרות

יצחקי ש', וזה סיפור המעשה (לתולדות הפסיכואנליזה בחינוכנו), החינוך המשותף, 133, 1989, עמ' 84-70

שייך למדורים:היסטוריה

יצחקי ש., וזה סיפור המעשה, לתולדות הפסיכואנליזה בחינוכנו, החינוך המשותף, 134, 1989, עמ' 56-66 [המשך מחוב' 133]

שייך למדורים:היסטוריה

כהן, איילת, ראשית הקולנוע הארצישראלי כמשקף רעיונות התקופה, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 61, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

כנעני אליהו, רוחמה - היישוב היהודיהראשון בנגב (1917-1912), יייישוב הנגב, 1960-1900, מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד בן צבי, 1985, עמ' 29-15, (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 6. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

כפכפי אייל, הקיבוץ והקבוצה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 65, יד בן-צבי, 1992, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

כפכפי אייל, שני סוגי "ממלכתיות": המקרה של היחס בין ההסתדרות הכללית להסתדרות המורים, עיונים בתקומת ישראל, 6 ,, 1996, עמ' 401-358.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

כפכפי אייל, על היסטוריוגרפיה של ארגון השומר, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 73,, 1994, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

כפכפי, אייל, הקרע בעין חרוד: בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 454-427. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

כץ יוסי, תכנית להקמת ערי גנים כמקור לתיכנון נהלל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 14, , עמ' 200-198.

שייך למדורים:התיישבות, ההסתדרות

כץ, יוסי, ראשית פעולתה של הקרן הקיימת לישראל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 62, יד בן-צבי, 1992, עמ' 155-141. [מאתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

להב אמנון, קבוצת משמר הוולגה, התיישבות יהודית ברמת הנדיב, יד הנדיב, החברה להגנת הטבע, 1982, [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:תנועות נוער, התיישבות

לוטן, גיורא, התחשבות בצרכים אינדבידואליים במסגרת הביטוח הסוציאלי, ביטחון סוציאלי, כתב עת לדיון בנושאי רווחה וביטחון סוציאלי, המוסד לביטוח לאומי, 02/1921, עמ' 54-30 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

לוין ג', נושאים מנחים" בתולדות החינוך המשותף, החינוך המשותף, 121, 1986, עמ' 106-99.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

לויתן דב, על כנפי נשרים העלייה מתימן ומעדן, בגלוי ובסתר: העליות הגדולות מארצות האיסלם (1967-1948), מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח , האוניברסיטה העברית בירושלים, , (ערך: חיים סעדון) המאמר מובא בארבעה חלקים - ראו המשכים בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

לוריא, יהושע, תל-עמל ראשונה לחומה ומגדל, ימי חומה ומגדל 1939-1936, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , ערך: מרדכי נאור), עמ' 46-35, סידרת עידן 9. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

לורך נתנאל, בעיית ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 1, , עמ' 161-101. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

ליפמן, מוסיה, פרשת קפריסין, שנה ראשונה לעצמאות 1949-1948: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , עמ' 166-157. (ערך: מרדכי נאור) [באדיבות אתר מטח ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

ליפסקר א', "הוועידה האדומה" של הנוער-העובד (תשרי תרפ"ז) ושומרי חומותיה, עיונים בתקומת ישראל, 7, 1997, עמ' 504-487.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

לנג י', המאבקים על דמותם של בתי הספר הלאומיים והשתקפותם בדיוני אספות המורים - תרנ"ב-תרנ"ו, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, י, 1996, עמ' 156-97.

שייך למדורים:היסטוריה

לסקוב, שולמית, יוסף טרומפלדור - יומן גדוד נהגי הפרדות, קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, חוב' 7, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 232-203 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

מדינג פיטר י., מפא"י - ההנהגה הלאומית והמנגנון המפלגתי, המערכת הפוליטית הישראלית, עורכים: ליסק משה וגוטמן עמנואל, 1979, עמ' 301-285; עמ' 326-301

שייך למדורים:היסטוריה

מיכלסון מ', נח"ל - נוער חלוצי לוחם, צה"ל בחילו, 5, 1981,

שייך למדורים:חינוך, הגנה וביטחון

מינץ מתתיהו, (ערך: פנחס גינוסר), 'השומר' ורעיון ההתנדבות לצבא העות'מאני, עיונים בתקומת ישראל, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 1991, עמ' 27-15, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

מינץ, מתתיהו, יצחק בן צבי, העלייה השנייה : אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

מישורי, אליק, אולימפוס וגלגולתה בשירות הציונות, שורו הביטו וראו: איקונות וסמלים חזותיים חיצוניים בתרבות הישראלית, עם עובד, 2000, ספרית אופקים [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

ממט, רזיאל, 'הידיד' - אורד צארלס וינגייט, ימי חומה ומגדל, 1939-1936: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , עמ' 180-171. (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 9. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

מרגלית, אלקנה, גדוד העבודה - מטווח הדימיון של הקומונה הכללית להתנסות במעשה, קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, חוב' 7, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 97-49. {מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

מרגלית, אלקנה, דימיון הקומונה הכללית של פועלי ארץ-ישראל ומשמעותו, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1900, מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי; אונירסיטת תל-אביב, 2006, עמ' 158-127. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

מרגלית- שטרן, בת-שבע, בבה אידלסון (יקטרינוסלב, אוקראינה 1895- ישראל 1975), , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

נאור מרדכי, בית ברל - ההתחלה, מצב העניינים, 22, 2005, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

נאור מרדכי, מוכרחים להיות שמח - אברהם אלדמע - האיש והאגדה,, עת-מול: עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, 1 (171), 2003, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

נאור מרדכי, ראשיתו של החינוך העברי בארץ, הישוב בעת החדשה - ציוני דרך בטרם מדינה, (עורך: סטמפלר, ש.), 1983, עמ' 74-61.

