Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

אבן שושן צבי (עורך), ההסתדרות, מאסף, ההסתדרות הכללית, תש"ו, 1946

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

אבן שושן, צבי, תנועת הפועלים בארץ ישראל, עם עובד, תל-אביב תשכ"ג-תשכ"ו, 1963

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבנימלך מוריה, אוצר נעלם: הפנסיה כמנוף כלכלי, גלובס הספריה, ראשון לציון 2003

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

אבנרי שלמה (עורך ומקדים מבואות), דוד בן-גוריון: דמותו של מנהיג תנועת פועלים, עם-עובד, תל-אביב 1988

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

אוזר ג'ייקוב , בלאנשפילד ויליאם, תולדות המחשבה הכלכלית, זמורה , ביתן, מודן, 1978

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

איזנשטדט שמואל, פרקים בתולדות תנועת הפועלים היהודית, א-ב, ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי, ירושלים תש"ד

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

איזנשטדט, שמואל, נח, החברה הישראלית, רקע התפתחות ובעיות, מאגנס, ירושלים, 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

אליאב בנימין (עורך), היישוב היהודי בימי הבית הלאומי, כתר, ירושלים, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אליאב מרדכי, ארץ ישראל וישובה במאה הי"ט 1777-1917, ירושלים 1978

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה

אליאב, מרדכי (עורך), ספר העליה הראשונה, א-ב,, יד יצחק בן צבי ומשרד הביטחון, ירושלים תשמ"ב, 1981

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות, הגנה וביטחון

ביין אלכס, עליה והתישבות במדינת ישראל, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ביין, אלכס, תולדות ההתישבות הציונית, מתקופת הרצל ועד ימינו, מהדורה רביעית, רמת גן 1970

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בן אריה יהושוע, ברטל ישראל (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל, שלהי התקופה העת'מנית 1917-1799, כתר, יד יצחק בן צבי, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון

בן מאיר דב, ההסתדרות, כרטא, ירושלים 1978

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

בראלי אבי, קרלינסקי נחום (עורכים), כלכלה וחברה בתקופת המנדט, אוניברסיטת בן-גוריון, המרכז למורשת בן-גוריון, מתוך הסידרה: 'עיונים בתקומת ישראל'. 2003

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

ברטל גבריאל, ההסתדרות הכללית: מבנה ופעולות, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הועד הפועל, תל-אביב 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גוטהלף יהודה (עורך), דרכה הסוציאלית של ישראל, מאסף, תנועת העבודה הציונית העולמית, גוטהלף, יהודה. ייחודה הסוציאלי של ישראל. 5-13. ‬ וולפנזון, אברהם. לקח הסוציאליזם העולמי. 39-49. ‬1969

שייך למדורים:משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

גורני יוסף, מראש-פינה ודגניה ועד דימונה, שיחות על מפעל הבנייה הציוני, גלי צה"ל- אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף, אחדות העבודה 1930-1919: היסודות הרעיוניים והשיטה המדינית, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, תשל"ג 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

גורני יוסף וגרינברג יצחק (עורכים וכותבי המבואות), תנועת העבודה הישראלית: היסודות הרעיוניים, המגמות החברתיות והשיטה הכלכלית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1997

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף, בראלי אבי וגרינברג יצחק (עורכים), מחברת עבודה לארגון עובדים: לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה, המרכז למורשת בן-גוריון, קריית שדה-בוקר 2000

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גלין אמירה והראל אהרון, התפתחויות ותמורות במערכת יחסי העבודה בישראל, מסדה, רמת-גן 1978

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

גלעדי דן, היישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גרוס נחום, לא על הרוח לבדה, עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל בעת החדשה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תש"ס

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, גרינברג יצחק, בנק הפועלים: חמישים השנים הראשונות 1921-1971, עם עובד, תל-אביב 1994

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, שכר שיוויוני בהסתדרות: גלגולי דרגת המשכורת המשפחתית בשנים 1924-1954, יד טבנקין, אפעל 1988

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, מחברת עובדים למשק עובדים: התפתחות רעיון חברת העובדים בשנים 1920-1929, פפירוס, תל-אביב 1987

