Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

קואופרציה

צורת התארגנות כלכלית המבוססת על שיתוף פעולה בייצור או בצריכה, בהסכמה ובשוויון בין כל המשתתפים הן במאמץ והן בהנאה מפירות המאמץ. קואופרציה היא גם תנועה חברתית-כלכלית השואפת לשחרר את חבריה מידי בעלי ההון באמצעות הקמת מפעלים שיתופיים בתחומים שונים: יצור, תעשיה, חקלאות, צריכה, שירותים ועוד.
תאריך: 1844

משמעות המונח 'קואופרציה' באופן כללי הוא שיתוף פעולה. קואופרציה היא צורת התארגנות כלכלית המבוססת על שיתוף פעולה בייצור או בצריכה, בהסכמה ובשוויון בין כל המשתתפים הן במאמץ והן בהנאה מפירות המאמץ. קואופרציה היא גם תנועה חברתית-כלכלית השואפת לשחרר את חבריה מידי בעלי ההון והמתווכים באמצעות הקמת מפעלים שיתופיים בתחומים שונים: יצור, תעשיה, חקלאות, צריכה, שירותים ועוד. הרעיון המרכזי של הקואופרציה הוא השגת תועלת מירבית לכלל ולפרט באמצעות שיתוף פעולה ועזרה הדדית. לשם מימוש מטרה זאת מתארגנים בני האדם באגודות שיתופיות (קואופרטיבים). על פי הגדרתה של הברית הקואופרטיבית הבינלאומית (ICA) משנת 1995, אגודה שיתופית היא: 'התאגדות של בני אדם, מרצונם החופשי, על מנת לספק את צורכיהם ו/או שאיפותיהם הכלכליות, החברתיות והתרבותיות באמצעות מערכת עסקית שהיא בבעלותם המשותפת, בניהולם הדמוקרטי ובשליטתם העצמאית'.

התנועה הקואופרטיבית צמחה והתגבשה מרעיונות שנוסחו לראשונה בתחילת המאה ה-19 על ידי רוברט אוון בבריטניה ושארל פורייה בצרפת. האגודות הצרכניות הראשונות הוקמו בבריטניה בשלהי המאה ה-18 על ידי קבוצות של תושבים לשם רכישה משותפת של קמח. מקובל לראות את תחילת התארגנותה של התנועה הקואופרטיבית בעולם בשנת 1844, עם הקמתה של אגודת צרכנים ברוצ'דייל שביורקשייר, אנגליה. חברי אגודת 'חלוצי רוצ'דייל הישרים' ניסחו תקנון שנועד להסדיר את פעילותה של האגודה. העקרונות שבתקנון זה מאפיינים את התנועה הקואופרטיבית כולה עד ימינו. העקרונות הם: חברות וולנטרית ופתוחה לכל ללא הבדלי דת והשקפות פוליטיות, ניהול דמוקרטי ועצמאי, השקעה ראשונית שווה של כל אחד מהחברים, זכויות וחובות שווים, עזרה הדדית ואחריות הדדית, מטרת האגודה: שיפור מצבם הכלכלי של חבריה, עידוד הפעולה החינוכית בקרבם וקידומם, תוך הגשמת רעיונות חברתיים של אחווה, צדק חברתי ושלום בחברה כולה.

לאחר הקמתה של האגודה ברוצ'דייל, התפשטה הקואופרציה הצרכנית במהירות וליכדה סביבה שכבות רבות במדינות שונות. הקואופרציה היצרנית נתקלה בקשיים רבים יותר בשל התנגדותם של בעלי המלאכה, אך במרוצת הזמן נקלטו הרעיונות הקואופרטיביים בציבור. לצד התנועה הקואופרטיבית הצרכנית קמו תנועות מקבילות בתחומי הקואופרציה לחקלאות, לאשראי, למלאכה ולתעשיית בית. בארצות השונות התפתחו אגודות שיתופיות בצורות שונות ומגוונות המותאמות למציאות הכלכלית המקומית.

בשנת 1892 נוסד האינטרנציונל הקואופרטיבי שאיחד את כל הארגונים והאגודות השיתופיות בעולם. במהלך השנים נערכו כינוסים של האינטרנציונל הקואופרטיבי שבהם נערכו דיונים על מהותה של הקואופרציה ועל עקרונותיה. כיום התנועה הקואופרטיבית בעולם מאוגדת במסגרת הארגון הבין-לאומי: 'הברית הקואופרטיבית הבינלאומית'. במסגרת זו חברים למעלה מ-800 מיליון איש ברחבי העולם החברים בכ-700 אלף אגודות שיתופיות.

על התפתחותה של התנועה הקואופרטיבית בארץ ישראל, ראו בערך קואופרציה בישראל.