שייך למדורים:היסטוריה

נאור מרדכי, דבר (1996-1925) - עשרה "אבות מייסדים", קשר, 20, המכון לחקר העיתונות היהודית, 1996, עמ' 32-21 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

נאור מרדכי, 'השומר' - המיתוס נולד כבר בעלייה השנייה, העלייה השניה, 1903-1914 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, , (עורך: נאור מרדכי) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, הצנע, עולים ומעברות 1952-1948: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, 1986, סידרת 'עידן' 8. (ערך: מרדכי נאור). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

נאור מרדכי, ארבע פנים לאקסודוס, עלייה ב', 1948-1934: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , עמ' 141-11 . (ערך: מרדכי נאור). המאמר מחולק לפרקים. לקריאת ההמשך הקליקו על שם הפרק בתחתית העמוד. [באדיבות אתר מטח ויד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, היישוב היהודי בשנת 1936, ימי חומה ומגדל 1936 - 1939 מקורות סיכומים פרשיות נבחרות וחומר עזר סדרת עידן (עורך: מרדכי נאור), יד יצחק בן צבי, 1987, עמ' 3 - 12.

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

נאור מרדכי, השוחים נגד ה"זרם" - ארוע חריג בקורות זרם העובדים, דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, ג, 1986, עמ' 68-59

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

נאור מרדכי, מגדוד העבודה ל"וויה נובה", , [לא פורסם] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

נאור, מרדכי, אוגנדה בראשון לציון, הראשונים: סיפורים מן העליה הראשונה לארץ ישראל, עם עובד, 1983, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

נאור, מרדכי, 7 נציבים, עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, י"ט 4 (114), אוניברסיטת תל-אביב, 1994, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

נאמן, שלמה, ראשית היריבות בין המרקסיזם לציונות הסוציאליסטית, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 55-28 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

נבו יוסף, הנציב והמופתי: הרולד מקמייקל וחאג' אמין אל חוסייני, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 64 ,, 1992, באדיבות יד בן-צבי לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

נבו יוסף, על המקורות הערביים של מלחמת העצמאות, קתדרה, 1, יד יצחק בן צבי, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

ניני, יהודה, עולי תימן בארץ ישראל בשנים תרמ"ב-תרע"ד (1914-1882), קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 82-30. [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

ניר הנרי, מרות ומנהיגות: גוני ארגון ואידיאולוגיה בתנועות הקיבוציות, 1942-1935, יהדות זמננו, שנתון לעיון ולמחקר, 7, האוניברסיטה העברית ירושלים, , עמ' 66-73

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ניר הנרי, אידיאולוגיה ואנטי-אידיאולוגיה, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 18 ,, 1981, עמ' 129-124

שייך למדורים:היסטוריה

ניר הנרי, איש ודגניה לו, שתי מסורות לראשית הקבוצה והקיבוץ, קתדרה לתןלדות ארץ-ישראל ויישובה, 29 ,, , עמ' 78-63

שייך למדורים:היסטוריה

ניר הנרי, מחשבה בתר-אוטופית בקיבוץ, הקיבוץ , במה בין-תחומית לחקר החברה הקיבוצית, 8, 1982, עמ' 231-213

שייך למדורים:היסטוריה

ניר הנרי, מיהו חלוץ? גילגולים סמנטיים של המינוח החלוצי, מהעליה השניה עד 1939, טורא, אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל, ב', אורנים, הקיבוץ המאוחד, 1992, עמ' 248-228

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ניר הנרי, לשונות השיתוף: מינוח ומהות בתולדות הקבוצה והקיבוץ, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל, 13, 1988, עמ' 146-123

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות

ניר הנרי, איש ודגניה לו: שתי מסורות לראשית הקבוצה והקיבוץ, קתדרה, לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 29, יד יצחק בן צבי, 1983, עמ' 78-63

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

ניר הנרי, חלוצים וחלוציות במדינת ישראל: היבטים סמנטיים והיסטוריים, 1956-1948, עיונים בתקומת ישראל, ב', , עמ' 140-116

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ניר הנרי, התתכן 'תורת הקיבוץ'? על האידיאולוגיה והחינוך בקיבוץ, סוגיות בחינוך ובהוראה, 1, 1981, עמ' 157-145

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

ניר הנרי, קיבוץ ומפלגה באידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, א',, יד טבנקין הקיבוץ המאוחד,, 1979, עמ' 119-147.