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, אנטומיה של משבר ידוע מראש, קריסת חברת העובדים בשנות השמונים, תל-אביב 2004

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק (עורך וכותב המבואות)., רעיון חברת העובדים: מדוד בן-גוריון עד פנחס לבון, עם עובד, תל-אביב 1989

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג לב, ההסתדרות מעל הכל, נבו, ירושלים 1993

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

דניאל אברהם, הקואופרציה: חזון והגשמה, עם עובד, תל-אביב 1972

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

הורוביץ דן וליסק משה, מצוקות באוטופיה: ישראל - חברה בעומס-יתר, עם עובד, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

הורוביץ דן וליסק משה, מישוב למדינה: יהודי ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית, עם עובד, תל-אביב 1977

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

וילקנסקי יצחק, בדרך, הפועל הצעיר, יפו, תרע"ח

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

זילבנר אדמונד, הסוציאליזם המערבי ושאלת היהודים, מחקר בתולדות המחשבה הסוציאליסטית במאה התשע-עשרה, מוסד ביאליק, תשט"ו, 1955

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

ישי יעל, קבוצות אינטרס בישראל: מבחנה של דמוקרטיה, עם עובד, תל-אביב 1986

שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות

כפכפי איל, לבון: אנטי-משיח, עם עובד, תל-אביב 1998

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

מנוח יהושוע, פרידמן שמחה ויעקב חנן (עורכים), התנועה הקיבוצית בחברה ובמשק הישראלי, ההסתדרות הכללית, 1963

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

מרגלית אלקנה, האיגוד המקצועי בישראל - עבר והווה: מעמדו בהסתדרות ובחברה, רמות, תל-אביב 1994

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

נאור מרדכי וגלעדי דן, ארץ ישראל במאה העשרים, מיישוב למדינה 1900-1950, תל-אביב 1990

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות, הגנה וביטחון

סלוצקי, יהודה, מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עברון, יוסף, התעשייה הביטחונית בישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פורן, זבולון (עורך), הברון בנימין אדמונד רוטשילד: אבי הישוב, הקרן הקיימת לישראל, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

פורת יהושע ושביט יעקב (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל: המאנדט והבית הלאומי 1917-1947, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

צבאג שמואל, עוצמות במערכה: יחסי ההסתדרות וממשלת הליכוד 1977-1984, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 1995

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

צחור זאב, בדרך להנהגת היישוב: ההסתדרות בראשיתה, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קולת-קופילוביץ ישראל, אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה בארץ ישראל 1919-1905, האוניברסיטה העברית תשכ"ד, 1964

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות

רבינוביץ אהרון, יסודות האיגוד המקצועי, עם עובד תש"ב,

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

רוזנבליט צילה, זאב און: האיש בראי תקופתו, יואב שמחוני, תל-אביב 1998

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רופין ארתור, שלושים שנות בנין, ירושלים תרצ"ז,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

רופין ארתור, פרקי חיי, ראשית עבודתי בארץ, עם עובד, 1968

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

שוורץ משה, בערבות בלתי מוגבלת: היסטוריה וכלכלה מדינית בחקלאות הקואופרטיבית של ישראל: מושבים וארגוני קניות - לפני המשבר ובעקבותיו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע 1995

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

שוחט אליעזר שורר חיים (עורכים), פרקי הפועל הצעיר, טברסקי, תל-אביב תרצ"ה-תרצ"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון

שטרנהל זאב, בנין אומה או תיקון חברה? לאומיות וסוציאליזם בתנועת העבודה הישראלית 1904-1940, עם עובד, תל-אביב 1995

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

שילה מרגלית, נסיונות בהתיישבות, המשרד הארצישראלי 1914-1908, יד יצחק בן צבי, תשמ"ח, 1988

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, התיישבות

שירום אריה, מבוא ליחסי עבודה בישראל, עם עובד, תל-אביב 1983

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

שלום וורם ודו ליבשיץ, אנתולוגיה של המחשבה הסוציאליסטית 1789-1939, עם עובד, תל-אביב 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

שפירא יונתן, אחדות העבודה ההיסטורית: עצמתו של ארגון פוליטי, עם עובד, תל-אביב 1975

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

מאגר: ספרים (59/307)