Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

פרייהייט

תנועת נוער ציונית סוציאליסטית שהוקמה בשנת 1926 בפולין. לתנועה היתה זיקה פוליטית למפלגת 'פועלי ציון צ"ס' במזרח אירופה.
תאריך: 1926

בעקבות איחוד מפלגת 'פועלי ציון' ומפלגת 'צ"ס' בשנת 1926 התאחדו גם תנועות הנוער של המפלגות במסגרת תנועת 'פרייהייט'. בתחילה היתה תנועת פרייהייט תנועת נוער פוליטית מפלגתית, שמטרתה חינוך הנוער למאבק פוליטי סוציאליסטי בפולין, עם זיקה לארץ ישראל, אך ללא חובת הגשמה אישית. כתנועה פרולטרית-חלוצית פנתה פרייהייט בעיקר לשכבות עממיות של נוער עובד. 

בשנות ה-30 בהשפעת המשבר הכלכלי בפולין, העליה החמישית ופעילותם של שליחי 'הקיבוץ המאוחד' התחזקה האורינטציה החלוצית הארצישראלית בתנועה ועלה שיעור המגשימים בקרב חברי התנועה. בשנת 1933 הוקמה בפראג הברית העולמית של תנועת 'דרור'. בשנת 1938 התאחדה 'פרייהייט' עם תנועת 'החלוץ הצעיר' במסגרת תנועת 'פרייהייט-החלוץ הצעיר', שכונתה מחוץ לפולין 'דרור'. האיחוד התבסס על הערכים המשותפים לשתי התנועות: הגשמה חלוצית וחינוך פוליטי ציוני-סוציאליסטי. ערב מלחמת העולם השניה מנתה התנועה המאוחדת בפולין 20 אלף חברים. בשנות המלחמה ביצעה התנועה פעילות חינוכית ותרבותית והעבירה הכשרות לחברים. חברי התנועה מלאו תפקיד מרכזי בפעילות המחתרות והשתתפו במרד היהודי בוורשה ובהתנגדות היהודית במקומות נוספים.

 התנועה הוקמה בעקבות איתנועות דומות בשם 'דרור' הוקמו במערב אירופה ובדרום אמריקה. בשנת 1933 הוקמה בפראג הברית העולמית של תנועת 'דרור'. בשנת 1938 התאחדה 'פרייהייט' עם תנועת 'החלוץ הצעיר' במסגרת תנועת 'פרייהייט-החלוץ הצעיר'. האיחוד התבסס על הערכים המשותפים לשתי התנועות: הגשמה חלוצית וחינוך פוליטי ציוני-סוציאליסטי. בשנת 1940 הוחלף שם התנועה ל'דרור' ובשם זה פעלה התנועה בשנות מלחמת העולם השניה. לאחר הפילוג במפא"י בשנת 1944 הפכה פרייהייט לתנועת הנוער העולמית של התנועה לאחדות העבודה' עד היום נשארה פרייהייט תנועת הנוער העולמית של 'הקיבוץ המאוחד'.