Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-14

התכנס בווינה בהשתתפות 311 צירים. החלטות: כינון מועצת הסוכנות המורחבת לארץ ישראל, שבה יכהנו 150 צירים, מהם 75נציגי ההסתדרות הציונית ו-75 נציגי קיבוצים יהודיים. מכלל נציגי היהדות העולמית הוקצו ליהודי אמריקה 40%. נקבע שקל אחיד (מס אחיד) לכלל הפדרציות והוחלט על עריכת בחירות כלליות לקונגרס הציוני, שבהן ישתתפו משלמי השקלים. נקבע כי ההסתדרות הציונית תהיה אחראית על תקציב החינוך ומוסדות היישוב יתבקשו להשתתף גם במימון התקציב. הקונגרס שלל את תקנות העלייה שפרסם הממשל הבריטי וקרא לביטולן.