Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועד לאומי לכנסת ישראל

המוסד העליון של היישוב היהודי המאורגן בארץ בתקופת המנדט הבריטי. נבחר על ידי אסיפת הנבחרים ופעל בשמה. הוכר על ידי ממשלת המנדט כנציגו הרשמי של הציבור היהודי בארץ בתחומי הדת, החינוך, העזרה סוציאלית והבריאות. ישיבתו בראשונה של הועד הלאומי נערכה באוקטובר 1920.

הוועד הלאומי מנה 38 חברים שמונו על פי מפתח המפלגות והסיעות באסיפת הנבחרים, שבמסגרתה נבחרו חבריו. לוועד הלאומי היתה זכות מוגבלת להטיל מיסים לשם מימון פעולותיו. הוועד הלאומי טיפל בארגון הקהילות, העיריות והמועצות המקומיות העבריות, ובימי מלחמת העולם השנייה היה מעורב בהתנדבות לצבא, בדאגה למשפחות המגוייסים ובקליטתם של החיילים המשוחררים. הרבנות והקהילה הדתית היו נתונות לפיקוחו של הוועד הלאומי. בראש הוועד הלאומי עמדו דוד ילין (1929-1920), פנחס רוטנברג (1931-1929), יצחק בן-צבי (1944-1931) ודוד רמז (1948-1944). עם הקמתה של מדינת ישראל הועברו תפקידי הוועד הלאומי לסמכותה של הממשלה.