Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

אלכסנדר, א, גבריאל, ייסודה של חברת הימנותא בע"מ ותפקידיה הראשונים (1940-1938), קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 68, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 97-80 . [מאתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

בן אברם ברוך, התגבשותה של האידיאולוגיה הקבוצתית, שרשים, קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, ד',, , ד, עמ' 71-39 [המשך מאמרו מחוב' ג'].

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גבע, ישי, ממושב עובדים לתנועת המושבים - התגבשותו של זרם התיישבות, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 230-197. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

גולדשטיין, יעקב, שטרן, בת-שבע, פיק"א - ארגונה ומטרותיה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 59, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גורני יוסף, בחבלי תמורה (להתפתחות רעיון ההתיישבות העובדת), ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1990,, מכון בן גוריון לחקר ישראל, 2006, עמ' 21-42. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני)לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

גורני יוסף, אחדות העבודה ורעיון חברת העובדים, רבעון לכלכלה, 117, 2001, עמ' עמ' 593-585

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

גורני יוסף, האידיאולוגיה של כיבוש העבודה, קשת, רבעון לספרות , עיון וביקורת, ל"ח, 1968, עמ' 79-66

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

גלעדי דן, הכלכלה עם קום המדינה, כלכלת ישראל, התפתחות, מאפיינים, מדיניות, משרד החינוך, שרות הפרסומים, מרכז ההסברה, 1993, (ערך: אופז דן). מחולק ל-8 חלקים . להמשך (הדן בכלכלה בין השנים 1997-1941) הקליקו בתחתית הדף. [מתוך אתר תולדוט ] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, כלכלת ארץ-ישראל בשלהי התקופה העות'מנית, לא על הרוח לבדה, עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל בעת החדשה, מאגנס - יד בן צבי, 1999, עמ' 52-19

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, המשק היהודי בארץ ישראל בשנים ללא תווית 1932-1928, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ-ישראל, ט', 2000, עמ' 220-207

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, תמורות כלכליות בארץ ישראל בסוף התקופה העות'מנית, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, , עמ' 125-109 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

גרוס נחום, כלכלת ישראל 1967-1954, העשור השני תשי"ח-תשכ"ח (1967-1954), (עורכים: צבי צמרת וחנה יבלונקה), יד בן צבי, 2000, עמ' 46-29 [סידרת 'עידן']

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ ישראל, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 25, , עמ' 168-135 [המשך למאמר מחוב' 24]

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, קשרי כלכלה - הערות אחדות, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 67, יד בן-צבי, 1993, עמ' 92-90 - מתוך הדיון בחוברת זו: 'היישוב ומצרים - קשרים בטרם קום המדינה' [מתוך אתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

גרוס נחום, 'דיון' - תמורות כלכליות בא"י (סוף מאה 19- תחילת מאה 20), קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, יד בן-צבי, 1976, עמ' 138-109 [מתוך אתר 'סנונית']. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ ישראל, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 24, , עמ' 180-153

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, המדיניות הכלכלית בארץ ישראל : בעיות ההערכה המחודשת 1951-1948, לא על הרוח לבדה, עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל בעת החדשה, מאגנס - יד בן צבי, 1999, עמ' 341-325

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, חברת-העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 115-94. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

גרינברג, יצחק, מהחברה להתיישבות עובדים ל"ניר", גלגולי החברה להתיישבות עובדים בשנות העשרים, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 650-635. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

גרינברג, יצחק, ביטחון לאומי ועוצמה צבאית: בין מדינאי למצביא, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 190-170 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון

גרינברג, יצחק, דוד בן-גוריון ופנחס לבון: שתי גישות במחשבת חברת העובדים, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 167-154. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

דה פריס דוד, שורשיה של 'חיפה האדומה', חיפה בהתפתחותה: 1948-1918 : מקורות , סיכומים, פרשיות נבחרות וחמר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, (ערכו: מרדכי נאור ויוסי בן ארצי). סידרן עידן 12. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דה-פריס דוד, שורשיה של 'חיפה האדומה', חיפה בהתפתחותה, 1918 - 1948 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, 1989, סידרת 'עידן' 12 [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

דר, יחזקאל, צדק חלוקתי משתנה: תמורות בהערכת העבודה בקיבוץ, אופקים בגיאוגרפיה, גל' 66, 2006, עמ' 64-44. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

דרורי יגאל, השתקפותם של העלייה השניה והמאבק ל'עבודה עברית' בעיתונות, קתדרה, לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 2, יד בן-צבי, 1976, עמ' 80-69 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

הכהן, דבורה, עלייה והתיישבות - הקרב על העם היהודי : התנדבותם של בני מושבים וקיבוצים בקליטת עולים בשנים הראשונות למדינה, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., , עמ' 376-345. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

הכהן, דבורה, התכנית ל'קליטה ישירה' של העלייה ההמונית בשנות החמישים ותוצאותיה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1991, עמ' 378-359. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

ויץ יחיעם, משה שרת והסכם השילומים עם גרמניה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 115, יד יצחק בן צבי, , חלק א': מבוא: הבמה והשחקנים. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות

חלמיש אביבה, ארץ ישראל המנדטורית: חברה דואלית או מציאות קולוניאלית, זמנים: רבעון להיסטוריה, גל' 92, אונ' תל-אביב, מרכז זלמן שז"ר, האוניברסיטה הפתוחה, 2005, (עורכת: מירי אליאב-פלדון) המאמר מחולק ל-6 חלקים. להמשך הקריאה הקליקו על שמות הפרקים בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה

טופל, מנחם ; בן-רפאל, אליעזר, מהפכת מנהלים נוסח קיבוץ, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 670-651. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון] לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

יונינה טלמון-גרבר , סטופ , ציפורה, הסתפקות במועט - דפוסי תמורה אידיאולוגית, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 446-401. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות

כץ, יוסי, ראשית פעולתה של הקרן הקיימת לישראל, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 62, יד בן-צבי, 1992, עמ' 155-141. [מאתר סנונית]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

ניני, יהודה, עולי תימן בארץ ישראל בשנים תרמ"ב-תרע"ד (1914-1882), קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, 1977, עמ' 82-30. [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

קולת ישראל, האידאה של ההסתדרות - התהוות והשתנות (1948-1920), מאסף לחקר תנועת העבודה הציונות והסוציאליזם, ב', , עמ' 91-110

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות

רוזנברג, לילך, משקי הפועלות הדתיות בארץ-ישראל בשנים 1939-1925, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 90 , יד יצחק בן צבי, , עמ' 114-87. [באדיבות יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, פועלות ונשים, התיישבות

שוורץ שפרה, גלגוליו של חוק ביטוח בריאות 1995-1925, , לקריאה....

שייך למדורים:משק וקואופרציה, בריאות ורווחה

שטרן יעקוב גולדשטיין מרגלית, פיק"א ופעולותיה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 59, יד בן-צבי, 1991, לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

שילה, מרגלית, ארתור רופין וההתיישבות הציונית, העלייה השניה, 1914-1903 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר,, יד יצחק בן צבי, , (ערך: מרדכי נאור). סידרת עידן 4. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות

שמש דוד, בית רוטשילד, הברון בנימין אדמונד רוטשילד: אבי הישוב, הקרן הקיימת לישראל, 1986, (ערך: זבולון פורן). מחולק ל-13 חלקים. להמשך הקריאה הקליקו בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות

מאגר: מאמרים (39/424)