Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

קפא"י (קופת פועלי ארץ ישראל)

קרן שהוקמה בשנת 1910 על ידי מפלגת 'פועלי ציון' במטרה לסייע לעלייתם של פועלים יהודים לארץ ישראל ולתמוך בקליטתם. קפא"י פעלה בתקופת עליה שניה ושלישית ובשנת 1925 הועברה לרשות הסתדרות העובדים.
תאריך: 1910

בוועידה העולמית של מפלגת 'פועלי ציון' שנערכה בקראקוב בדצמבר 1909 הוחלט על הקמתה של קפא"י. הקופה הוקמה במטרה לסייע לעליתם של פועלים יהודים לארץ ישראל ולקליטתם מבחינה כלכלית, חברתית ותרבותית. אנשי 'הפועל הצעיר' התנגדו לקופה, מפני שהוקמה על ידי המפלגה היריבה במטרה לחזק את השפעתה על ציבור הפועלים, ובשל התנגדותם העקרונית לפילנטרופיה. 'הבלתי מפלגתיים' התנגדו גם הם לקופה.

בוועידה הראשונה של הסתדרות פועלי יהודה הכירו המתכנסים בצורך בקיומה של קופת פועלי ארץ ישראל, אך דרשו שהקופה תהיה אל-מפלגתית, שתנוהל על ידי ועדה שתיבחר  על ידי פועלי ארץ ישראל, ושהקופה תמומן אך ורק על ידי הפועלים בארץ ישראל. בסופו של דבר החליטו המתכנסים להשתתף בקפא"י הקיימת ולהתאימה לדרישותיהם. בוועידה השניה של הסתדרות פועלי יהודה הוחלט להרחיב את פעילות הקופה לשותפות על פועלים בחו"ל, כאשר ההנהלה תישאר בידי פועלי ארץ ישראל.

בשנת 1912 הקימה הברית העולמית של 'פועלי ציון' את משרד העבודה שלה בארץ ישראל במימון קפא"י. פעולתה הראשונה, הקמת לשכת עבודה, עוררה התנגדות מצד פועלי יהודה שראו בכך נסיון לתחרות מפלגתית בפעילותה של הסתדרות פועלי יהודה. בעקבות הוויכוח הוחלט בשנת 1913 בוועידה העולמית של 'פועלי ציון' לסגור את לשכת העבודה.

בתקופת עליה שניה הקימה קפא"י לשכות יעוץ, תמכה בקבוצות קבלניות ובקואופרציה וסייעה להוצאת בטאון 'פועלי ציון', 'האחדות'. בתקופת מלחמת העולם הראשונה סייעה קפא"י בארגון עבודות ציבוריות, בהקמת קבוצות פועלים לעבודה בגני ירק, בהקמת מטבחי פועלים, בהגשת עזרה רפואית, בהקמת הקבוצות בגליל ועוד. בתקופת העליה השלישית
סייעה קפא"י בהקמת קואופרטיבים ועזרה להקים בסמוך לתל אביב את שכונת הפועלים הראשונה - 'שכונת ברוכוב' (כיום בגבעתיים). קפא"י עבדה בשיתוף פעולה עם 'הליגות למען ארץ ישראל העובדת' שפעלו בארצות הגולה. בשנת 1925 הועברה הקפא"י לרשות הסתדרות העובדים הכללית.