Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

חיל משמר (חי"ם)

מחילות ה'הגנה'. הוקם בשנת 1939 ונועד לשמש בעת הצורך ככח מגן מקומי בישובים היהודיים. שרתו בו גברים מעל גיל 26 ונשים. במלחמת העצמאות פעל החי"ם בהגנה המרחבית של הישובים ובסיוע לחטיבות הלוחמות.
תאריך: 1939

בשנת 1939 הוחלט במפקדת ה'הגנה' על אירגון מחדש של הכוחות, בעקבות לקחי מאורעות 1939-1936. צעירי ה'הגנה' אורגנו במסגרת חיל השדה (חי"ש) לפעולה במרחב, החברים בני ה-50-26 והחברות בנות 35-18 אורגנו בחיל המשמר (חי"ם) להגנה נייחת על יישוביהם. גברים ונשים בגילים אלה, שלא נכללו בחי"ם, ומבוגרים יותר נועדו להיכלל ב'חיל העם', כוח מילואים לחי"ם שהתארגן בערים. תוכנן שכוחות החי"ם ימנו כ-16,000 איש (וכ-3,500 נוספים בחיל העם). אנשי החי"ם עברו סדרות אימון בשימוש ברובים וברימונים.

בשנת 1939 נתנה ה'הגנה' עדיפות להקמת החי"ש, ומשנת 1941 הוקדשו מאמצים להקמת הפלמ"ח, לגיוס לצבא הבריטי ולטיפול בנוטרים, בעוד החי"ם נותר בעדיפות משנית. היה גם הבדל משמעותי בהתארגנות החי"ם באזורים הכפריים לעומת העירוניים. בנפות הכפריות, ובייחוד בהתיישבות העובדת וביישובי הספר, הצטרפו כל התושבים המסוגלים לשאת נשק ל'הגנה'. מאות אנשי חי"ם איישו את שירותי הרפואה והקשר ביישובים, ואחרים - לרוב חברות - הוקצו לשירותים 'אזרחיים', כגון טיפול בפליטים, בחולים ובמשק משק החי. בסוף מלחמת העולם השניה מנה החי"ש בנפות הכפריות כ-24,000 איש, מהם כ-3,300 בכוחות הפעילים: פל"מים (פטרולים לוחמים) ומ"נים (משמרות נעים).

במחוזות העירוניים (ירושלים, חיפה ותל-אביב) מנה החי"ש בסוף מלחמת העולם השניה כ-6,300 איש. בשנות המאבק ולקראת מלחמת העצמאות התפתח החי"ם במחוזות בהתאם לנסיבות המקומיות השונות. בירושלים הוקם 'משמר עם' ליגאלי, על בסיס שכונתי, שאויש על ידי מבוגרים ובעלי מגבלות בריאות. בפרוץ מלחמת העצמאות, בתקופת המצור על ירושלים סייעו כוחות אלה בהתארגנות של השכונות היהודיות, וקיימו את משטר המים. בתל-אביב כלל החי"ם כ-4,000 חברים שעברו סדרות של אימון מרוכז. כחלק מהחי"ם הוקם 'שירות כללי', שבו היו חברים קשישים ובעלי רכב שהעמידו עצמם, עם רכבם, לשרות ה'הגנה'. מחוז חיפה כלל כ-3,000 אנשי חי"ם בנפה הכפרית (מפרץ זבולון והגליל המערבי), כ-700 חברים בעיר וכ-200 אנשי 'משמר העם'.

במלחמת העצמאות הורחב החי"ם וקלט מתגייסים רבים. מפקדי 'הגנה' ותיקים וקצינים ומש"קים ממשוחררי הצבא הבריטי שימשו כמפקדים. כשהפכו חטיבות החי"ש לכוחות ניידים שפועלים גם מחוץ למרחב גיוסם, היוו כוחות החי"ם בערים, במחוזות ובישובים הכפריים את מערך ה'הגנה המרחבית' (הגמ"ר), שסייע לפעילות חטיבות החי"ש והפלמ"ח.