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

ניר הנרי, המסה והמעש, ראשית הקבוצה והקיבוץ, זמנים, רבעון להיסטוריה, 25, 1987, עמ' 93-82

שייך למדורים:היסטוריה

ניר, הנרי, קיבוץ ומפלגה באידיאולוגיה של הקיבוץ המאוחד 1933-1929, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 262-231. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

ניר, הנרי, חלוצים וחלוציות במדינת ישראל: הבטים סמנטיים והיסטוריים, 1956-1948, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 140-116. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

נמרוד, יורם, שמרנות או תמורה בעולם הערבי - העדפות סותרות בהנהלה הציונית, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 67, 1993, עמ' 69-54 [מאתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

סגל מ', ארבעים שנה לסמינר, שנתון סמינר הקיבוצים, ד, ,

שייך למדורים:היסטוריה

סגל מ., בית הספר בקיבוץ , מקורות, זיקות, התפתחויות,, שורשים קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל, ב, 1980, עמ' 84-63

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

סולימן אילן, כהן א. סטיוארט, צה"ל מ"צבא העם" לצבא מקצועי, מערכות, גל' 341, משרד הביטחון ההוצאה לאור, 1995, (עורך: חגי כהן). [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

סולל אשר, ספרי מושבות העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 58 ,, 1990, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

סיטון ש', בין פמיניזם לציונות: מאבקן של הגננות העבריות להכרה מקצועית, זמנים, 61, 1997, עמ' 37-26

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך

סיטון ש', גן הילדים העברי (לידתו של מושג חינוכי), הד הגן, ס"ג (א), 1998, עמ' 15-4

שייך למדורים:פועלות ונשים, חינוך

סילברט י', הסתדרות המורים בראשיתה - 'מיניסטריון' לחינוך או איגוד מקצועי?, דור לדור, ד', 1990, עמ' 115-57.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

סילברמן מ', 'תלמיד חכם, חלוץ ואזרח': האידאל החינוכי של הקיבוץ הדתי וגורלו, חינוך והיסטוריה - הקשרים תרבותיים ופוליטיים, , עמ' 445-423 (עורכים: ר' פלדחי וע' אטקס).

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

סיקרון, משה, 'העלייה ההמונית' - ממדיה, מאפייניה והשפעותיה על מבנה אוכלוסיית ישראל, עולים ומעברות 1952-1948: מקורות, סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1986, (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 8 [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

סלוצקי, יהודה, מקומה של האידאה המכוונת בהתהוות הקבוצה בארץ ישראל, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 54-43. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

סמילנסקי, יזהר, הוא היה סבור שהסופרים יעניקו לעם את המבט ההיסטורי, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 9-1. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

סעדון חיים, השפעות מלחמת העולם השניה - המערכה הצבאית, במחתרת מארצות האיסלם: פרשיות העפלה והגנה, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל והמזרח, האוניברסיטה העברית, , המאמר מחולק ל-4 חלקים . לקריאת ההמשכים - הקליקו על שם הפרק בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

סעדון, חיים, מגמות היסוד ודפוסי העלייה 1967-1948, בגלוי ובסתר: העליות הגדולות מארצות האיסלם (1967-1948), מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, , המאמר מחולק לפרקים. לקריאת הפרקים הקליקו על שמם בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

סעדון, חיים , רפל, יואל, ההעפלה מארצות האיסלם, במחתרת מארצות האיסלם: פרשיות העפלה והגנה, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

סקלי יפה, דיוקנו של המורה העברי במושבות העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 84, יד בן צבי, , עמ' 174-143. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

עוז, עמוס, הגבירה והשפחה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 19-10. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

עופר דליה, עליית הנוער ותנועות הנוער בגרמניה בשנות ה-30, בשביל הזיכרון, גל' 21, יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה., 1997, [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

עילם , יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת: התמורות בהתגבשות הכוח הצבאי במלחמת העולם השנייה (1945-1939), ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ט'): היערכות ה"הגנה" ופעולותיה מפירוק "תנועת המרי" ועד החלטת ה"חלוקה", ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט) מתוך אתר 'תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי, כתר ההוצאה לאור, 1982, ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט [באדיבות אתר 'תולדוט' ויד בן צבילקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ב'): ארגון ה"הגנה" במרות הסתדרות העובדים הכללית (1930-1920, ההיסטוריה של ארץ-ישראל,, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט). באדיבות אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק א): משמירה ו"גדודים" סדירים להגנה עצמית, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק י'): מארגון הגנה ב' ל'ארגון צבאי לאומי' רוויזיוניסטי (1939-1931), ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט) , 'מתוך אתר תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ז') : התמורות בהתגבשות הכוח הצבאי, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק י"ב) : משיתוף פעולה ל"מרד" - האצ"ל ולח"י במחתרת "עמוקה", ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ח'): ה"הגנה" בתקופת "המאבק" (1946-1945), ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט)מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת: ממאבק על ארץ ישראל למלחמה על ארץ ישראל, ההיסטוריה של ארץ ישראל, יד יצחק בן צבי, כתר, 1983, (ערך: יהושע בן אריה). המאמר מחולק ל-3 חלקים. לקריאת ההמשכים הקליקו בתחתית הדף. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ו'): משיתוף למאבק צמוד, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ד'): התארגנות ה"הגנה" אחרי מאורעות תרפ"ט כארגון כלל-יישובי והפילוג (1936-1929), ההיסטוריה של ארץ-ישראל,, יד יצחק בן צבי וכתר הוצאה לאור, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק י"א): התפתחות האצ"ל בארץ ובגולה עד מלחמת העולם השנייה, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי; כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט) , 'מתוך אתר תולדוט' לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ה'): שנות השיתוף והלגאליות למחצה (1939-1936),, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1983, (ערכו: רכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עילם, יגאל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת (חלק ג'): 'בין "מאורעות" ל"מאורעות": "השנים הרזות" של ה"הגנה", ההיסטוריה של ארץ-ישראל,, יד יצחק בן צבי והוצאת כתר, 1982, (ערכו: יהושע פורת ויעקב שביט), מתוך אתר 'תולדוט' לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

