Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

רביזיוניסטים [התנועה הרביזיוניסטית]

תנועה פוליטית שהוקמה על ידי זאב ז'בוטינסקי. הרביזיוניסטים דרשו מן התנועה הציונית להצהיר באופן ברור שמטרת הציונות היא להקים מדינה יהודית משני עברי הירדן ולתבוע מממשלת בריטניה ליישם באופן מיידי את הצהרת בלפור.
תאריך: 1923

שם התנועה נגזר מן התביעה שהעלו ל'רביזיה' - בחינה מחדש, שינוי במדיניות הציונית, כפי שהותוותה על ידי נשיא ההסתדרות הציונית, חיים וייצמן. התנועה הרביזיוניסטית דרשה לתבוע מהבריטים הקמת מליציה צבאית גלויה ומוכרת וטיפוח המשק הקפיטליסטי על ידי בניית ערים והקמת תעשייה הנשענת על יוזמות של המעמד הבורגני. בשנת 1923 פרש ז'בוטינסקי מן ההנהלה הציונית. בתחילה הקים את תנועת הנוער בית"ר (ברית יוסף תרומפלדור) בריגה ב-1923 ובשנת 1925 הקים את ברית הציונים הרביזיוניסטית - הצה"ר והיה לנשיאה. גוף זה פעל כמפלגה במסגרת ההסתדרות הציונית עד לפרישתו ממנה בשנת 1935 והקמת ההסתדרות הציונית החדשה - הצ"ח. בשנת 1951 התאחדו ותיקי הרביזיוניסטים עם מפלגת 'חרות' ורשימה זו הקימה את 'חרות-הצה"ר העולמית', כמסגרת לכל התנועות הקשורות ב'חרות'.