Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר ספרים

אבן שושן צבי (עורך), ההסתדרות, מאסף, ההסתדרות הכללית, תש"ו, 1946

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

אבן שושן, צבי, תנועת הפועלים בארץ ישראל, עם עובד, תל-אביב תשכ"ג-תשכ"ו, 1963

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אבן-שושן ר', הצטרפות הסתדרות המורים להסתדרות העובדים הכללית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, תשנ"ה.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

אבנימלך מוריה, אוצר נעלם: הפנסיה כמנוף כלכלי, גלובס הספריה, ראשון לציון 2003

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

אבנרי שלמה (עורך ומקדים מבואות), דוד בן-גוריון: דמותו של מנהיג תנועת פועלים, עם-עובד, תל-אביב 1988

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

אדמתי מ', במעלה נעורים: הנוער העובד 1924 - 1931, תל אביב 1974

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

איזנשטדט, שמואל, נח, החברה הישראלית, רקע התפתחות ובעיות, מאגנס, ירושלים, 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

אליאב בנימין (עורך), היישוב היהודי בימי הבית הלאומי, כתר, ירושלים, 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

אשכול ד', הנוער העובד - קובץ, תל-אביב תש"י.

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

בארי שבתאי, תיכנון ישוב קיבוצי, תמוז תשי"ג

שייך למדורים:התיישבות, ההסתדרות

ביין אלכס, עליה והתישבות במדינת ישראל, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

ביין, אלכס, תולדות ההתישבות הציונית, מתקופת הרצל ועד ימינו, מהדורה רביעית, רמת גן 1970

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

בן אברם, ברוך; ניר הנרי, עיונים בעלייה השלישית: דימוי ומציאות, יד יצחק בן צבי, ירושלים 1995

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

בן מאיר דב, ההסתדרות, כרטא, ירושלים 1978

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

בן-ארי נחום, לתולדות הקבוצה והקיבוץ בארץ ישראל, המרכז העולמי של החלוץ, תרצ"ד,

שייך למדורים:התיישבות, ההסתדרות

בראלי אבי, בין מרות לשיתוף: המאבק על המיסוד הפוליטי במפא"י 1948-1953, אוניברסיטת תל-אביב,

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

בראלי אבי, קרלינסקי נחום (עורכים), כלכלה וחברה בתקופת המנדט, אוניברסיטת בן-גוריון, המרכז למורשת בן-גוריון, מתוך הסידרה: 'עיונים בתקומת ישראל'. 2003

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, התיישבות, ההסתדרות

ברטל גבריאל, ההסתדרות הכללית: מבנה ופעולות, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הועד הפועל, תל-אביב 1986

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, ההסתדרות

ברסלבסקי משה, תנועת הפועלים הארץ-ישראלית, (4 כרכים) 1966; 1956; 1959; 1962

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גוטהלף יהודה (עורך), דרכה הסוציאלית של ישראל, מאסף, תנועת העבודה הציונית העולמית, גוטהלף, יהודה. ייחודה הסוציאלי של ישראל. 5-13. ‬ וולפנזון, אברהם. לקח הסוציאליזם העולמי. 39-49. ‬1969

שייך למדורים:משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

גולדשטיין יעקוב, מפלגת פועלי ארץ ישראל - גורמים להקמתה, תשל"ה

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גולדשטיין יעקוב, בדרך להגמוניה, מפא"י - התגבשות מדיניותה 1930-1936, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

גורני יוסף, מראש-פינה ודגניה ועד דימונה, שיחות על מפעל הבנייה הציוני, גלי צה"ל- אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, 1983

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף וגרינברג יצחק (עורכים וכותבי המבואות), תנועת העבודה הישראלית: היסודות הרעיוניים, המגמות החברתיות והשיטה הכלכלית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1997

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גורני יוסף, בראלי אבי וגרינברג יצחק (עורכים), מחברת עבודה לארגון עובדים: לקט מאמרים על הסתדרות העובדים בימי היישוב והמדינה, המרכז למורשת בן-גוריון, קריית שדה-בוקר 2000

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

גלין אמירה והראל אהרון, התפתחויות ותמורות במערכת יחסי העבודה בישראל, מסדה, רמת-גן 1978

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

גלעד זרובבל, ספר הפלמח, ארגון חברי הפלמ"ח והקיבוץ המאוחד, תשי"ג (2 כרכים).,

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גלעדי דן, היישוב בתקופת העליה הרביעית 1924-1929, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

גרוס נחום, לא על הרוח לבדה, עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל בעת החדשה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תש"ס

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרוס נחום, גרינברג יצחק, בנק הפועלים: חמישים השנים הראשונות 1921-1971, עם עובד, תל-אביב 1994

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, שכר שיוויוני בהסתדרות: גלגולי דרגת המשכורת המשפחתית בשנים 1924-1954, יד טבנקין, אפעל 1988

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, מחברת עובדים למשק עובדים: התפתחות רעיון חברת העובדים בשנים 1920-1929, פפירוס, תל-אביב 1987

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק, אנטומיה של משבר ידוע מראש, קריסת חברת העובדים בשנות השמונים, תל-אביב 2004

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג יצחק (עורך וכותב המבואות)., רעיון חברת העובדים: מדוד בן-גוריון עד פנחס לבון, עם עובד, תל-אביב 1989

