Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

בחרות סוציאליסטית עברית

המשמרת הצעירה של מפלגת אחדות העבודה ומשנת 1930 של מפא"י. הוקמה ב-1926 כמסגרת לפעילות פוליטית עבור בוגרי תנועת הנוער העובד לצעירים בגילאים 17 עד 23.
תאריך: 1926

הפעילות החינוכית בתנועה התמקדה בפעילות בתחום הסוציאלי והיא שאפה לחנך את בוגריה להגשמה בהתיישבות העובדת ולהיות מעורבים בפעילות פוליטית בערים. הבחרות השתייכה לאינטרנציונל הנוער הסוציאליסטי והיתה בקשר עם תנועת "דרור" בחו"ל. בתום מלחמת העולם השנייה פסקה פעילותה של הבחרות. המשמרת הצעירה במפא"י באה במקומה ונותרה כמסגרת ארגונית מפלגתית עבור צעירים גם לאחר הקמתה של מפלגת העבודה הישראלית.