Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

איחוד הקיבוצים

תנועה קיבוצית שהוקמה במאי 1951 בעקבות הפילוג בתנועת 'הקיבוץ המאוחד'. לתנועה הצטרפו תומכי מפא"י ב'קיבוץ המאוחד'. באוקטובר 1951 התמזגו 'איחוד הקיבוצים' ו'חבר הקבוצות' במסגרת 'איחוד הקבוצות והקיבוצים'.
תאריך: 05-1951

במאי 1951 התרחש פילוג בתנועת 'הקיבוץ המאוחד'. הקיבוצים שרוב חבריהם השתייכו למפ"ם נשארו במסגרת 'הקיבוץ המאוחד'. הקיבוצים שרוב חבריהם השתייכו למפא"י פרשו מ'הקיבוץ המאוחד' והקימו את 'איחוד הקיבוצים'. קבוצות מיעוט בקיבוצים רבים עזבו את קיבוציהם ועברו לקיבוצים שבהם היה רוב לאנשי המחנה שלהם.

באוקטובר 1951 התאחדו קיבוצי 'איחוד ה'קיבוצים' עם הקבוצות של 'חבר הקבוצות' והקימו את 'איחוד הקבוצות והקיבוצים'.