עירם י', תולדות החינוך - תחומי המחקר, רשפים, היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, אסופה לזכרו של פרופ' שמעון רשף ז"ל, 1991, עמ' 120-105

שייך למדורים:היסטוריה

עירם י', מגמות בהיסטוריוגרפיה של החינוך - משמעותן לחקר תולדות החינוך בארץ-ישראל, מגמות, כתב עת למדעי ההתנהגות, כ"ז / 3, 5/1982, עמ' 279-262.

שייך למדורים:היסטוריה

עירם י', קרים ש', מטרות החינוך העברי-הלאומי בתקופת העליה הראשונה (תרמ"ב-תרס"ג), דור לדור, ד, 2/1990, עמ' 143-117.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

עירם י', קרים ש', קווים לדמותו של המורה העברי-לאומי בתקופת העליה הראשונה (1903-1882), היבטים בחינוך, ב, 1989, עמ' 66-51

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

עמיר אייל, חדר - בית, אידיאולוגיה ותכנון בדירת המגורים בקיבוץ, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 95 , יד בן צבי, , עמ' 140-119 [באדיבות יד בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

פוגל - ביז'אוי סילביה, אמהות ומהפיכה: המקרה של הנשים בקיבוץ [1948-1910], הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, 2006, 616-595

שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

פוגל-בז'אווי, סילביה, המאבק על המובן מאליו, נגה, כתב עת פמיניסטי, גל' 21, 1994, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

פוגל-ביז'אוי , סילביה, אמהות ומהפיכה: המקרה של הנשים בקיבוץ [1948-1910], הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 616-595. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

פורת חנינא, התיישבות בנגב ערב מלחמת העצמאות, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 62, יד בן-צבי, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

פורת, חנינה, תרומת התפיסה הגיאוגרפית-יישובית של בן-גוריון להתיישבות בנגב ולפיתוחו בשנות המדינה הראשונות, יונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 143-114. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

פז-ישעיהו אביגיל, אנשים ובעיקר נשים בגדוד העבודה, ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, היסטוריה, תרבות, חברה, חוב' 5, אונ' תל-אביב, 2004, עמ' 151-177.

שייך למדורים:פועלות ונשים, התיישבות

פז-ישעיהו אביגיל, דגניה - הדרך אל השיתוף הכולל, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, חוב' י"ז, אוניברסיטת ת"א - הקיבוץ המאוחד, 1993, עמ' 71 - 98 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

פירר ר', עלייתו ונפילתו של המיתוס החלוצי, כיוונים, 23, 1984,

שייך למדורים:היסטוריה

פישלר ב"צ, הנחלת הלשון בימי העלייה ההמונית, מ' נאור (עורך), עולים ומעברות, 1952-1948, ,

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

פישמן אריה, דת והצלחה בקיבוץ הדתי, קתדרה מס' 68, באדיבות יד בן-צבי, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

פישמן, אריה, דת והצלחה משקית בקיבוץ הדתי, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל וישובה, גל' 68, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 139-127 [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

פישמן, אריה, הקולקטיב הסוציאליסטי - הלכתי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 594-581. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

פלד א', אידיאולוגיה ועוצמה פוליטית - מולידיה של מדיניות חינוך: קווים במדיניות חינוכם של ילדים מקופחי-חינוך בישראל, 1980-1940, מגמות, כ"ח/3-2, 3/1984,

שייך למדורים:היסטוריה

פלד א', ילדים מקופחי-חינוך מבני עדות המזרח ומדיניות חינוכם בתקופת הישוב, עיונים בחינוך, 34,, 7/1984,

שייך למדורים:היסטוריה

פלטק י', החינוך הפוליטי במוסד החינוכי במשמר העמק, 1945-1931, החינוך המשותף, 124,, 6/1987,

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

פלס, י. חיים, התפתחות הקיבוץ הדתי עד פרוץ מלחמת העולם השניה, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 196-159. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

פנסלר יונתן, השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית בארץ-ישראל, קתדרה מס' 62, , [מתוך אתר 'סנונית'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

פרילינג ,טוביה, בן-גוריון בבולגריה: מפגשו הראשון עם שארית הפליטה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 342-308. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

פרנקל רפאל, יוסף בוסל, הקומונה החדרתית והיווצרות הקבוצה, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל,, ד', 1975, עמ'71-44

