Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מועצת ההסתדרות

המוסד העליון של ההסתדרות בין ועידה לוועידה. המועצה מטפלת בנושאים עקרוניים, בחקיקה, בערעורים על החלטות הוועד הפועל ובנושאים בעלי חשיבות מיוחדת. חברי המועצה בוחרים את המוסדות העליונים של ההסתדרות: הוועד הפועל, בית הדין העליון, משפט ההסתדרות, וועדת הביקורת המרכזית.
תאריך: 1920

המוסד העליון של ההסתדרות הכללית הוא הוועידה הנבחרת אחת לארבע שנים. הוועידה מתכנסת ובוחרת את מועצת ההסתדרות. הרכב המועצה נקבע בהתאם ליחסי בכוחות הפוליטיים בוועידה. מועצת ההסתדרות משמשת כמוסד העליון של ההסתדרות בין ועידה לוועידה. המועצה מתכנסת אחת לששה עד שמונה חודשים, לפי החלטת הוועד הפועל של ההסתדרות. ניתן לכנסה לישיבות מיוחדות לפי החלטת הוועד הפועל או לפי דרישת רבע מחברי המועצה.

סדר היום של המועצה נקבע על ידי הוועד הפועל. המועצה עוסקת בנושאים עקרוניים, בנושאים בעלי ענין ציבורי, בהשלמת חקיקה ובעירעורים על החלטות הוועד הפועל.

מועצת ההסתדרות בוחרת את המוסדות העליונים של ההסתדרות: הוועד הפועל, בית הדין העליון, ועדת הביקורת המרכזית ומשפט ההסתדרות.

החלטות המועצה מתקבלות ברוב רגיל, פרט לשינויים בחוקת ההסתדרות, שמחייבים רוב של שני שלישים מבין המשתתפים בהצבעה. המועצה רשאית להעביר נושאים להמשך דיון ולהחלטה בוועד הפועל, פרט לשינויים בחוקת ההסתדרות.

כשהמועצה דנה בנושא חברת העובדים היא מתכנסת כ'מועצת חברת העובדים'. (לפי חוקת ההסתדרות הוועידה, המועצה והוועד הפועל של ההסתדרות משמשים גם כ'ועידת חברת העובדים', 'מועצת חברת העובדים' ו'מינהלת חברת העובדים').