Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]מגבית להתגיסות ולהצלה

מגבית שהוקמה בשנת 1942 במטרה לממן הוצאות של הישוב בתקופת המלחמה של הישוב ופעולות ההצלה וסיוע ליהודי אירופה. בתום המלחמה שימשו כספי המגבית למימון 'הבריחה', ההעפלה והפעילות של ה'הגנה' בתקופת המאבק.
תאריך: 1942

בקיץ 1942 הקים הוועד הלאומי את 'מגבית ההתגייסות', מפעל לאיסוף תרומות בכסף ובימי עבודה של היישוב העברי בארץ ישראל. התרומות נועדו לממן את ההוצאות הכרוכות בהשתתפותו של הישוב במלחמה, לסייע למשפחותיהם של המתנדבים לצבא הבריטי ותרום לרווחתם של החיילים עצמם. באפריל 1943 בעקבות הידיעות על השואה באירופה שינתה המגבית את שמה ל'מגבית להתגייסות ולהצלה' וחלק מהכספים הועברו לפעולות של הצלה וסיוע ליהודי אירופה. בתום המלחמה הופנו הכספים למימון מפעלי 'הבריחה' וההעפלה ולסיוע לחיילים שהשתחררו מהצבא הבריטי. בתקופת המאבק בבריטים שימשו כספי המגבית למימון פעילותה של ה'הגנה'. בראש המגבית עמד אהרן ברט. במהלך שש שנות פעילותה אספה מגבית ההתגייסות וההצלה סך של 7.2 מיליון לא"י.