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

פרנקל רפאל, המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה בימי העליה השניה, קתדרה 18, עמ' 117-112, ,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

צויג, רון, הבריטים וההעפלה 1944-1939, עליה ב', 1948-1934, מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , עמ' 80-62, (ערך: מרדכי נאור) [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צור מוקי, יוסף בוסל, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור) [באדיבות אתר תולדוט ויד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

צור אלי, החלה יציאת מצרים ומה עשו חלוצנו?, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתישבות הקיבוצית והמושבית, 2006, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צור אלי, האמנות המשרתת והרקע ההיסטורי, אמנות בשירות רעיון, יד יערי, , עמ' 13-24

שייך למדורים:היסטוריה

צור מוקי, מניעים להתרקמות הקבוצה, ניב הקבוצה, כרך י"ז, חוב' ד (67), , עמ' 467-457.

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צור מוקי, מניה שוחט, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , [באדיבות אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, התיישבות, הגנה וביטחון

צורף חגי, מאורעות תרפ"א מזווית ההתרחשות בארץ, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף חגי, מתנועת המרי למאבק בפורשים, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל). [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף חגי, תכנית החלוקה, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, הנחת יסודות ארגוניים ליישוב היהודי, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל) [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, פרוץ המאורעות 1936, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, התחדשות הטרור הערבי - הבלגה או תגובה, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, בארץ לאחר מלחמת העולם השניה, יצחק בן-צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (ערכו: חגי צורף וימימה רוזנטל) [מתוך אתר ולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

צורף, חגי, מאורעות תרפ"ט, יצחק בן צבי: הנשיא השני, ארכיון המדינה, 1998, (עורכים: חגי צורף וימימה רוזנטל) [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

צחור זאב, התגבשות מנהיגותה של העלייה השנייה, העלייה השניה, 1903-1914 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, , (עורך: מרדכי נאור) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

צחור זאב, הויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס לגדוד העברי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, מס' 3, 1977, עמ' 39-30 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

צחור, זאב, הוויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס ל'גדוד העברי', קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 1977, באדיבות אתר 'תולדוט' ו'יד יצחק בן צבי'. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, הגנה וביטחון

צחור, זאב, מפא"י, מפ"ם והקמת ממשלת ישראל הראשונה, 1949, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 399-378. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

צמחוני, דפנה, מדוע עלו רוב יהודי עיראק לישראל במבצע עזרא ונחמיה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 404-379. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

צמרת צ', חינוך ילדי מחנות העולים בשנות המדינה הראשונות, שדמות, קי"ח/קי"ט, , עמ' 107-88

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער

צמרת צ', עשר שנות חינוך, העשור הראשון תש"ח-תשי"ח, 1997, עמ' 136-123. (עורכים: צ' צמרת וח' יבלונקה)

שייך למדורים:היסטוריה

צמרת צ', 'העובד הדתי'- תולדות ניסיון שנכשל לבניית גשר בין חילוניים ובין דתיים, אתגר הריבונות - יצירה והגות בעשור הראשון למדינה ,א',, רשפים, תל אביב, 1991, עמ' 154-121 ר' שפירא וא' כשר (עורכים)

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

צמרת צ', חלוציות מגוייסת: עלייתו ונפילתו של השרות החלוצי לישראל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 67, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 164-136. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך, התיישבות

צמרת צ', בן-ציון דינור בין 'ממלכתיות' ל'תנועתיות', אתגר הריבונות - יצירה והגות בעשור הראשון למדינה, 1990, עמ' 45 - 61.

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

צמרת צ', ניסיון שנכשל: זלמן ארן והתודעה היהודית, סוגיות בהשתלמויות מורים: ערכים וחינוך לערכים, ח', 1999, עמ' 345 - 356.

שייך למדורים:היסטוריה

צמרת צבי, גורדון וברנר : לדמותם של שניים מ'נותני התורה' של העלייה השנייה העובדת, העלייה השניה, 1903-1914 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , (עורך: נאור מרדכי). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

צמרת צבי, ועדת פרומקין: ועדת חקירה ממשלתית בנושא חינוך ילדי העולים בשנות המדינה הראשונות, עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, גל' 1, אוניברסיטת בן גוריון, המרכז למורשת בן גוריון, 1991, עמ' 439-405. המאמר מחולק ל-12 חלקים. להמשך העיון הקליקו על שמות הפרקים בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

צמרת צבי, על השירות החלוצי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 67, יד יצחק בן צבי, 1993, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

צמרת, צבי, אהרון דוד גורדון, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

צמרת, צבי, ועדת פרומקין: ועדת חקירה ממשלתית בנושא חינוך ילדי העולים בשנות המדינה הראשונות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 439-405 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך

קאופמן חיים, מכבי מול 'הפועל' " היווצרותו של הפילוג הפוליטי בספורט הארץ-ישראלי, תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים, יד יצחק בן צבי, , (עורכים: קאופמן חיים וחריף חגי) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

קולת ישראל, האידאה של ההסתדרות - התהוות והשתנות (1948-1920), מאסף לחקר תנועת העבודה הציונות והסוציאליזם, ב', , עמ' 91-110

