Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אצ"ל (ארגון צבאי לאומי)

ארגון מחתרת יהודי שפעל בארץ ישראל בשלהי תקופת המנדט (1948-1937). רוב חבריו הגיעו משורות הרביזיוניסטים, בית"ר וברית החיל (ארגון של חיילים משוחררים מצבאות אירופה). הארגון דגל בנקיטת קו פעולה תקיף ביחס לערבים ולבריטים.
תאריך: 1931

בשנת 1931 פרשה מה'הגנה' קבוצה של חברים ומפקדים מסניף ירושלים בראשותו של אברהם תהומי. חברי הקבוצה שהתנגדו לאופן הפסיבי, לדעתם, שבו התמודדה ה'הגנה' עם מאורעות 1929 והקימו את 'ארגון ב''. בתחילה היה הארגון נתון למרות של ועד מפקח שכלל נציגים של מפלגות אזרחיות שונות ביישוב. בדצמבר 1936 חתם תהומי על הסכם שבו קיבלו על עצמם חברי הארגון את מרותם של זאב ז'בוטינסקי וההסתדרות הציונית החדשה (הצ"ח).

באותה תקופה, בהתאם למדיניותם של מוסדות היישוב והתנועה הציונית, הגיבה ה'הגנה' על מאורעות הדמים של 'המרד הערבי' בקו של הבלגה. הרביזיוניסטים דרשו לנקוט בקו תקיף יותר הן נגד הערבים והן נגד הבריטים. באפריל 1937 התפלג 'ארגון ב'', ותהומי וחבריו הלא רביזיוניסטים חזרו ל'הגנה'. החברים שנותרו בארגון, אשר כינו עצמם 'ארגון צבאי לאומי' (ובקיצור - אצ"ל), פתחו בפעולות טרור נגד הערבים, שהובילו לתגובה תקיפה מצד הבריטים. בשנת 1939, בעקבות פרסום 'הספר הלבן', החל האצ"ל במאבק נוסף - נגד השלטון הבריטי - במטרה לגרשו מהארץ. כמו-כן פעלו אנשי האצ"ל באותה עת בתחום ההעפלה.

בתחילת מלחמת העולם השניה הפסיק האצ"ל את מאבקו בבריטים, וחלק מהחברים אף השתתפו בלחימה בנאצים בשורות צבאות בנות הברית. קבוצה בראשות אברהם שטרן התנגדה לכך, פרשה מהאצ"ל והקימה את ארגון לח"י. בתחילת 1944, בעקבות המשך מדינית 'הספר הלבן', חודשה פעילות האצ"ל נגד הבריטים: הותקפו מוסדות ממשלה, מחנות צבא, מתקני המשטרה, שדות תעופה ותחנות רכבת. תגובת הבריטים היתה קשה: אלפי אנשים נעצרו, מאות חברי אצ"ל גורשו לאפריקה ואחדים אף הועלו לגרדום. במשך תקופה קצרה, שכונתה 'הסזון', סייעה ה'הגנה' לבריטים בלכידת אנשי אצ"ל.

בסוף שנת 1945, בעקבות החמרת הגזירות נגד העליה וההתיישבות היהודית, החלו האצ"ל, הלח"י וה'הגנה' לפעול בשיתוף פעולה במסגרת תנועת המרי העברי. באוגוסט 1946, בעקבות פיצוץ מלון 'המלך דוד' בירושלים בידי האצ"ל, פורקה תנועת המרי וה'הגנה' פרשה מהמאבק המזויין בבריטים, בעוד שהאצ"ל המשיך בו.

לאחר קבלת תוכנית החלוקה באו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, החלה מלחמת העצמאות. בתחילה לחם האצ"ל באופן עצמאי. החל מאפריל 1948, בעקבות הסכם שנחתם בין הצדדים, המשיכו כוחות האצ"ל באופן עצמאי, אך תוך קבלת מרותם של מפקדי ה'הגנה' בחזיתות השונות. עם הקמת צה"ל ב-1 ביוני 1948 השתלבו לוחמי האצ"ל בצה"ל ביחידות נפרדות. נסיונו של האצ"ל להביא באניה אלטלנה נשק לאנשיו בירושלים, שעדיין פעלו באופן עצמאי, הסתיים בהטבעתה של הספינה בידי כוחות הבטחון. בספטמבר 1948 פורק האצ"ל סופית. חברי האצ"ל, בראשותו של מנחם בגין, התארגנו במסגרת מפלגה פוליטית, 'תנועת החרות'.