Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת ההסתדרות השלישית

התכנסה בתל-אביב בתאריך ה'-כ"ב תמוז תרפ"ז. בוועידה השתתפו 201 צירים אשר נבחרו על ידי 22,500 חברי הסתדרות. הוועידה נערכה על רקע משבר העליה השלישית וחלק גדול מהדיונים עסק בהתמודדות עם המשבר.
תאריך: 05-07-1927

הוועידה התכנסה בתל אביב בימים ה'-כ"ב בתמוז תרפ"ז (22-5.7.1927) בהשתתפות 201 צירים שנבחרו על ידי 17,036 בוחרים. הרכב צירי הוועידה היה: 'אחדות העבודה' - 108 צירים, 'הפועל הצעיר' - 54, 'פועלי ציון שמאל' - 14, רשימה קיבוצית - 8, גוש שמאלי - 8, אופוזיציה שמאלית - 4, בלתי מפלגתיים של ארץ ישראל העובדת - 3, פועלים רביזיוניסטים - 2.

הוועידה נערכה בעיצומו של משבר העליה השלישית. בוועידה זו, שהיתה הממושכת מבין הוועידות וארכה שבועיים, נידונו מכלול הבעיות שתנועת הפועלים הארצישראלית התלבטה בהן באותה תקופה, ובעיקר הדרכים להתגבר על המשבר ועל בעית חוסר העבודה. הוועידה עסקה בביסוס הקיים, בעריכת בדק בית בתחום המשקי והארגוני ובטיפול בסימני התרופפות פנימיים.

הנושאים על סדר היום: דין וחשבון של הוועד הפועל, המצב בארץ ובציונות, ההתישבות, נושאי ארגון, 'הנוער העובד', עבודת תרבות, הפעולה המשקית והמוסדית, ארץ ישראל העובדת, דרישות פוליטיות, הקשרים עם תנועת הפועלים הבינלאומית, החלטות.

ההחלטות המרכזיות שהתקבלו בוועידה:

א) הקמת מוסד מנהל עליון לכל המשק ההסתדרותי, 'המינהלה הכלכלית העליונה של חברת העובדים'.
ב) הקמת 'המרכז לקואופרציה'.
ג) הקמת מוסד מרכזי לעניני שכונות עובדים.
ד) השלמת חוקת היסוד של ההסתדרות.
ה) הקמת 'ברית פועלי ארץ ישראל'.
ו) הקמת ועדת הביקורת המרכזית.
ז) קביעת יחסים מסודרים בין הפועלים, והתעשינים על בסיס הסכם קיבוצי.
ח) העברת קפא"י לרשות ההסתדרות כחברה בת של חברת העובדים.
ט)קביעת הסמכויות של האיגודים המקצועיים הארציים והמקומיים ושל ועדי העובדים במקומות העבודה.
י) קביעת עקרון המשכורת המשפחתית במוסדות ההסתדרות.
יא) קביעת תקנות להסתדרות 'הנוער העובד'.
יב) קביעת כללים לעבודת התרבות של ההסתדרות, הקמת הוצאת ספרים של ההסתדרות, הקמת תיאטרון 'האהל'.
יג) קביעת התקנון וכללי החברות בקופת חולים.
יד) פירוק 'סולל בונה' והקמת משרדים קבלניים במקומו.
טו) רכישת 'הסנה'.
טז) דרישה מממשלת המנדט לחוקק חוקים להגנת העובד ולביצוע עבודות ציבוריות להקלת האבטלה.