Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מציב

קרן שהוקמה בשנת 1937 במטרה לסייע לשאריו של חבר הסתדרות שנפטר. בשנת 1967 צורפה הקרן ל'משען', האחראי מאז להפעלתה.
תאריך: 1937

קרן 'מציב' הוקמה בשנת 1937 על ידי ההסתדרות הכללית במטרה לטפל בשאיריו של חבר הסתדרות שנפטר. הקרן סייעה במימון הוצאות הקבורה והקמת המצבה וכן במימון הוצאות מיידיות של המשפחה שאיבדה את מפרנסה העיקרי. חשיבותה של הקרן היתה רבה בתקופה שלפני קום המדינה והקמת רשויות הרווחה. מאז שהמוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות הקבורה ומטפל בשאירים של נפטרים, ובשל הגידול במספר החברים בעלי ביטוח פנסיוני וביטוח חיים, פחתה חשיבותה של 'מציב'. הקרן עברה להעניק הקצבות חד-פעמיות קטנות למשפחות נזקקות שנפטר בהן אבי המשפחה. הקרן מומנה באמצעות 0.38% מכספי המס האחיד. הזכאים לקבלת המענקים היו שאירים נזקקים, לאחר תשלום של 24 חדשי מס (עולים חדשים - 18 חדשי מס), ובתנאי שהאלמנה אינה זכאית למענק ביטוח חיים או ביטוח הדדי ממקום העבודה של הנפטר.

בשנת 1967 החליטה ההסתדרות לצרף את הקרנות 'מציב ו'דור לדור' ל'משען', האחראי מאז להפעלתן, תוך שמירה על תקנות הקרנות ועל הזכויות של מקבלי המענקים.