Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

אופז אביבה, עולם הסמלים של קהילתנו, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 59, יד בן-צבי, ירושלים, 1991, עמ' 143-126. [מתוך אתר 'סנונית']לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, התיישבות

אופז גד, בין 'הלכה' ל'הגדה' ובין 'דרך' ל'חיים' בהתיישבות הקיבוצית, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 58, יד בן-צבי, 1990, [מתוך אתר 'סנונית'] לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

אופק, אוריאל, 'והייתם לאנשים עברים!' צמיחתה של ספרות -ילדים טבעית בארץ-ישראל', קתדרה לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, חוב 3, 1977, עמ' 116-73 [מתוך אתר יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

איל, אמיר, חדר-בית: אידיאולוגיה ותיכנון בדירת המגורים בקיבוץ, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, 95,, , עמ' 140-119. [באדיבות יד יצחק בן צבי]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

אלבוים דרור רחל, נשים באוטופיות הציוניות, קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה, 66, יד בן-צבי, 1992, עמ' 143-11 לקריאה....

שייך למדורים:פועלות ונשים, תרבות ואמנות

אלבוים-דרור ר', קביעת מדיניות חינוך ותרבות בראי החקיקה, עיונים בחינוך, 10/1980, עמ' 42-5.

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אלמוג ע', דמות הצבר והמאפיינים הסמליים של הטיול, בינוי אומה, (עורכים : ד' יעקובי), , עמ' 102-91

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

אפרת גדעון, מכחולים וטוריות: ראשיתה של אמנות הקיבוץ 1935-1960, סטודיו ,, 26, 1991, עמ' 12-8.

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

ברלוביץ יפה, אפוקליפסה קיבוצית - עיון ביז'אנרי, הרומן הסידרתי "אגדות המקום" לצבי לוז, מאזניים, ס"ו ( 3 ), , עמ' 58-54

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

ברלוביץ יפה, האישה בספרות-הנשים של העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 54, יד בן צבי, 12/1989, עמ' 124-107 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, פועלות ונשים, תרבות ואמנות

גינוסר, פנחס, הריונו, לידתו, חייו ומותו של הירחון האדמה, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1993, עמ' 269-224. לקריאה....

שייך למדורים:מפלגות, תרבות ואמנות

הכהן אליהו, ארץ חמדת אבות, אין זו אגדה: ציונות - הסיפור והמעשה, משכל, 1997, עורך: יואל רפל [מתוך אתר תולדוט] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

הכהן אליהו, שירת המושבות, עת-מול: עיתון לתןלדות ארץ ישראל ועם ישראל, יד יצחק בן צבי, 1978, גל' 3 (17) [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

הלחמי, יוסף, ראשית הסרט העלילתי בארץ ישראל, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 67 , יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 190-188. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

הר ציון נחומי, ארץ חמדת אבות, אין זו אגדה: ציונות - הסיפור והמעשה, משכל, 1997, (ערך: יואל רפל) [מתוך אתר 'תולדוט'] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער

הר-ציון נחומי, מעל המגדל על שירי הזמר של תקופת 'חומה ומגדל' ועל האופרה העברית הראשונה 'דן שומר', ימי חומה ומגדל 1936 - 1939, יד יצחק בן צבי, 1987, 193 - 204 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

זעירא, מוטי, ההתיישבות העובדת וזיקתה לתרבות היהודית - ניתוח תרבותי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 580-539. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני). [באדיבות מכון בן גוריון]. לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, התיישבות

חלמיש, אביבה, אקסודוס: הסרט ששינה את ההיסטוריה, קונלונע וזיכרון - יחסים מסוכנים?, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, , (ערכו: חיים בראשית, שלמה זנד ומשה צימרמן) [מתוך אתר תולדוט]. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

כהן, איילת, ראשית הקולנוע הארצישראלי כמשקף רעיונות התקופה, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 61, יד יצחק בן צבי, 1991, [מתוך אתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

נאור מרדכי, דבר (1996-1925) - עשרה "אבות מייסדים", קשר, 20, המכון לחקר העיתונות היהודית, 1996, עמ' 32-21 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

