Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]ליגה הסוציאליסטית

מסגרת פוליטית שהוקמה בשנת 1936 במטרה לאגד פועלים שאינם חברים בקיבוצי 'השומר הצעיר' אך מזדהים עם דרכה הרעיונית והמדינית של תנועת 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר'.
תאריך: 1936

בשנת 1936 נוסדה 'הליגה הסוציאליסטית' כארגון פוליטי של תומכי 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' מחוץ לקיבוצים. העקרונות הרעיוניים והפוליטיים של 'הליגה' היו זהים לאלו של 'השומר הצעיר' והיא פעלה במשך עשר שנים באופן עצמאי למחצה בצמידות ל'שומר הצעיר'. 'הליגה הסוציאליסטית' השתתפה בבחירות להסתדרות הכללית בשנים 1942 ו-1944ברשימה אחת עם 'השומר הצעיר' ובבחירות לאספת הנבחרים בשנת 1944 במסגרת 'חזית השמאל'. בשנת 1946 התמזגו תנועת 'הקיבוץ הארצי-השומר הצעיר' ו'הליגה הסוציאליסטית' במסגרת 'מפלגת פועלים השומר הצעיר'.