Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

בריתות פיקוח

אגודות מרכזיות שחבריהן הן אגודות קואופרטיביות או שיתופיות. בריתות הפיקוח הוקמו בעקבות ועידת ההסתדרות השלישית בשנת 1927 במטרה לדאוג לביקורת חשבונות באגודות החברות בהן, לפקח עליהן ולקדם אותן בהתאם לכללי הקואופרציה.
תאריך: 1927

בשנת 1927, בוועידת ההסתדרות השלישית, הוחלט על הקמתן של בריתות פיקוח הסתדרותיות כאמצעי לפיקוח על האגודות השיתופיות והקואופרטיביות של ההסתדרות הכללית. חברת העובדים החזיקה במניות היסוד של כל ברית פיקוח ההסתדרותית ומינתה את מחצית המנהלים של כל ברית פיקוח.

האגודות החברות בכל ברית פיקוח היו מגישות לה אחת לשנה לביקורת את פנקסי החשבונות שלהן. רואה החשבון של ברית הפיקוח היה בודק את המאזן ואת חשבון רווח-הפסד ומעביר את המאזן לאישור חברי האגודה באסיפה הכללית השנתית. ברית הפיקוח פעלה כזרוע מפקחת של רשם האגודות השיתופיות במשרד העבודה בהתאם למטרות ולסמכויות שהוגדרו בחוק. היא פיקחה על דרך הניהול, היחסים החברתיים ומצבה הכלכלי של האגודה והגנה על האינטרסים של החבר הבודד. הברית יצגה את האגודות בפני רשויות שונות. בנוסף לביקורת ופיקוח עסקה ברית הפיקוח בחינוך האגודות וחבריהן ברוח עקרונות הקואופרציה, בהדרכה בניהול, בהדרכה משפטית ועוד.

בשנת 1977 פעלו בארץ תשע בריתות פיקוח. שש מהן היו בבעלות ההסתדרות ובמסגרתן התאגדו כ-70% מכלל האגודות השיתופיות בארץ. בריתות אלה הן:

א) ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ - נוסדה בשנת 1934 על ידי הסתדרות הפועלים החקלאיים. פיקחה על התאגידים החברים בהתישבות העובדת: ישובים חקלאיים קואופרטיביים (מושבי עובדים, מושבים שיתופיים וקיבוצים), תאגידים מרכזיים להתיישבות ובריתות סיוע, תאגידים לשיווק ולהספקה חקלאית, תאגידים להספקת מים ולהשקיה, תאגידים לביטוח חקלאי, תאגידים לתעשיה בכפר, תאגידים לקואופרציה חקלאית כללית (לחינוך ותרבות, ארגונים חקלאיים מקצועיים ועוד).
ב) ברית פיקוח לקואופרציה היצרנית בתחבורה ובשירותים - אגודה שיתופית בע"מ - הוקמה בשנת 1934 כגוף המבקר של מרכז הקואופרציה. מבצעת בקואופרטיבים פעולות ביקורת, הדרכה ופיקוח, מייצגת את האגודות בפני רשויות שונות ועוד.
ג) 'מרכז' - ברית פיקוח של הקואופרציה האשראית בע"מ - נוסדה בשנת 1933 כמסגרת לפיקוח ולביקורת של אגודות האשראי המסונפות לברית. ריכזה בעיקר את הפעילות האשראית שמחוץ למסגרת ההסתדרות הכללית, אך סונפו אליה גם אגודות הסתדרותיות כמו 'מסד', המוסד הכספי של הסתדרות המורים (עד שנת 1977) ואגודות הלוואה וחיסכון.
ד) ברית פיקוח הקואופרציה הצרכנית בע"מ - הוקמה בשנת 1932 במטרה לארגן ביקורת, פיקוח והדרכה משותפים לאגודות הצרכנים (והיצרנים) הקואופרטיביות בארץ ולבצע פעולות תרבותיות וחינוכיות במטרה לפתח ולהפיץ את רעיון האיגוד הקואופרטיבי והעזרה ההדדית.
ה) ברית פיקוח לקופות תגמולים ופנסיה ולאגודות לעזרה הדדית בע"מ - הוקמה בשנת 1943במטרה לפקח אחר פעולותיהן של קופות הגמל והפנסיה אשר היו רשומות כאגודות שיתופיות (להבדיל מקופות הגמל והפנסיה השייכות לבנקים ולגופים כלכליים אחרים).
ו) ברית פיקוח לקואופרציה של הפועלים והפלחים הערבים בע"מ - נוסדה בשנת 1950 ביוזמת המחלקה הערבית שליד הוועד הפועל ובשיתוף פעולה עם המרכז לקואופרציה במטרה לטפח את רעיון הקואופרציה בקרב התושבים הערבים, לאגד את הקואופרטיבים הערביים במסגרת אחת ולסייע בניהולם התקין והיעיל.

בשנת 1974 הופסקה פעילותה של ברית פיקוח לאגודות שיכון בע"מ, אשר הוקמה בשנת 1937 ביוזמת ההסתדרות במטרה לפקח על אגודות השיכון. הברית פיקחה על פעילותן של מאות אגודות שיתופיות לשיכון שהוקמו לפני קום המדינה. בשנות ה-50 וה-60 התפרקו רוב האגודות האלו.