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות

קולת ישראל, דוד בן גוריון, העליה השניה: אישים (ערך: זאב צחור), יד יצחק בן צבי, , באדיבות אתר תולדוט. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

קולת ישראל, ממפלגה סוציאליסטית למפלגה ממלכתית, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 348-292. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

קולת, ישראל, למקומה של האידאה בהתהוות הקבוצה בארץ, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2002, עמ' 58-55. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

קולת, ישראל, על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות, קתדרה בתולדות ארץ ישראל ויישובה, חוב' 1, יד יצחק בן צבי, 1976, עמ' 35-3. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

קולת, ישראל, התנועה הציונית והערבים, הציונות והשאלה הערבית: קובץ מאמרים, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, 1996, [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

קולת-קופילביץ ישראל, למקומה של האידאה בהתהוות הקבוצה בארץ, בדרך, ג, , שנה שניה, עמ' 165-161

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, ההסתדרות

קלורמן עראקי, בת-ציון, התיישבות פועלים תימנים ואשכנזים: מראשון לציון לנחלת יהודה ובחזרה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 84, יד בן צבי, , עמ' 85-106 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

קנב, יצחק, מדיניות סוציאלית בישראל, דרכה הסוציאלית של ישראל, מאסף, תנועת העבודה הציונית העולמית, 1969, (ערך: יהודה גוטהלף) , עמ': 150-141

שייך למדורים:היסטוריה

קניאל יהושוע, מימדי הירידה מן הארץ בעלייה ראשונה ושניה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 73, 1994, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

קצ'נסקי מרים, המעברות, עולים ומעברות, 1948 - 1952 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1986, (עורך: נאור מרדכי). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

קריץ מ', איפה הילד? [הופעת החינוך המשותף], החינוך וסביבו, כ"א, 1999, עמ' 60-43.

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

קרק , רות , גלס, יוסף, תרומתו של חיים אמזלג לקהילה היהודית, יזמים יהודיים בארץ ישראל: חיים אמזלג 1918-1816., י"ל מאגנס, 1993, ערך: יהושוע בן אריה [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

קרק, רות, תנופת ההתיישבות בנגב בעשור שקדם לקום המדינה, יישוב הנגב, 1900-1960 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן-צבי, 1985, מרכז רחל ינאית בן צבי ללמודי ירושלים. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

קשת שולה, "אומנות החיים" או אומנות הביטוי של החיים, על צבי שץ, המספר הראשון של הקבוצה, לספר את הקיבוץ, ספרית פועלים, 1990, עמ' 65-47. (עורכים: שמעון שור ולאה הדומי).

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

קשתי י', לוין מ', מעבר והשתנות - ביוגרפיות של נוער עולה -1945 1950, עיונים בחינוך, 55/56, 1991, עמ' 80-67.

שייך למדורים:היסטוריה

ראב, אסתר, שמעתי את המיית הריקנות של הארץ, עת-מול עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' כ"ו 5 (157) יד יצחק בן צבי, , [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

רגב יואב, המושבה מצפה בראשיתה, עת-מול : עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, 183, יד יצחק בן צבי, 2005, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

רואי יעקוב, העמדה הציונית כלפי הערבים 1914-1908, קשת, מ"ב, יד יצחק בן צבי, 1969, עמ' 169-153

שייך למדורים:היסטוריה

רואי יעקוב, העמדה הציונית כלפי הערבים 1914-1908, קשת, מ"ג, יד יצחק בן צבי, 1969, עמ' 181-169

שייך למדורים:היסטוריה

רואי יעקוב, יחסי יהודים - ערבים במושבות העליה הראשונה, ספר העליה הראשונה, יד יצחק בן צבי, , עמ' 268-245

שייך למדורים:היסטוריה

רובינשטיין אליקים, החינוך העברי, הישוב בימי הבית הלאומי, 1976, עמ' 222-213 (עורך: ב' אליאב)

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

רוגל נקדימון, מי הרג את יוסף ברל – על ארגון השומר, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 69, 1993, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

רוגל, נקדימון, מה ידע בן-גוריון על תל-חי, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קריית שדה בוקר, 1991, עמ' 40-28. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון

רוזנברג, לילך, משקי הפועלות הדתיות בארץ-ישראל בשנים 1939-1925, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 90 , יד יצחק בן צבי, , עמ' 114-87. [באדיבות יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, פועלות ונשים, התיישבות

רוזנטל ימימה, ממלחמה להסכם - שיחות שביתת הנשק בין ישראל לשכנותיה ,1949-1948, שנה ראשונה לעצמאות - 1948 : מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר., יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 10. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

רוזנשטיין מ', 'היהודי החדש": האידאל של מפעל החינוך הציוני בא"י עד קום המדינה', עיונים בחינוך היהודי, ג, ,

שייך למדורים:היסטוריה

רוטנשטרייך נתן, הקיבוץ ותנועת הפועלים, שרשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ג, יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד, , עמ' 99-109.

