Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

תוכנית באזל

תכנית הפעולה של ההסתדרות הציונית העולמית. התקבלה ב-31 באוגוסט 1897 בקונגרס הציוני הראשון בבאזל.
תאריך: 31-08-1897

בקונגרס הציוני הראשון שהתכנס בבזל בשנת 1897 התקבלה 'תכנית באזל', שבה נוסחו מטרותיה של התנועה הציונית. התוכנית הוכנה על ידי ועדה מיוחדת לקראת פתיחת הקונגרס וניסוחיה אושרו פה אחד על ידי הצירים. נוסח התוכנית כדלהלן:

'הציונות שואפת להקים בארץ ישראל בית מולדת לעם ישראל, מובטח לפי משפט הכלל.

לשם השגת מטרה זאת יש לנקוט באמצעים אלה:

א. פיתוח תכליתי של ארץ ישראל על ידי יישובה ביהודים עובדי אדמה, בעלי מלאכה ועוסקים במשלח יד.
ב. ארגון היהדות כולה וליכודה על ידי מפעלים יעילים, מקומיים וכלליים לפי חוקי כל מדינה ומדינה.
ג. הגברת הרגש הלאומי-יהודי וההכרה הלאומית-היהודית.
ד. פעולות הכנה להשגת הסכמות הממשלות, הנחוצות להגשמת מטרות הציונות.'