Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

גורדוניה

תנועת נוער ציונית עולמית שנקראה על שם אהרן דוד גורדון. חבריה דגלו בהגשמת רעיון העבודה העצמית, בהתיישבות חקלאית, בהומניזם, במתן דגש ליחיד ובחינוך להחייאת השפה והתרבות העברית.
תאריך: 1924

תנועת נוער ציונית עולמית על שם אהרן דוד גורדון. נוסדה בשנת 1925 בגליציה וחבריה החלו לעלות ארצה בשנת 1929, רובם במסגרת תנועת "החלוץ". מבחינה רעיונית דגלו ב"דת העבודה", הזדהו עם מפלגת "הפועל הצעיר" והאמינו כי יש לייסד את הישוב היהודי והמולדת בארץ ישראל, תוך הדגשת ערך העבודה העצמית, חינוך האדם להגשמה ולציונות עובדת, וכן החייאת השפה והתרבות העברית. הם שאפו להקים קבוצות קטנות לפי הדגם של דגניה. בשנת 1929 הקימו את קבוצתם הראשונה בחולדה. איגוד גורדוניה, ריכז את קבוצות גורדוניה במסגרת אחת. בשנת 1934 הצטרפו קבוצות גורדוניה ל"חבר הקבוצות" והקימו את כפר-החורש ורמת-דוד. בשנת 1941 התאחדה גורדוניה הארץ-ישראלית עם תנועת "מכבי הצעיר" ובשנת 1945 ביחד עם קבוצה של "המחנות העולים" הקימו את "התנועה המאוחדת" שהתאחדה מאוחר יותר עם "הנוער העובד". פנחס לבון נודע כמנהיגה הבולט.