Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

יכין-חק"ל

קונצרן לחקלאות ולתעשיה חקלאית בבעלות ההסתדרות הכללית והסוכנות היהודית. הוקם בשנת 1952 עם איחודן של החברות הקבלניות לעבודות חקלאיות 'יכין' ו'חק"ל'. עסק בעיקר בעיבוד מטעים, בנטיעת מטעים חדשים, בשיווק פרי הדר ובתעשיה חקלאית. בשנת 1992 נקלע הקונצרן לקשיים ונמכר לאיש עסקים פרטי.
תאריך: 1927

יכין' הוקמה בשנת 1927 על ידי ההסתדרות הכללית בתקופת משבר העליה הרביעית כמשרד קבלני לביצוע עבודות חקלאיות. החברה נועדה לסייע בכיבוש העבודה העברית במושבות ולספק מקומות עבודה תוך הבטחת תנאי העסקה הוגנים. תחום הפעולה העיקרי של 'יכין' היה ענף ההדרים. לאחר הקמתה העסיקה 'יכין' כ-80 פועלים. בתקופת עליה חמישית, העסיקה והכשירה החברה מאות פועלים, ביצעה עבודות מטע גדולות והגישה עזרה חשובה לקיבוצים ולמושבים בעת הקמתם. 'יכין' ארגנה בחו"ל קבוצות מתיישבים בני המעמד הבינוני, הכשירה עבורם את הקרקע ונטעה עבורם פרדסים. החברה איפשרה בכך התישבותם של מאות משפחות וגם סיפקה מקומות עבודה רבים לתושבי הקיבוצים והמושבים הסמוכים. עבודות הקטיף, אריזת הפרי והמשלוח בוצעו על ידי מחלקות משנה של 'יכין' ובשיתוף פעולה עם גורמים אחרים.

במשך הזמן, עם התפתחותה של 'יכין', הוקמו משרדים קבלניים מקומיים במושבות לשם חדירה לשטחי עבודה שונים וביצוע עבודות חלקיות. בשנת 1942 נוסדה חברת 'חק"ל' (חברה קבלנית לחקלאות), כמפעל משותף של הסוכנות היהודית וההסתדרות, שתפקידיו היו לתאם את עבודת המשרדים המקומיים, לפקח עליהם ולסייע להם בארגון, במימון ובהדרכה מקצועית. בידי חברת 'יכין' נותרו התפקידים של שיווק פרי ההדר, פיתוח התעשיה החקלאית וארגון ההתישבות העממית.

לאחר קום המדינה השתנו מצב העבודה העברית ותנאיה וכן השתנו התפקידים של המוסדות שטיפלו בעניני תעסוקה חקלאית. במקום התפקיד של הרחבת העבודה העברית במשק הפרטי ושמירה על תנאי העבודה, נוצר צורך בפיתוח החקלאות, בקליטת עליה בישובים החקלאיים, ביצירת מקומות עבודה יצרניים ובהכשרת פועלים לעבודה החקלאית לסוגיה. במטרה להתמודד עם התפקידים החדשים הוחלט לאחד את המוסדות הנפרדים שעסקו בעבודה חקלאית. בשנת 1952 התאחדה 'יכין', שעסקה באותה תקופה בעיקר באריזת פרי הדר ובעיבוד פרי הדר לשימורים ולרכז, עם חברת 'חק"ל', שעסקה בעיקר בעיבוד פרדסים, בקטיף פרי הדר ובגידול ירקות וצמחי תעשיה. החברה המאוחדת 'יכין-חק"ל', שהיתה בבעלות שווה של הסוכנות היהודית וההסתדרות, המשיכה לעסוק בעיקר בענף הפרדסנות. תחומי הפעילות של החברה היו: 1) עיבוד מטעים, חלקם של החברה, חלקם בבעלות פרטית. 2) הקמת מטעים חדשים עבור החברה, עבור משקים חקלאיים ועבור משקיעים. 3) שיווק פרי הדר לצריכה מקומית, ליצוא ולתעשיה. 4) תעשיה חקלאית - יצור תרכיזים, מיצים ושימורים לצריכה מקומית וליצוא. 5) הפעלת בתי אריזה ומפעלים ליצור אריזות לתוצרת חקלאית. 6) הקמת משקים להתישבות המעמד הבינוני. 7) גידול ירקות וצמחי תעשיה.

בשנת 1991 נקלעה 'יכין-חקל' לקשיים כלכליים. בשנת 1992, כדי למנוע פירוק ופיטורי עובדים, נמכרה החברה לאיש העסקים הבריטי סמי שמעון.