Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]נוער העובד והלומד (תנועת)

תנועת נוער ישראלית, הוקמה בשנת 1959 עם איחודן של תנועות הנוער 'הנוער העובד' ו'הבונים-התנועה המאוחדת'.
תאריך: 1959

'הסתדרות הנוער העובד', הוקמה בשנת 1924 על ידי בני נוער עובדים, שהתאגדו במסגרת ההסתדרות הכללית במטרה לשמור על זכויותיהם. בהמשך השתנה אופיה של התנועה, נקלטו בה בנים של חברי ההסתדרות, והיא הפכה לתנועת נוער חלוצית שבוגריה הקימו ישובים רבים והשלימו אחרים.

'התנועה המאוחדת' הוקמה בשנת 1945 כאשר פלג מתנועת 'המחנות העולים' התאחד עם תנועת 'גורדוניה-המכבי הצעיר'. בשנת 1954 התאחדה 'התנועה המאוחדת' עם תנועת 'הבונים' העולמית במסגרת 'תנועת הבונים-התנועה המאוחדת'. שתי התנועות ('הבונים' ו'התנועה המאוחדת'), בתחילה בנפרד, ובהמשך בשיתוף פעולה, הקימו והשלימו ישובים רבים.

בשנת 1959 התאחדו 'הנוער העובד' ו'התנועה המאוחדת' והוקמה 'הסתדרות הנוער העובד והלומד'. התנועה החדשה המשיכה לפעול במסגרת ההסתדרות הכללית. סיסמת התנועה היא: 'לעבודה ולהגנה לשלום-עלה והגשם'. ערכי היסוד שמנחים את התנועה הם: ציונות, סוציאליזם, שלום ודמוקרטיה. התנועה בפועלת ברוח היעדים הציונים-סוציאליסטיים של תנועת העבודה הציונית. 'במעלה', בטאון תנועת 'הנוער העובד' הפך בשנת 1959 לבטאונה של 'הסתדרות הנוער העובד והלומד' (בשנת 1996 הפסיק העיתון לצאת לאור).

'הסתדרות הנוער העובד והלומד' כללה חטיבה מקצועית של נוער עובד וחטיבה חינוכית שכללה: א. נוער משכונות ועיירות פיתוח, שהתחנך על ידי מדריכים עירוניים שכירים, כשהדגש על פעילות תנועתית עירונית; ב. נוער מהישוב הוותיק יותר, שהתחנך על ידי מדריכים שליחים מהתנועה הקיבוצית, כשהדגש על התגייסות לנח"ל והליכה להתיישבות. בחטיבה החינוכית נכללה גם חטיבת ההתיישבות העובדת, שבה כל זרם התיישבותי: יהקיבוץ המאוחד', 'איחוד הקבוצות והקיבוצים' ו'תנועת המושבים' - ניהל פעילות נפרדת בחטיבה משלו. שתי החטיבות, המקצועית והחינוכית חינכו את חבריהן לחלוציות ולהגשמה שהתבטאה בעיקר בהכשרת גרעיני נח"ל, שהצטרפו לישובים קיימים או הקימו נקודות התיישבות חדשות. בראשית שנות השמונים התאחדו שתי החטיבות, המקצועית והחינוכית, והתפתחה פעילות חינוכית משותפת. החל משנות התשעים החלו גרעינים של התנועה להתיישב גם בערים, בעיקר בשכונות מצוקה ובעיירות פיתוח, לנהל צורות שונות של חיים שיתופיים ולקיים פעילויות חינוכיות וחברתיות בקהילה.

כיום מפעילה התנועה כ-400 סניפים, קינים ומועדונים ברחבי הארץ. בתנועה פעילים כ-30,000 חניכים יהודים, ערבים ודרוזים. בתנועה חברים נערים עובדים ולומדים מהעיר, מהקיבוץ ומהמושב, נוער מנותק ונוער עולה.

בהסתדרות 'הנוער העובד והלומד' אגף לאיגוד מקצועי לנוער עובד, שהוא הארגון היציג של הנערים העובדים. האגף דואג לארגון, לליווי מקצועי ולהגנה על זכויותיהם ומקיים עבורם מערכת של הכשרה מקצועית, פעילות תנועתית (מחנות, טיולים וסמינרים) והבראה. האגף מסייע לאלפי נערים ונערות, אשר נשרו ממעגל הלימודים והעבודה במגזר היהודי והערבי, ומפעיל מרכזי למידה בערים הגדולות. האגף מסייע לאלפי נערים ונערות, אשר נשרו ממעגל הלימודים והעבודה במגזר היהודי והערבי, ומפעיל מרכזי למידה בערים הגדולות.

כיום מנהלת התנועה בערים, בישובי הפריפריה, בחטיבת בני המושבים והקיבוצים, ובמגזר הערבי והדרוזי פעילות חינוכית מגוונת וענפה  הכוללת סמינרים והשתלמויות, מחנות וטיולים לצד העשייה המקומית היומיומית. האגף לחינוך והדרכה מחנך להגשמה מעשית של ערכי התנועה, - באמצעות חוות ההכשרה וקומונות הבוגרים, המסיימים את מסלול הנח"ל. משימתה של התנועה היא לפתח דגמי חיים שיתופיים נוספים לקיבוץ, לסייע למגזרים חלשים, לקלוט את רבבות בני הנוער העולים ולהמשיך את המאבק על דמותה של החברה הישראלית.