Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר עיתונות

אל קיטאר (הקטר) 1919-1920
בשפה: ערבית. יצא לאור מטעם הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

אל תעאון (הקואופרציה) 1960-1972
בשפה: ערבית. רבעון לקואופרציה. יצא לאור מטעם המחלקה הערבית של ההסתדרות בשיתוף המחלקה לאיגוד שיתופי במשרד העבודה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

בכפר [תש"ז-תשי"ג] 1947-1952
בשפה: עברית. בטאון הסתדרות הפועלים החקלאים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

במעבר 1922-
בשפה: עברית. הוצאת פועלי הכביש בשכונת ברוכוב. יצאו 3 גליונות בכתב יד.
שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

בנין 1954-1964
בשפה: עברית.בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לבנין.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

בתלם [תשט"ו - תשכ"א] 1954-1961
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון למושבי העולים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גלים [ת"ש] 1940-
בשפה: עברית.תת כותר: בטאון תא הנמל של מפלגת פועלי א"י. כותרים נוספים: פני גלים; על פני גלים. שני הגליונות יצאו לאור כהוצאות חד פעמיות, בתוספת מה לעצם השם, הגליון הראשון בשם 'על פני גלים', השני בשם 'פני גלים'.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

דבר פועלי הבניין [תשי"ט] 1958-1959
בשפה: עברית.עלון פועלי הבנין חברי מפלגת פועלי ארץ ישראל ובלתי מפלגתיים. בראש השער: מפלגת פועלי ארץ ישראל - הנהלת התא הארצי של פועלי הבנין.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

הד הדפוס [תרצ"ז-תשכ"א] 1937-1961
בשפה: עברית.בטאון הסתדרות פועלי הדפוס.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

חוברת 1926-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

חוברת [תרצ"ה-] 1934-1938
בשפה: עברית.בראש השער: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - משתלות הקבוץ המאוחד (בשנויים קלים). ‬ הקטוגרף מכתב-מכונה בצד אחד של הדפים. ‬ מאב תרצ"ה ואילך יצא לאור בשם: חוברת להדרכה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

יומן עין חרוד 1924-
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

כלכלה ועבודה 1985-1994
בשפה: עברית. כותר משנה: בטאון לעניני משק וחברה. יצא לאור מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים, המכון למחקר כלכלי וחברתי. שנתון. עורכו: נחום ליבפלד.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

מידע חדשי בעניני משק וחברה [תשמ"ו -] 1986-1995
בשפה: עברית. בשער: הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. הועד הפועל, המכון למחקר כלכלי וחברתי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

משק העובדים 1959-1971
בשפה: עברית. בשער: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - הועד הפועל - המכון למחקר כלכלי וחברתי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]משק השתופי [תרצ"ג-תשמ"ח] 1932-1988
בשפה: עברית. תת כותר: בטאון לשאלות כלכלה, קואופרציה ומשק העובדים.‬ דו-שבועון, ירחון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

ניב הפועל החקלאי 1958-1959
בשפה: עברית.בראש השער: מפלגת הפועלים המאוחדת - המחלקה המקצועית - המזכירות הארצית לפועלים חקלאים שכירים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

ניב הפועל החקלאי [תש"ך-תשל"ח] 1960-1978
בשפה: עברית. בראש המעטפת: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י - המרכז החקלאי. ‬ מס’ 1 יצא בשם: הפועל החקלאי.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

עלון ארגוני הקניות הארציים: משקי האחוד [תשל"ו - תשל"ח] -
בשפה: עברית.המשכו של: עלון קבוצי השומר הצעיר
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

פנקס [תרפ"ב-תרפ"ה תרצ"ז-תרצ"ח] 1921-1938
בשפה: עברית.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

קו למושב [תש"ן-] -
בשפה: עברית. תת כותר: דו שבועון למושבים בנושאי חברה, כלכלה וצרכנות.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

קואופרציה [תר"צ-תרצ"ט] 1930-1939
בשפה: עברית. תת כותר: ירחון לעניני הקואופרציה העברית בא"י.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

[ה]קטר 1919-1922
בשפה: עברית. מו"ל - הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף, חיפה, ירושלים; הופיע לפרקים.
שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

[ה]קיבוץ והתעשיה 1976-1982
בשפה: עברית. "כתב עת לבירור שאלות התעשיה הקיבוצית".
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רבעון לכלכלה [תשי"ד-] 1953-
בשפה: עברית. רבעון לעניני כלכלה, השם דגש על השילוב בין כלכלה לסוציאליזם, ההסתדרות הכללית ומדינת ישראל.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

[ה]שדה [תרפ"א-תש"ס] 1920-1999
בשפה: עברית. ירחון מקצועי למשק החקלאי המעורב. תת כותרים: ירחון להתיישבות ולחקלאות. ירחון למשק החקלאי המעורב. ירחון לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

[ה]שדה לנוער [תש"ג-תשט"ז] 1943-1957
בשפה: עברית. ירחון מדעי פופולרי לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ. תת כותר: ירחון לחקלאות ולטבע.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, חינוך, ההסתדרות

שורות [תרצ"ח-] 1938-1999
בשפה: עברית. ירחון הסתדרות הפקידים, עובדי המינהל והשירותים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

שיתוף [תש"ח-תשמ"ט] 1948-1989
בשפה: עברית. בטאון מרכז הקואופרציה. תת כותר: בטאון לעניני קואופרציה כלכלה וחברה. תת כותר נוסף: ירחון הקואופרציה למלאכה, חרושת ושירותים ציבוריים.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

תלמים [תרצ"ג-תשמ"ז] 1932-1987
בשפה: עברית. בטאון תנועת המושבים. רבעון.
שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

מאגר: עיתונות (30/355)