Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר אישים

בקר אהרון

מראשי ההסתדרות הכללית, מפעילי מפא"י ומפלגת העבודה. מזכ"ל ההסתדרות בשנים 1969-1961, חבר כנסת.
תאריך לידה:   21-12-1906
תאריך פטירה:   24-12-1995

מקום לידה:      קוברין, בילורוסיה
תאריך עליה:   1924


,בקר בסיור במפעלי חרושת בפתח תקוה

קישורים לאתרים:
Click to enlarge

בקר בסיור במפעלי חרושת בפתח-תקווה

למד ב'חדר מתוקן' בבריסק-דליטא ובגימנסיה הרוסית בוורכנידנייפרוסק. הצטרף ל'צעירי ציון' ולתנועת 'החלוץ'. עלה ארצה בשנת 1925, ועבד כפועל בחקלאות ובבניין. היה פעיל במפלגת 'אחדות העבודה'. לאחר האיחוד של המפלגה עם 'הפועל הצעיר' בשנת 1930 המשיך לפעול במסגרת מפא"י. בשנת 1926 נמנה עם מייסדי תנועת הנוער 'הבחרות הסוציאליסטית' ושימש כמזכיר הראשון של התנועה עד לסוף שנת 1927. אחרי כן היה פעיל במועצות הפועלים של רמת-גן ותל-אביב ומילא תפקידים בכירים: מזכיר מועצת פועלי רמת-גן, מזכיר אגודות מקצועיות בתל-אביב, גזבר מועצת פועלי תל-אביב ועוד. בשנים 1947-1943 היה חבר בהנהלת 'המשביר המרכזי'. במלחמת העצמאות, עמד בראש 'המוסד לאספקה' לצה"ל, ואחרי כן היה מנהל אגף הקניות במשרד הבטחון. בשנים 1961-1949 היה חבר הוועדה המרכזת של ההסתדרות וראש המחלקה לאיגוד מקצועי. בתקופה זאת נבחר מטעם מפא"י לכנסות השלישית והרביעית, אולם התפטר משתיהן כעבור תקופה קצרה. בשנת 1961 מונה למזכ"ל ההסתדרות וכיהן בתפקיד עד שנת 1969.

מלבד פעילותו בהסתדרות כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י ו'המערך' בכנסות החמישית עד השביעית בשנים 1973-1961. בכנסת השביעית היה חבר בוועדת העבודה והרווחה. היה פעיל בארגון העבודה הבינלאומי ושימש כחבר הוועד המנהל שלו בשנים 1971-1957. היה חבר המועצה המייעצת של בנק ישראל בשנים 1978-1954, יו"ר הוועדה הכלכלית של 'המערך' בשנים 1977-1970, חבר משלחת ישראל לעצרות האו"ם בשנים 1970 ו-1972 ויו"ר הוועד המפקח של קופת חולים כללית משנת 1974.


ספרים שכתב:

- בימי שלטון הליבור. תל-אביב, עם עובד, תשי"ג
- במערכה על רמת החיים : לבעיות המדיניות המקצועית והכלכלית. [תל-אביב], ההסתדרות תשט"ו, 1955
- העובד בישראל: 1969-1949. ‫ תל אביב, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - הועד הפועל - המרכז לתרבות ולחינוך, תש"ל
- בשליחות העובד. תל אביב, עם עובד, 1974
- המדיניות המקצועית והכלכלית של ההסתדרות. [תל-אביב], ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, הועד הפועל, המרכז לתרבות ולחינוך, תש"ך 1960
- לקראת שנות השבעים: זמנים משתנים ועקרונות קיימים, צרכי השעה ובחינת הדרך. [צופית], בית ברל, 1969.
- עם הזמן ובני הדור. תל אביב, עם עובד, תשמ"ב 1982