Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

יבנאלי שמואל (ורשבסקי)

מראשי תנועת העבודה. השתתף בהקמתה של אחדות העבודה, ההסתדרות הכללית ומפא"י. פעל להעלאת יהודי תימן בתקופת העלייה השניה.
תאריך לידה:   1884
תאריך פטירה:   1961

מקום לידה:      אוקראינה
תאריך עליה:   1906
מראשי תנועת העבודה. איש העלייה השניה. ממיסדי הסתדרות החקלאים ביהודה. ממקימי אירגון "החורש". נשלח בשנת 1911, בשליחות המשרד הארץ ישראלי לתימן, בכדי לארגן את עלייתם של יהודיה ארצה. התנדב במלחמת העולם הראשונה לגדוד העברי. לאחר המלחמה השתתף בהקמתה של "אחדות העבודה", ההסתדרות הכללית ומפא"י.


ספרים שכתב:

- יבנאלי שמואל, "בבקרה של תנועה: לקט מאמרים לתולדות "חיבת ציון"", תל אביב: המרכז לתרבות, תרצ"ט.
- יבנאלי שמואל, "בנגוהות הימים: קבוצת מאמרים", תל אביב: עם עובד, תשי"א.
- יבנאלי שמואל, "כתבים", תל אביב: עם עובד, תשכ"א-תשכ"ב 1961.
- יבנאלי שמואל, "מסע לתימן: בשליחות המשרד הארץ-ישראלי של ההסתדרות הציונית שנות תרע"א-תרע"ב, 1912-1911", תל אביב: עיינות, תשכ"ג 1963.
- יבנאלי שמואל, "ספר הציונות: תקופת חיבת-ציון", ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"א 1961.
- יבנאלי שמואל, "עלית היסוד: 70 שנה ליסוד המושבות הראשונות", תל אביב: עם עובד, תשי"ב.

ספרים אודותיו:

- שמעון קושניר, "הרואה למרחוק: פרקי-עלילה מחיי שמואל יבנאלי " (1972).
- מאיר יוסף, "התנועה הציונית ויהודי תימן:(שליחותו של יבנאלי לתימן באור חדש)" [התקין וצירף מבוא: יוסף דחוח-הלוי], תל אביב: ספרות אפיקים, תשמ"ג.