Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]מרכז לחינוך - המל"ח

הוקם בשנת 1934 והופקד על מערכת החינוך ההסתדרותית. המרכז היה אחראי על בתי הספר והגנים של 'זרם העובדים' וטיפח את תנועות הנוער החלוציות. בשנת 1953 התמזג עם 'המרכז לתרבות' במסגרת 'המרכז לתרבות ולחינוך'.
תאריך: 1934

בעקבות יסוד ההסתדרות הכללית בשנת 1920 החלה הקמתם של בתי ספר של תנועת העבודה. בתחילה טיפלה בבתי ספר אלה 'ועדת התרבות המרכזית' של ההסתדרות, שעסקה בחינוך ילדים ומבוגרים כאחד. בשנת 1931, בעקבות הגידול במספר המוסדות, התלמידים והמורים הקימה מועצת ההסתדרות את 'ועד מוסדות החנוך' והפקידה אותו על הטיפול במוסדות החינוך לילדים. מערכת החינוך ההסתדרותית, שכונתה 'זרם העובדים' כללה פעוטונים וגנים, בתי ספר יסודיים ('בתי חינוך'), בתי ספר תיכוניים או כיתות המשך ובתי ספר מקצועיים. בשנת 1934 שונה שמו של הוועד ל'מרכז לחינוך' (המל"ח).

בשנת 1925 הכירה ההסתדרות הציונית ב'זרם העובדים' כזרם חינוכי שווה ערך לזרמי החינוך האחרים בארץ ישראל: הכללי והדתי. למרות הכרה זאת התנכרו הרשויות המקומיות וממשלת המנדט ל'זרם העובדים' וקיפחו את מוסדותיו בקבלת תקציבים. 'המרכז לחינוך' מילא תפקיד מרכזי במאבק של הזרם על קיומו. בשנת 1937 העביר 'המרכז לחינוך' את האחריות המינהלית והכספית על 'זרם העובדים' לוועד הלאומי, במטרה לאפשר את קיומו מבחינה כלכלית וכדי להדוף את ההתנכלויות מצד הגורמים השונים.

'המרכז לחינוך' נשאר אחראי על קביעת תכני הלימודים בחינוך ההסתדרותי, תוך הדגשת החינוך לעבודה, להתישבות, לאהבת הארץ ולידיעת הארץ. במוסדות הזרם הושם דגש על טיפוח ערכים חברתיים, מסורת החגים, חברת ילדים עצמאית ועוד. בשיטות הלימוד התגבשו שתי גישות: האחת - של למידה לפי נושאים; השניה - של למידת חומר הלימודים המקובל תוך הדגשת הצד התכליתי-מגמתי. במהלך הזמן התבססה השיטה הסינתטית של למידה בעזרת חומר הלימודים המקובל תוך הסתייעות בשיטת הנושאים המרכזיים.

החינוך ההסתדרותי חינך להתישבות, ולכן לתנועות הנוער החלוציות היה מקום מרכזי בו. 'זרם העובדים' עודד את חניכיו להצטרף לתנועות הנוער, כל אחד על פי בחירתו האישית. 'המרכז לחינוך' פיתוח גם כלי עזר חינוכיים שונים: הביטאון 'אורים להורים', בטאונים חינוכיים ופדגוגיים למורים, סמינרים להורים, ועדי הורים מאורגנים במוסדות החינוך ועוד.

בשנת 1953, עם הפעלתו של חוק חינוך ממלכתי ומיזוגו של 'זרם העובדים' בחינוך הממלכתי הכללי, מוזגו בהסתדרות 'המרכז לחינוך' ו'המרכז לתרבות' והוקם 'המרכז לתרבות ולחינוך'.