שייך למדורים:היסטוריה

רוטנשטרייך, נתן, הקיבוץ ותנועת הפועלים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, התיישבות

רז , אילה, כבושות במחוכיהן, עת-מול עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' 27 (4), יד יצחק בן צבי, 2002, [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

רייכל נ', דיוקן התלמיד הארץ-ישראלי הרצוי בשנים 1933-1889, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 83, 1987,

שייך למדורים:היסטוריה

ריין א', בן ציון דינור, היסטוריון לאומי כמחנך אומה, חינוך והיסטוריה - הקשרים תרבותיים ופוליטיים, , עמ' 377 - 390. (עורכים: ר' פלדחי וע' אטקס)

שייך למדורים:היסטוריה

רינות, המאבק בין חינוך דתי לחילוני בארץ-ישראל בשלהי מלחמת העולם הראשונה, עיונים בחינוך, 17, 1977, עמ' 132-127.

שייך למדורים:היסטוריה

רינות מ', הסתדרות המורים, התנועה הציונית, והמאבק על ההגמוניה בחינוך בארץ-ישראל (1903 - 1918), הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ - ישראל, ד,, , עמ' 145-114.

שייך למדורים:היסטוריה

רינות מ', מתי נוסדה הסתדרות המורים?, דור לדור, ב,, 1984, עמ' 80-79.

שייך למדורים:היסטוריה

רינות מ', הפולמוס על עיצוב מערכת החינוך העברי בארץ ישראל 1920-1918', הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל, ה',, , עמ' 114-78.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רינות, מ', החינוך בארץ-ישראל, 1882 - 1918, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה, חלק ראשון: התקופה העות'מאנית, , עמ' 716-621 (עורך: י' קולת)

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רצהבי יהודה, ארגון פועלים ראשון ביפו, עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' ז 5 (43), יד יצחק בן צבי, 1982, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות

רשף ש', הילד העובד במרכז העבודה - צעד ראשון לחינוך פרוגרסיבי בארץ-ישראל, המעשה החינוכי: עיון ומחקר, 1977, עמ' 102-79. (עורך: ד' נבו)

שייך למדורים:היסטוריה

רשף ש', בן-גוריון והחינוך העברי הממלכתי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 43 ,, 1987, עמ' 114-91.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רשף ש', חינוך אידאולוגי ומתח חברתי - בית הספר והחברה המעמדית בארץ-ישראל, דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 8, 1981, עמ' 138-135.

שייך למדורים:היסטוריה

רשף ש', חינוך חדש בחברה מתהווה - לשאלות החינוך בגדוד עבודה, שורשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, א',, 1979, עמ' 70-54

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רשף ש', החינוך הפרוגרסיבי ותנועת העבודה בא"י, עיונים בחינוך, 21 ,, 1979, עמ' 25-5.

שייך למדורים:היסטוריה, חינוך

רשף, שמעון ;, ראשיתו של החינוך בקבוצה, בקיבוץ ובמושב, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 484-447. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

שבא, שלמה, הרצל נזעק לקונגרס והקרן הוקמה, עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' י"ז 1 (99), אוניברסיטת תל-אביב, , [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שביד, אליעזר, השנה הראשונה: הכרעות ואתגרים, שנה ראשונה לעצמאות 1948-1949 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי,, , (ערך: ד"ר מרדכי נאור). סידרת 'עידן' 10. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שביט זהר, התפתחות כתבי העת והעיתונות, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, 1998, עמ' 198-123

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט זהר, התפתחות המו"לות העברית בארץ-ישראל, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, 1998, עמ' 262-199

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט יעקב, 'מעמדה של התרבות בתהליך יצירתה של חברה לאומית בארץ-ישראל, עמדות יסוד ומושגי יסוד, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, 1998, עמ' 30-9

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט יעקב, 'רוח צרפת' ו'תרבות צרפת' ביישוב היהודי בארץ-ישראל (1914-1882), קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 62, יד יצחק בן צבי, 1991, עמ' 53-37. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

שביט יעקוב, תקנות המושבות הראשונות, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 72, יד יצחק בן צבי, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שביט יעקוב, תרבות צרפתית והשפעתה בתק' העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 62, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט, זהר, עלייתם ונפילתם של המרכזים הספרותיים באירופה ובאמריקה והקמת המרכז בארץ-ישראל, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 477-422. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט, יעקב, משיחיות, אוטופיה ופסימיות בשנות החמישים: עיון בביקורת על המדינה הבן-גוריונית, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 78-56. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שוורץ שפרה, גלגוליו של חוק ביטוח בריאות 1995-1925, , לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, בריאות ורווחה

שוורץ שפרה, מי יבטיח את בריאות היישוב? קופות החולים במלחמת עולם הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, 1994, עמ' 139-120 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שור שמעון, "אפרים חוזר לאספסת" לס. יזהר כהדגמה ספרותית להיבטים סוציאולוגיים, לתפקיד הקומוניקציה ולתיפקוד דעת הקהל בקיבוץ, לספר את הקיבוץ, ספרית פועלים, 1990, עמ'122-110 (עורכים: שמעון שור ולאה הדומי),

שייך למדורים:היסטוריה

שחם נתן, "ספרית פועלים" בין מרקסיזם לאקזיסטנציאליזם, הספרות העברית ותנועת העבודה ,, (עורך: פנחס גנוסר), , עמ' 327-311.

