Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]פרקציה הדמוקרטית

סיעה בהסתדרות הציונית שפעלה בשנים 1904-1901. דרשה שהתנועה הציונית תפעל בהיקף רחב, תאמץ יסודות עממייים ודמוקרטיים ותפעל בתחומי החינוך והתרבות. אחרי שעקרונותיה התקבלו על דעת הרוב בתנועה הציונית הפסיקה לפעול.
תאריך: 1901

הפרקציה הדמוקרטית התארגנה בשנת 1901 בקרב החברים הצעירים ומתקדמים בתנועה הציונית. הסיעה הופיעה לראשונה בקונגרס הציוני ה-5 בשנת 1901. חבריה דרשו להגן על עקרונות הציונות החילונית מפני החוגים הדתיים, אשר שאפו להוציא את פעולות התרבות ממסגרת הפעילות של ההסתדרות הציונית. הסיעה דרשה שהתנועה הציונית תפעל בהיקף רחב, ולכן קראה לתנועה הציונית לפעול לתחיה לאומית מקיפה שתתבסס על יסודות עממיים דמוקרטיים. הסיעה היוותה אופוזיציה להרצל בתוך התנועה הציונית. חברי הסיעה קיבלו את השראתם מרעיונותיו של אחד העם. מנהיגי הסיעה היו חיים וייצמן, מרטין בובר, ליאו מוצקין ועוד. לאחר שמטרותיה של התנועה התקבלו על דעת הרוב בתנועה הציונית והפעילות בתחומי החינוך והתרבות היתה לחלק מפעילות התנועה, הפסיקה הסיעה לפעול.