Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת ההסתדרות התשיעית

התכנסה בתל אביב בימים ה'-ז' בשבט תש"ך (3-5.21960). השתתפו 801 צירים שנבחרו על ידי 504,687 חברים.
תאריך: 03-02-1960

הוועידה התכנסה בתל אביב בימים ה'-ז' בשבט תש"ך (3-5.2.1960). השתתפו בוועידה 801 צירים שנבחרו על ידי 504,687 חברי ההסתדרות הכללית. מספר בעלי זכות הבחירה - 635,464. הרכב צירי הוועידה: מפא"י - 444 צירים, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' - 136, מפ"ם - 112, 'העובד הציוני' - 46, איגוד העובדים הציונים הכלליים - 28, מק"י - 22, 'העובד הדתי' - 13.

הנושאים שעלו על סדר היום: ברכות, המדיניות המקצועית והכלכלית של ההסתדרות, בעיות תרבות וחברה, בחירת מועצת ההסתדרות, ועידת חברת העובדים.

החלטות עיקריות שהתקבלו בוועידה:

א) אושר הארגון מחדש שנעשה במוסדות הכלכליים של ההסתדרות וכן העקרונות שלפיהם יבוצעו שינויים דומים במוסדות אחרים.
ב) אושרה החלטת מועצת ההסתדרות לפתוח את שערי ההסתדרות לפני הפועלים הערבים.
ג) אומץ העיקרון של העלאת השכר בעקבות גידול בתפוקה הלאומית הנקיה.
ד)הוחלט לפעול לחיזוק מועצות הפועלים וההסתדרויות המקצועיות הארציות. הודגש הצורך בפיתוח שכבה חדשה של פעילים באיגוד המקצועי מבין העולים החדשים והנוער.
ה) הוחלט על המשך תשלום תוספת היוקר כפיצוי על ההתיקרויות ועל הרחבת מערכת החוזים הקיבוציים ותעריפי השכר הארציים.
ו) הוחלט על הקמת מועצות יצור גם במפעלים הבינוניים.