Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

עבודה עצמית

עקרון מרכזי של תנועת העבודה, שנטבע בתקופת העלייה השנייה ולפיו על כל עובד להשתכר לפרנסתו מיגע כפיו, בעבודה עצמית ולא נצלנית.

אחד מרעיונות היסוד של תנועת העבודה הארצישראלית היה שזכותו של העם על אדמתו נרכשת באמצעות עבודתו העצמית בה. ההתיישבות הפועלית החקלאית לגווניה שאפה ליישם את עקרון העבודה העצמית כחלק מרכזי בהווייתה ובאורחות חייה. גישת העבודה העצמית טופחה במסגרת ההסתדרות הכללית, בתנועת 'החלוץ' ובתנועות הנוער.