Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידות ההסתדרות

המוסד החוקי העליון של הסתדרות העובדים הכללית . הועידה נבחרת בבחירות חשאיות וכלליות של כלל חברי ההסתדרות.

הבחירות לועידה נערכו אחת לארבע שנים, לבד ממקרים בהם גרמו נסיבות חיצוניות לדחייתן. במקביל לבחירות אלו נערכות גם בחירות לועידה החקלאית (בהצבעת חברי הסתדרות הפועלים החקלאיים), לועידת 'נעמת' (בהצבעת חברות ההסתדרות) ולמועצות הפועלים (בהצבעה מקומית). החלטות הועידה מחייבות את כלל חברי ההסתדרות , מוסדותיה ומפעליה. הן תקבלות ברוב רגיל, להוציא החלטות הכוללות שינויים בחוקת ההסתדרות ומחייבות רוב של שני שלישים מכלל המצביעים.

כל חבר בהסתדרות ששילם את מיסיו נחשב כבעל זכות הצבעה שווה. כל מפלגה השותפה בהסתדרות מרכיבה את רשימת מועמדיה לציי הועידה. מספר הצירים מטעם כל אחת מן המפלגות נקבע על-פי מספר הקולות בהן זכתה בהצבעה הכללית.

ועידת ההסתדרות בוחרת במועצת ההסתדרות בהתאם ליחסי הכוחות הפוליטיים בועידה.

ועידת ההסתדרות היתה גם ועידת חברת העובדים , על-כן חלק ממושבי הועידה הוקדשו לנושאים הקשורים בחברת העובדים ובמסגרת הועידה נבחרה גם מועצת חברת העובדים.


* על ועידות ההסתדרות השונות ראו בערכים נפרדים (כגון: ועידת היסוד של ההסתדרות,  ועידת ההסתדרות השניה וכו') .