ניר הנרי, מרות ומנהיגות: גוני ארגון ואידיאולוגיה בתנועות הקיבוציות, 1942-1935, יהדות זמננו, שנתון לעיון ולמחקר, 7, האוניברסיטה העברית ירושלים, , עמ' 66-73

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ניר הנרי, מיהו חלוץ? גילגולים סמנטיים של המינוח החלוצי, מהעליה השניה עד 1939, טורא, אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל, ב', אורנים, הקיבוץ המאוחד, 1992, עמ' 248-228

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

ניר הנרי, חלוצים וחלוציות במדינת ישראל: היבטים סמנטיים והיסטוריים, 1956-1948, עיונים בתקומת ישראל, ב', , עמ' 140-116

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

פישלר ב"צ, הנחלת הלשון בימי העלייה ההמונית, מ' נאור (עורך), עולים ומעברות, 1952-1948, ,

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך

פישמן, אריה, דת והצלחה משקית בקיבוץ הדתי, קתדרה לתולדות ארץ-ישראל וישובה, גל' 68, יד יצחק בן צבי, 1993, עמ' 139-127 [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

פישמן, אריה, הקולקטיב הסוציאליסטי - הלכתי, הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910, מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב., 2006, עמ' 594-581. (עורכים: אביגיל פז-ישעיהו ויוסף גורני) . לקריאה....

שייך למדורים:תרבות ואמנות, חינוך, תנועות נוער, התיישבות

צמרת צ', בן-ציון דינור בין 'ממלכתיות' ל'תנועתיות', אתגר הריבונות - יצירה והגות בעשור הראשון למדינה, 1990, עמ' 45 - 61.

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

צמרת צבי, גורדון וברנר : לדמותם של שניים מ'נותני התורה' של העלייה השנייה העובדת, העלייה השניה, 1903-1914 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר, יד יצחק בן צבי, , (עורך: נאור מרדכי). לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

קאופמן חיים, מכבי מול 'הפועל' " היווצרותו של הפילוג הפוליטי בספורט הארץ-ישראלי, תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים, יד יצחק בן צבי, , (עורכים: קאופמן חיים וחריף חגי) לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

קשת שולה, "אומנות החיים" או אומנות הביטוי של החיים, על צבי שץ, המספר הראשון של הקבוצה, לספר את הקיבוץ, ספרית פועלים, 1990, עמ' 65-47. (עורכים: שמעון שור ולאה הדומי).

שייך למדורים:תרבות ואמנות, התיישבות

שביט זהר, התפתחות כתבי העת והעיתונות, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, 1998, עמ' 198-123

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט זהר, התפתחות המו"לות העברית בארץ-ישראל, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, 1998, עמ' 262-199

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט יעקב, 'מעמדה של התרבות בתהליך יצירתה של חברה לאומית בארץ-ישראל, עמדות יסוד ומושגי יסוד, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, 1998, עמ' 30-9

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט יעקב, 'רוח צרפת' ו'תרבות צרפת' ביישוב היהודי בארץ-ישראל (1914-1882), קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, גל' 62, יד יצחק בן צבי, 1991, עמ' 53-37. [מאתר סנונית] לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, התיישבות

שביט יעקוב, תרבות צרפתית והשפעתה בתק' העלייה הראשונה, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 62, , לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שביט, זהר, עלייתם ונפילתם של המרכזים הספרותיים באירופה ובאמריקה והקמת המרכז בארץ-ישראל, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1994, עמ' 477-422. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שחר נתן, השיר הארצישראלי - התהוותו, צמיחתו והתפתחותו בשנים 1949-1882, תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה - בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים ומוסד ביאליק, 1998, עמ' 528-495

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות

שילה מרגלית, 'מלחמת השפות' כתנועה עממית, קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, גל' 74 , יד יצחק בן צבי, 1994, המאמר חולק לפרקים. לקריאת הפרקים הבאים הקליקו על שם הפרק בתחתית העמוד. לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, תרבות ואמנות, חינוך

שמיר, משה, סופרי משא ויחסם אל בן-גוריון, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 1992, עמ' 426-411 לקריאה....

שייך למדורים:היסטוריה, מפלגות, תרבות ואמנות, הגנה וביטחון

מאגר: מאמרים (39/424)