Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

פלוגות שדה (פו"ש)

כח ארצי מגויס שהוקם על ידי ה'הגנה' בשנת 1937. חברי הפו"ש עסקו בפעילות התקפית וניידת במרחב והשתלבו בפעילות הנוטרים ו'פלגות הלילה המיוחדות'. עם השיפור במצב הבטחוני בשנת 1939 פורק הפו"ש.
תאריך: 1937

באפריל 1936 פרצו בארץ ישראל מאורעות 'המרד הערבי' שנמשכו עד שנת 1939. באביב 1937 הוקמו בכל המרחבים הכפריים יחידות ניידות מקומיות לאבטחת העובדים בשדות, ולעריכת סיורים ומארבים. בארגון 'הגנה' הוחלט להקים כח כלל ארצי שיעסוק בפעילות הגנה התקפית וניידת במרחב. מטרות הכח, שכונה 'פלוגות השדה' (פו"ש), היתה לסייע לישובים מותקפים, לקדם את פני האויב, לרדוף אחריו ולהתמודד איתו מחוץ לגבולות הישובים, וכן לבצע פעולות מיוחדות. הקמת פלוגות השדה היוותה חידוש בתפיסה הבטחונית של ה'הגנה', שפעלה עד כה באופן מקומי או אזורי ושנקטה בגישה של הגנה פסיבית. מפקדי הפו"ש היו יצחק שדה ואליהו כהן בן-חור, מקימיה של 'הנודדת', שפעלה בשנת 1936 באזור ירושלים בשיטת ההגנה ההתקפית והניידת.

בקיץ 1937 נערכו קורסי הכשרה למפקדים שכללו אימונים בקליעה, הטלת רימונים ושדאות יום ולילה וביצוע תרגילים שכללו התקרבות לכפרים ערביים. גויסו חברים לאיוש היחידות החדשות ובמארס 1938 מנו כוחות הפו"ש כאלף איש שעברו אימונים מזורזים והחלו לצאת לפעולות. אנשי הפו"ש פעלו בשיתוף פעולה עם יחידות הנוטרים הליגאליות והרבו להשתמש בהן כמסווה לאימונים ולפעילויות. יחידות הפו"ש עסקו באבטחת ישובים, פעלו במסגרת המ"נים (משמרות נעים), סייעו בהקמת ישובי 'חומה ומגדל' וביצעו פעולות יזומות לבלימת הטרור הערבי. בין הפעולות הבולטות של הפו"ש: אבטחת הבניה של גדר הצפון, אבטחת רשת החשמל ואבטחת העליה לחניתה.

פעילות הפו"ש הגיעה לשיאה ב'פלגות הלילה המיוחדות' שהוקמו על ידי הקצין הבריטי אורד צ'רלס וינגייט. יחידות אלה, שכללו אנשי פו"ש וחיילים בריטיים, ביצעו בהצלחה רבה פעולות מנע נגד כנופיות ערביות שניסו לפגוע בצינור הנפט כרכוך-חיפה ובישובים היהודיים.

בסוף פברואר 1939, כשדעכו פעולות האיבה הערביות, החליטה המפקדה הארצית של ה'הגנה' לפרק את הפו"ש. חלק מאנשי הפו"ש עברו ליחידות המ"נים (משמרות נעים) וקבוצה קטנה המשיכה לפעול ביחידה לפעולות מיוחדות (פו"ם).

הפו"ש היה הכוח העצמאי המגוייס הראשון שעמד לרשות ה'הגנה'. בפו"ש פותחו שיטות פעולה והדרכה פרי נסיון מקורי. בפו"ש התבססו השינויים הטקטיים ושיטות הפעולה, שהופעלו לראשונה ב'נודדת': מעבר מהגנה פסיבית לפעילות יזומה, מעבר מהתגוננות נייחת ומקומית לפעילות ניידת במרחב, מעבר מפעילות ביום לפעילות בלילה. הפו"ש השתלב בפעילות של כוחות הביטחון הליגאליים: הנוטרים ו'פלגות הלילה המיוחדות', וכך יכלו אנשיו להתאמן ולפעול בגלוי ולרכוש ניסיון רב ערך. בתקופת פעילותו של הפו"ש אומנו ושירתו בו בפרקי זמן שונים כ-2,500 איש. כ-850 מהחברים עברו קורסים למפקדים, ומהם הוסמכו כ-600. מפקדי הפו"ש וחלק מהלוחמים הצטרפו ליחידות מיוחדות כמו הפו"ם וכ"ג יורדי הסירה. באביב 1941 הקימו יצחק שדה ואנשי הפו"ש את הפלמ"ח.