Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

אוון רוברט

מאבות תנועת הפועלים האנגלית, חלוץ החקיקה הסוציאלית ותנועת הקואופרציה.
תאריך לידה:   1771
תאריך פטירה:   1858

מקום לידה:      אנגליה

רוברט אוון (1771-1858)

קישורים לאתרים:

פעולתו החברתית נשענה על השקפתו כי נסיבות החיים הן המעצבות את האדם, על כן שינוי נסיבות אלו ישנה את טבעם של בני האדם שנפגם בשל הסבל והמחסור.

כבעל מפעל טקסטיל בניו-לנארק, סקוטלנד פעל להטבת תנאי חייהם ועבודתם של פועליו: העלה את שכרם (ביחס לנהוג בענף זה), קיצר את יום עבודתם, דאג להם למגורים וכן למסגרות חינוך (גן ובית ספר יסודי).

אוון האמין כי מצוקתם של הפועלים בעידן התעשייתי נוצרה בשל התחרות בין כוח עבודה אנושי לכח עבודה מיכני. לשם התמודדות עם בעיות אלו הציע אוון ליצור מערכת קומונלית שתתבסס על ערבות הדדית: קומונות חקלאיות המקיימות בתוכן שותפות ייצרנית מלאה ושותפות צרכנית חלקית. מאחר ורעיונותיו לא זכו להדים רחבים באנגליה, כפי שציפה, החליט להעתיק את נסיונותיו ליבשת אמריקה. ראשונת הקומונות שהקים, בשנת 1825, נקראה "הרמוניה החדשה". קמונה זו התקיימה במשך שלוש שנים אך התפוררה לבסוף בשל בעיות חברתיות.

נסיונותיו הקומונלים של אוון כשלו, ואף כילו את מרבית הונו. עם שובו לאנגליה עמד אוון בראש איגוד הפועלים הארצי הראשון למשך זמן קצר ואף יזם את חקיקת חוקי העבודה הראשונים, בהם החוק לאיסור עבודת ילדים.