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, ההסתדרות

גרינברג לב, ההסתדרות מעל הכל, נבו, ירושלים 1993

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

דינור, בן ציון ו-סלוצקי, יהודה (עורכים), ספר תולדות ההגנה, הספריה הציונית, מערכות,עם עובד, תשט"ו-תשל"ב (3 ספרים ב-8 כרכים),

שייך למדורים:היסטוריה, תנועות נוער, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

דניאל אברהם, הקואופרציה: חזון והגשמה, עם עובד, תל-אביב 1972

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

הורוביץ דן וליסק משה, מישוב למדינה: יהודי ארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית, עם עובד, תל-אביב 1977

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, ההסתדרות

ז' שקד, השתקפותה של האידאולוגיה הלאומית בעשייה החינוכית של הזרם הכללי וזרם העובדים, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב, 1979

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

כפכפי א', מדינה מחפשת עם - ביטול זרם העובדים בחינוך, תל אביב, 1991

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

לבון, פנחס, בנתיבי עיון ומאבק, ע"ע, תשכ"ח 1968

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

מנוח יהושוע, פרידמן שמחה ויעקב חנן (עורכים), התנועה הקיבוצית בחברה ובמשק הישראלי, ההסתדרות הכללית, 1963

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

מרגלית אלקנה, האיגוד המקצועי בישראל - עבר והווה: מעמדו בהסתדרות ובחברה, רמות, תל-אביב 1994

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

מרחב, פרץ, תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל, ספרית פועלים, 1967

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, ההסתדרות

נאור מ', בתנועה מתמדת - אלבום 60 שנות הנוער העובד והלומד, תל אביב 1984

שייך למדורים:חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

ניר הנרי, הקיבוץ והחברה: הקיבוץ המאוחד, 1933-1923, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ"ד, 1984

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

ניר הנרי, הקיבוץ והחברה 1933-1923, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ"ד, 1984

שייך למדורים:התיישבות, ההסתדרות

סילברט י', מגמות בהתפתחות הסתדרות המורים 1913-1903, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב תשנ"א.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

סלוצקי, יהודה, מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, תל-אביב 1973

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, פועלות ונשים, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עברון, יוסף, התעשייה הביטחונית בישראל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב 1980

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, הגנה וביטחון, ההסתדרות

עילם, יגאל, ההגנה – הדרך הציונית אל הכוח, זמורה-ביתן-מודן, תל-אביב תשל"ט,

שייך למדורים:היסטוריה, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פורת יהושע ושביט יעקב (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל: המאנדט והבית הלאומי 1917-1947, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, בריאות ורווחה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

פרוור א', דרכו של הטיול לידיעת הארץ תרמ"ח - תרע"ח - ראשיתו של הטיול החינוכי בארץ-ישראל על רקע התפיסות החינוכיות של בתי הספר הראשונים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1992

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, ההסתדרות

צבאג שמואל, עוצמות במערכה: יחסי ההסתדרות וממשלת הליכוד 1977-1984, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 1995

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

צחור זאב, בדרך להנהגת היישוב: ההסתדרות בראשיתה, ירושלים 1982

שייך למדורים:היסטוריה, משק וקואופרציה, מפלגות, התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קדיש א', למשק ולנשק - ההכשרות המגוייסות בפלמ"ח, תל אביב 1995

שייך למדורים:התיישבות, הגנה וביטחון, ההסתדרות

קמחי ד' (עורך),, היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תרפ"ח, ירושלים תרפ"ט.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

קמחי ד', ריקליס ל"י (עורכים), ספר היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תשי"ג, תל-אביב תשט"ז.

שייך למדורים:חינוך, ההסתדרות

רבינוביץ אהרון, יסודות האיגוד המקצועי, עם עובד תש"ב,

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

רבינוביץ אהרן (רוניה), בשרות העובד העברי, תרבות וחינוך, תל אביב 1962
.
שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, התיישבות, ההסתדרות

רשף ש', חינוך חדש בארץ-ישראל תרע"ה-תרפ"ט, תל אביב, 1985

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רשף ש', זרם העובדים בחינוך - מקורותיה ותולדותיה של תנועה חינוכית בשנים תרפ"א-תרצ"ט, תל אביב, 1980

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

רשף ש', י' דרור, החינוך העברי בימי 'הבית הלאומי', 1919 - 1948, ירושלים 1999

שייך למדורים:חינוך, התיישבות, ההסתדרות

שוורץ משה, בערבות בלתי מוגבלת: היסטוריה וכלכלה מדינית בחקלאות הקואופרטיבית של ישראל: מושבים וארגוני קניות - לפני המשבר ובעקבותיו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע 1995

שייך למדורים:משק וקואופרציה, התיישבות, ההסתדרות

שורץ שפרה, קופת חולים, עיצובה והתפתחותה כגורם מרכזי בשרותי הבריאות בארץ ישראל 1937-1911, המרכז למורשת בן-גוריון, שדה בוקר, 1997

שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

שורץ שפרה, קופת חולים, הסתדרות, ממשלה: מהלכים בעיצובה של מערכת הבריאות בישראל 1960-1947, שדה בוקר, המרכז למורשת בן-גוריון, 2000

שייך למדורים:היסטוריה, בריאות ורווחה, ההסתדרות

שירום אריה, מבוא ליחסי עבודה בישראל, עם עובד, תל-אביב 1983

שייך למדורים:משק וקואופרציה, ההסתדרות

שפירא אניטה, המאבק הנכזב: עבודה עברית 1929-1939, תל-אביב 1977

שייך למדורים:היסטוריה, ההסתדרות

מאגר: ספרים (68/307)