Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ארגוני אמנים קיבוציים

בתנועה הקיבוצית פעלו שלושה ארגוני אמנים (ציירים ופסלים) נפרדים: של הקיבוץ הארצי, הקיבוץ המאוחד ומאוחר יותר של איחוד הקבוצות והקיבוצים.

הארגון הראשון הוקם בשנת 1934 על ידי הקבוץ הארצי השומר הצעיר (הארגון האמנותי היציג הראשון בתנועה הקיבוצית). הארגון השני נוסד בשנת 1946 על ידי הקבוץ המאוחד. הארגון השלישי השתייך לאחוד הקבוצות והקיבוצים והוקם בשנת 1952. שלושת הארגונים קיימו כל אחד בנפרד ימי עיון, כנסים, השתלמויות מקצועיות, וכמו כן תערוכות שנתיות. בראש כל ארגון עמד מזכיר הארגון וצוות מזכירות. הארגונים טיפלו בעיקר בעיגון זכויות האמנים ובפישור בינם לבין קיבוצם. מדי תקופה הייתה מתכנסת ועדת דירוג לאומנים שהייתה קובעת את מעמדם על פי שלוש אמות מידה: משתלם, מועמד ואמן. על פי הקריטריונים שנקבעו הומלצו לקיבוצים הסדרי חלוקת ימי העבודה באמנות לאמנים וגובה התקציב שינתן להם.  בשנת 1997 אוחדו הארגונים לארגון יציג אחד, הכפוף למחלקת התרבות של התנועה הקיבוצית המאוחדת.