Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת ההסתדרות ה-12

התכנסה בתל אביב בימים י"ז-י"ט אדר תשל"ד (11-13.3.1974). השתתפו 1501 צירים אשר נבחרו על ידי 797,000 חברים. הוועידה עמדה בסימן מלחמת יום הכיפורים והשלכותיה על המשק והחברה הישראלית.
תאריך: 11-03-1974

התכנסה בתל אביב בימים י"ז-י"ט אדר תשל"ד (11-13.3.1974). השתתפו 1501 צירים אשר נבחרו על ידי 797,000 חברי ההסתדרות הכללית. מספר בעלי זכות הבחירה - 1,172,000. הרכב צירי הוועידה: 'המערך' (מפלגת העבודה הישראלית ומפ"ם) - 875 צירים, 'הליכוד' (גח"ל, הרשימה הממלכתית, 'המרכז החופשי') - 341, תנועת העבודה הליברלית - 90, 'העובד הדתי' - 64, הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל - 36, 'מוקד'-מק"י ו'תכלת אדום' - 26, 'מרי' ו'חזית השמאל' - 11, 'הפנתרים השחורים-דמוקרטים ישראלים' - 24, התנועה לאחווה - 14, ברית יוצאי תימן - 6, רשימת התימנים - 5, הרשימה העצמאית לבחירות אישיות - 5, ברית השמאל הציוני-הסוציאליסטי העצמאי - 4.

הוועידה עמדה בסימן השלכותיה של מלחמת יום הכיפורים, היערכותה של ההסתדרות והבטחת הפעילות התקינה של המשק בתקופת החירום, תוך דאגה למשפחות המגוייסים ולמשתחררים מהשרות בצבא. הנושאים שעלו על סדר היום: דיו וחשבון הוועד הפועל, ההסתדרות בארבע השנים הבאות, שינויים בחוקת ההסתדרות, בחירת מועצת ההסתדרות.

החלטות מרכזיות שהתקבלו בוועידה:

א) אושרה הצטרפות ההסתדרות לארגון האזורי האסיאני של אינטרנציונל האיגודים המקצועיים החופשיים.
ב) נקבעו הנחיות חדשות לניהול המשא ומתן לקביעת המדיניות המקצועית במסגרת ארצית כוללת ובמסגרת ענפית-מפעלית.
ג) פעילות לקיצור שבוע העבודה.
ד) הפרדה בין הבחירות לוועדת ההסתדרות והבחירות למועצות הפועלים.
ה) הנהגת אחוז חסימה בבחירות לוועידת ההסתדרות ה-13.
ו) נקבעו נהלים להבטחת מירב הכנסתו של חבר ההסתדרות המגויס למילואים ממושכים בשל מלחמת יום הכיפורים.
ז) הוכנה תכנית מפורטת לחיסול העבודה השכירה בקואופרטיבים.
ח) הוכנה תוכנית מפורטת למלחמה בעוני.
ט) קביעת גיל פרישה גמיש לפי אופי העבודה.
י) קריאה לישום דו"ח ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה ושיפור תנאי העבודה של שירותי הסעד.