Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מכבי הצעיר (תנועת)

תנועת נוער יהודית ציונית. הוקמה בגרמניה בשנת 1926.
תאריך: 1926

מכבי הוא במקור כינויו של יהודה, בן מתתיהו החשמונאי. השם הזה שימש כשמה של ארגון אגודות הספורט היהודיות, שהוקם בארץ ישראל ב- 1912. ארגון, ששימש בסיס להקמת הסתדרות עולמית של אגודות ספורט, ששמו לעצמן למטרה את טיפוח תרבות הגוף בקרב היהודים. ב- 1926, החליטה ההסתדרות הכללית להקים ארגון ספורט משלה - הפועל, ו"מכבי" נותר ארגון הגג של המחנה ה"אזרחי".

"מכבי הצעיר" הוקמה באותו הזמן כמסגרת החינוכית של השכבה הצעירה בהסתדרות העולמית של "מכבי". בשנת 1933 התארגן "מכבי הצעיר" כשלוחה של הנוער ב"מכבי" ובשנת 1936 התקיימה הוועידה העולמית הראשונה של התנועה בתל אביב. חברי תנועת הנוער, שעלו לארץ ישראל, הגיעו כגרעינים למשקי "חבר הקבוצות" והקימו מספר קיבוצים. בשנת 1951 התאחדה "מכבי הצעיר" עם "גורדוניה" ועם חלק מן "המחנות העולים" והקימו ביחד את "התנועה המאוחדת". מאוחר יותר הוקם ה"נוער העובד" על ידי איחוד התנועות הזה ואחר כך גם הסתדרות "הנוער העובד והלומד". בעקבות התפתחות זו הקים "המכבי" מחדש שוב את המסגרת החינוכית לנוער "המכבי הצעיר". לתנועה זו יש גם סניפים ברחבי העולם.