Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

חיל שדה (חי"ש)

הוקם על ידי ה'הגנה' בשנת 1939 ככוח ארצי שנועד לבצע בעת הצורך פעילות הגנה אקטיבית במרחב. שירתו בו צעירים בני 26-18 שעברו אימונים תקופתיים. עם פרוץ מלחמת העצמאות שולבו יחידות החי"ש בחטיבות הלוחמות של ה'הגנה'.
תאריך: 1939

החי"ש הוקם כהמשך לפלוגות השדה (פו"ש) שפעלו בשנים 1939-1937. בשנת 1939 הוחלט במטכ"ל ה'הגנה' להקים חיל ארצי, שאינו מרותק להגנת נקודות ישוב, אשר יבצע בעת הצורך פעילות ניידת במרחב. לחיל גויסו מתנדבים בני 26-18 אשר עברו אימונים בערבים, בשבתות ומדי פעם במחנות מרוכזים במשך ימים אחדים. הכוח התאגד בערים הגדולות בגדודים ובישובים הקטנים בפלוגות. לפי התוכניות נועדו לקום 11 גדודים, 7 מהם בערים, שימנו בסך הכל כ-7,800 איש.

לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה, התגיסו צעירים רבים לצבא הבריטי ולפלמ"ח, ולכן מספר חברי החי"ש היה נמוך מהמתוכנן. לקראת סוף המלחמה מנו כוחות החי"ש כ-4,600 איש לרבות סגל הפיקוד, שחלקו מאנשי משטרת הישובים העבריים. הגיוס לחי"ש היה חלש במיוחד בערים: בירושלים - כ-300 איש, בתל-אביב - כ-550 איש ובחיפה כ-300 איש. במרחבים הכפריים התבסס החי"ש בעיקר על אנשי משטרת הישובים העבריים המגוייסים שמנו פחות מ-3,000 איש בשנות המלחמה. אליהם הצטרפו הנוטרים בשירות חלקי. החי"ש נבנה ואומן במידה רבה על בסיס האמצעים שניתנו לנוטרות.

בשנות המאבק נגד הבריטים (1947-1945) התחזק החי"ש בשל המתח המדיני הגובר, וההתארגנות להתנגדות סבילה וללוחמה פעילה, שבה השתתפו לעתים יחידות חי"ש יחד עם יחידות הפלמ"ח. בערים נעשה מאמץ לגייס חברים נוספים מקרב חיילים משוחררים, נוער עובד,  סטודנטים וחוגים נוספים. בנובמבר 1947 מנה החי"ש בירושלים ובסביבתה כ-1,100 איש, בתל-אביב - כ-1,200 ובחיפה - כ-800. במרחבים הכפריים נשאר החי"ש מאורגן בפלוגות, שהתבססו בעיקר על כוח האדם והאמצעים של משטרת היישובים העבריים. בשנת 1945 הועברו הפל"מים (הפטרולים הלוחמים) מהחי"ם לפלוגות החי"ש.

בקיץ 1947, כשהחלה התארגנות ה'הגנה' לקראת מלחמה הצפויה נבנו החטיבות המרחביות על בסיס כוחות החי"ש. מתחילת דצמבר 1947 פעלו 15 גדודים (5 בצפון, 3 בתיכון, 5 בדרום, 2 בירושלים). מפברואר 1948 פעלו 22 גדודים שאוגדו ב-6 חטיבות חי"ש. כוחות אלה, יחד עם שלוש חטיבות הפלמ"ח, נשאו בנטל הלחימה במלחמת העצמאות ועם הקמת צה"ל  ביוני 1948 היו לכוח הלוחם שלו.