Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת ההסתדרות השמינית

התכנסה בתל אביב בימים ו'-ח' בניסן תשט"ז (18-20.3.1956. השתתפו בוועידה 801 צירים אשר נבחרו על ידי 410,451 חברים. הוועידה נערכה בצל סכנת המלחמה התקרבת. חלק מהדיונים ומההחלטות עסק בנושא זה.
תאריך: 18-03-1956

הוועידה התכנסה בתל אביב בימים ו'-ח' בניסן תשט"ז (18-20.3.1956. השתתפו בוועידה 801 צירים אשר נבחרו על ידי 410,451 חברי ההסתדרות הכללית. מספר בעלי זכות הבחירה - 508,457. הרכב צירי הוועידה: מפא"י - 454, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' - 116, מפ"ם - 101, 'העובד הציוני' - 42, מק"י - 33 , איגוד העובדים הציונים הכלליים - 30, 'העובד הדתי' - 15.

הוועידה התכנסה בצל הסכנה לפריצת מלחמה בעקבות פעילות המסתננים ועיסקת הנשק הצ'כית-מצרית. בהחלטות הוועידה נאמר כי "הוועידה מחזקת ידי ממשלת ישראל במאמציה לפרוץ את עניבת החנק ואת חומת האמברגו, ולהשיג נשק מגן - על מנת שישראל תוכל, בבוא יום פקודה, להגן על תושביה ולטעת בליבם התחושה כי לא יהיו טרף בידי אויב שוחר נקם ודמים'.

בפתיחת הוועידה נמסרה סקירה מקיפה על ההסתדרות בשבע שנות המדינה: הגידול המשמעותי במספר חברי ההסתדרות (מ-184,000 בשנת 1948 ל-522,000 בשנת 1955), הבעיות הנובעות מגידול זה והטמעתו של 'זרם העובדים בחינוך' בחינוך הממלכתי. בהרצאה המרכזית דיבר דוד בן גוריון על יחודה של ההסתדרות בהשוואה להסתדרויות הפועלים בעולם: 'מייסדי ההסתדרות ראו עצמם כנושאי שליחות היסטורית של עמם, שליחות של חידוש מולדת ואומה ובנין מדינה עברית וחברת עובדים'. ההסתדרות היא גם ארגון מקצועי וגם קואופרטיבי וגם עוסקת בחינוך ובהקמת מוסדות לעזרה הדדית וכן היא עוסקת בתחומים נוספים. לאחר קום המדינה על ההסתדרות לשחרר עצמה מהתפקידים הממלכתיים שקיבלה על עצמה בעבר ולהתרכז בתחום המקצועי, הקואופרטיבי ובענינים הקשורים לכך.

הנושאים שעלו על סדר היום של הוועידה: אזכרה לנעדרים; דין וחשבון על פעולות ההסתדרות במדינה; בחירות למועצת ההסתדרות, לוועידת חברת העובדים, לוועד הפועל, לוועדת הביקורת המרכזית, לבית הדין העליון ולמשפט ההסתדרות.

החלטות חשובות שהתקבלו בוועידה:

א)הגברת הכוננות הבטחונית והתנדבות לסיוע למשקי הספר בעקבות סכנת המלחמה המתקרבת.
ב) השתתפות במדיניות של פיזור האוכלוסין.
ג) הגברת קצב הקמתן של מועצות היצור לשם העלאת פריון העבודה.
ד) פעילות לקידום שיתופם של העובדים בהנהלות המפעלים.
ה) הקמת מוסד לביקורת משקית וחברתית קבועה של המוסדות והמפעלים המשקיים של ההסתדרות.
ו) פעילות לחיזוק הקשר עם הפועלים בעולם, כדי לגיסם לעזרה למדינת ישראל.
ז) פעילות להגברת אחדותה של תנועת הפועלים לנוכח הסכנות החיצוניות.