Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]איחוד העולמי

מפלגה ציונית סוציאליסטית עולמית. הוקמה בשנת 1932 בעקבות האיחוד בין 'הברית העולמית של פועלי ציון - צ"ס' ל'התאחדות'. המפלגה מילאה תפקיד חשוב בהסתדרות הציונית העולמית ובמוסדותיה. בשנת 1968 התאחדו 'האיחוד העולמי' ו'הברית העולמית של 'אחדות העבודה-פועלי ציון'והקימו את תנועת העבודה הציונית העולמית.
תאריך: 1932

באוגוסט 1932 התכנסה בדנציג ועידה של נציגי המפלגות 'ברית הפועלים הסוציאליסטית העולמית פועלי ציון - צ"ס' ו'מפלגת העבודה הציונית העולמית התאחדות'. המתכנסים הקימו מפלגה משותפת בשם 'האיחוד העולמי'. מטרותיה של המפלגה המשותפת היו: הגשמת הסוציאליזם בעולם, הקמת חברת עובדים יהודית סוציאליסטית בארץ ישראל, השגת שוויון זכויות ליהודים בארצות הגולה, אוטונומיה לאומית בארצות בהן קיים ריכוז יהודי גדול, הגדלת היקף העבודה הפרודוקטיבית בכל שדרות העם היהודי.

'האיחוד' היה חבר בהסתדרות הציונית העולמית וכן גם באינטרנציונל הסוציאליסטי. מפלגות ארציות של 'האיחוד' היו קיימות בארצות שונות, שבהן יש היו קהילות יהודיות ניכרות. בארץ ישראל, המפלגה המסונפת ל'איחוד' היתה מפא"י. בשנת 1932 היו מאורגנים במסגרת מפלגות 'האיחוד' יותר מ-40,000 חברים, הסתדרויות נוער הקשורות למפלגות 'האיחוד' אלה וארגוני פועלים בארצות הברית ובאירופה. בשנת 1933, בבחירות לקונגרס הציוני ה-19 קיבלה רשימת 'האיחוד העולמי' כ-226,000 קולות.

לפני מלחמת העולם השניה היתה המפלגה בפולין הגדולה במפלגות 'האיחוד' שבגולה. בעקבות מלחמת העולם השנייה והשמדתה של מרבית יהדות אירופה שונה הרכבו של 'האיחוד' והמפלגה בארצות הברית היתה לגדולה במפלגות התנועה. עד שנת 1935 שכן מרכזה של המפלגה בוורשה, ואז הועבר לתל-אביב. בשנת 1934 התכנסה בוורשה ועידת 'האיחוד' הראשונה (לאחר ועידת ההקמה). בשנת 1939 התכנסה בז'נבה ועידה נוספת, אשר לא סיימה את עבודתה בשל התקרבות המלחמה. אחרי המלחמה, בדצמבר 1946, התכנסה בבאזל הוועידה העולמית השניה. בוועידה הראשונה לאחר קום המדינה, שנערכה בשנת 1951 בתל אביב, קבע 'האיחוד' כמטרת הציונות את השאיפה לגאולת העם היהודי בקיבוץ גלויות במדינת ישראל. ביחס לגולה, דגל 'האיחוד' בארגון חיי העם היהודי על יסודות דמוקרטיים, הגנה על זכויותיו והשתתפות במפעלי עזרה וסעד.

ל'איחוד' היתה השפעה רבה במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית. היתה לו נציגות חשובה במוסדות ההסתדרות, בעיקר בוועד הפועל הציוני ובהנהלה הציונית. 'האיחוד' היה חבר פעיל באינטרנציונל הסוציאליסטי והשתדל להפיץ מידע על הציונות וההתישבות העובדת ובכך לרכוש את אהדתו של ציבור הפועלים העולמי למפעל הציוני.

בינואר 1968 התאחדו המפלגות מפא"י, 'אחדות העבודה-פועלי ציון' ורפ"י והקימו את מפלגת העבודה הישראלית. בעקבות איחוד זה התאחדו גם 'האיחוד העולמי' (המפלגה העולמית של מפא"י) ו'הברית העולמית של אחדות העבודה-פועלי ציון' (המפלגה העולמית של 'אחדות העבודה-פועלי ציון') והקימו את תנועת העבודה הציונית העולמית.