Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

נח"ם (נוער חלוצי מאוחד)

תנועת נוער חלוצית שהוקמה אחרי מלחמת העולם השנייה על ידי חברי תנועות נוער ציוניות, ששרדו את השואה. המגמה החינוכית של תנועה זו היתה - אחדות נוער חלוצי לקראת עליה והגשמה בארץ ישראל.

רוב אנשי ה"נח"ם" לקחו חלק בפעילות המחתרתית בגיטאות או לחמו בשורות הפרטיזנים במהלך מלחמת העולם השנייה. לאחר המלחמה, התאחדו צעירים אלו בעידוד, הדרכה וסיוע של שליחי "הבריגדה היהודית". חלק מחברי הנח"ם היו שיכים קודם לכן לתנועת נ"ח ("נוער חלוצי"), שקמה בפולין לאחר המלחמה, וחלקם היו משרידי תנועת "גורדוניה". במרוצת הזמן פרשו מן התנועה זרמים שונים בשל חילוקי דעות רעיוניים. החוגים שנשארו בה היו קשורים ל"גורדוניה" ולמפא"י.

בתקופת פעילותה הקימה התנועה חוות הכשרה בגרמניה, שחניכיה עלו ארצה ופנו להכשרה בקיבוצים בארץ ישראל. חברי תנועת נח"ם יסדו את הקיבוצים "האון" ו"נצר חזני" (שבתחילת דרכו נקרא "בוכנוואלד").