Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]אינטרנציונל הראשון

נוסד בלונדון בשנת 1864 כהתאגדות בינלאומית ראשונה של פועלים. בין יוזמיו המרכזיים היה קארל מארקס, שאף ניסח את עקרונותיו.
תאריך: 1864

פירוש המילה "אינטרנציונל" בגרמנית הוא בינלאומי. משמעותה בהקשר הפוליטי הוא ארגון בינלאומי של פועלים. את משמעותה בהקשר הפוליטי קיבלה מילה זו למעשה עם כינוסו של האינטרניונל הראשון. כאשר נתכנס בלונדון האינטרנציול הראשון היתה סיסמתו "פועלי כל העולם התאחדו". מן הסיסמה הזו ומתוך פרוש המילה, אפשר ללמוד על השאיפות הבינלאומיות של תנועת הפועלים. גם סיבת כינוסו - הבעת סולידריות של פועלי אנגליה וצרפת עם פועלי פולין בעקבות הדיכוי הרוסי האכזרי של המרד בפולין - מצביע על אותה שאיפה בינלאומית.

העקרונות האידיאולוגיים אותם ניסח קארל מארקס היו: על הפועלים עצמם לדאוג לשחרורם; מטרת המאבק הפועלי היא ביטול המעמדות; כדי להשיג שחרור כלכלי על הפועלים להקים תנועה פוליטית משל עצמם; פועלי הארצות השונות מחוייבים לעזור אלו לאלו במאבקיהם המעמדיים; לצורך השגת מטרות אלה דרושה התאגדות בין-לאומית שתתאם את המאבק ותנהיג אותו.

האינטרנציונל הראשון היה רווי עימותים רעיוניים ומחלוקות אידיאולוגיות. תרמו להחלשתו תבוסת הקומונה הפריסאית בשנת 1871 ורדיפת הסוציאליסטים הגרמנים על ידי הקנצלר הגרמני, ביסמארק. בשנת 1876 חדל האינטרנציונל הראשון לפעול.