שייך למדורים:היסטוריה

שחר נתן, השיר הארצישראלי - התהוותו, צמיחתו והתפתחותו בשנים 1949-1882, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים ומוסד ביאליק, 1998, עמ' 528-495

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שטנדל אורי, ערביי ישראל בין הפטיש לסדן, העשור השני תשי"ח-תשכ"ח, יד יצחק בן צבי, 2000, עמ' 193-218. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שטרן יעקוב גולדשטיין מרגלית, פיק"א ופעולותיה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 59, יד בן-צבי, 1991, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

שילה מרגלית, נדבך חדש בכתיבת תולדות היישוב, קתדרה לתולדות ארץישראל ויישובה, גל' 58, יד יצחק בן צבי, 1990, [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שילה מרגלית, 'מלחמת השפות' כתנועה עממית, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 74 , יד יצחק בן צבי, 1994, המאמר חולק לפרקים. לקריאת הפרקים הבאים הקליקו על שם הפרק בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

שילה מרגלית, ארתור רופין, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

שילה מרגלית, דגניה - דגם ראשון להתיישבות שיתופית על קרקע הלאום, קתדרה לתולדות ארץ ישארל ויישובה, 39, , עמ' 98-87

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שילה מרגלית, כיצד הותוותה מדיניות ההתיישבות הציונית ערב מלה"ע ה-I, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 66, יד יצחק בן צבי, 1992, עמ' 104-79. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שילה מרגלית, עליית המונים או עליית נבחרים? היחס לעלייה בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה, קיבוץ גלויות: עליה לארץ ישראל מיתוס ומציאות, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, , (עורכת: הכהן דבורה) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שילה מרגלית, האשה - 'עובדת' או 'חברה' במפעל התחיה? על מקומה של האישה בעלייה הראשונה (1903-1882), יהדות זמננו, שנתון לעיון ולמחקר, גל' 9, האוניברסיטה העברית, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שילה מרגלית, רחל ינאית בן צבי, העלייה השניה: אישים, יד יצחק בן צבי, , (ערך: זאב צחור). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, מפלגות

שילה מרגלית, ד"ר ארתור רופין וההתיישבות באזור ההר, גוש - עציון מראשיתו עד תש"ח : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר, 1986, סידרת 'עידן' 7 (עורך: מרדכי נאור).לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שילה מרגלית, התוכניות להקמת חוות הלימוד הציונית הראשונה והביקורת עליהן, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 19, יד יצחק בן צבי, 1981, עמ' 204-181

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שילה, גדעון, על חוג'ה עברי, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 58, יד בן-צבי, 1990, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שילה, מרגלית, ארתור רופין וההתיישבות הציונית, העלייה השניה, 1914-1903 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר,, יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור). סידרת עידן 4. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

שילוני, צבי, רכישות הקרקע וההתיישבות הציונית בעמק יזרעאל עד מלחמת- העולם הראשונה, עמק יזרעאל, 1967-1900: מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1993, (ערך: מרדכי נאור), סידרת עידן 17 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שלו-כליפא, נירית, פועלות וחלוצות בשכונת גנים בורגנית: בית החלוצות ברחביה, זמנים,, 96, אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטיה הפתוחה, מרכז זלמן שזר, 2006, עמ' 85-76 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שלום, זכי, התנגדות בן-גוריון ושרת לתביעות הטריטוריאליות מישראל 1956-1949, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 213-197. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שלום, זכי, מדיניות הביטחון השוטף 1956-1948: דילמות מרכזיות, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 169-141 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

שלמון יוסף, הרצל במצרי האורטודוקסיה, אם תעירו ואם תעוררו: אורטודוקסיה במצרי הלאומיות, 1מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה

שמיר, משה, סופרי משא ויחסם אל בן-גוריון, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 426-411 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון

שמש דוד, בית רוטשילד, הברון בנימין אדמונד רוטשילד: אבי הישוב, הקרן הקיימת לישראל, 1986, (ערך: זבולון פורן). מחולק ל-13 חלקים. להמשך הקריאה הקליקו בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

שפירא, אניטה, עירעורים על המצב הקיים - 1939-1935, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 314-283 . (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תנועות נוער, התיישבות

שפירא, אניטה, אלקינד וחבריו חוזרים לרוסיה, עת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' 6 (44), אוניברסיטת תל-אביב, 1982, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות

שפירא, אניטה, הקיבוץ והמדינה, עיונים בתקומת ישראל, כרך 20, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 2010, עמ' 193 - 207 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות

שצקר חיים, מוסד 'עליית הנוער' וחלקו בהצלתם של הילדים פליטי השואה, קליטתם ושיקומם', עיונים בחינוך,, 49/50, 1989, עמ' 20-5

שייך למדורים:חינוך, התיישבות

תגר יהודה, המרד הערבי בשנת 1936 בפרספקטיבה של העימות היהודי - ערבי בארץ-ישראל, הציונות והשאלה הערבית : קובץ מאמרים, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, 1996, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, הגנה וביטחון

תמיר טלי, שבת בקיבוץ או קיבוץ כמשל, שבת בקיבוץ 1922-1998, 1998, עמ' 5-14

שייך למדורים:היסטוריה

מאגר: מאמרים (424/424)