Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת ההסתדרות העשירית

נערכה בתל אביב בימים י"א-ט"ו בטבת תשכ"ו (3-7.1.1966). השתתפו 801 צירים אשר נבחרו על ידי 667,718 חברים.
תאריך: 03-01-1966

הוועידה נערכה בתל אביב בימים י"א-ט"ו בטבת תשכ"ו (3-7.1.1966). השתתפו 801 צירים אשר נבחרו על ידי 667,718 חברי ההסתדרות הכללית. מספר בעלי זכות הבחירה - 826,019. הרכב צירי הוועידה: 'המערך לאחדות פועלי ישראל' ובלתי מפלגתיים (מפא"י, 'אחדות העבודה-פועלי ציון') - 408 צירים; גוש חירות-ליברלים בהסתדרות, איגוד העובדים 'תכלת לבן' - 122; מפ"ם ובלתי מפלגתיים - 116; רשימת פועלי ישראל ובלתי מפלגתיים - 97; תנועת העבודה הליברלית (ליברלים עצמאיים ובלתי מפלגתיים) - 35; המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובלתי מפלגתיים - 13; הרשימה הקומוניסטית החדשה בישראל - 10.

ההחלטות העיקריות של הוועידה:

א) הקמת הסתדרות נפרדת לעובדים אקדמאים.
ב) הקמת מכון למדעי העבודה באוניברסיטת תל אביב.
ג) קריאה לחקיקת חוק בריאות ממלכתי שיבוצע באמצעות קופות החולים הקיימות.
ד) פעילות להרחבת מעגל המבוטחים בקרנות הפנסיה והבטחת רציפות זכויות הפנסיה.
ה) שינוי שם ההסתדרות ל'הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל'.
ו) הבטחת בחירתם של מחצית חברי האגף לאיגוד מקצועי מטעם ההסתדרויות והאיגודים המקצועיים הארציים.
ז) הקמת הסתדרויות של פועלי תעשיה.
ח) הקמת ועדה לענייני הפרט, שתעסוק בתלונות הקשורות לעניני החבר במקום העבודה ובאגודה המקצועית.
ט) פעילות להשוואת שכר פועלי היצור לשכר עובד השירותים.
י) בוררות מוסכמת ביחסי עבודה בשירותים הציבוריים. .